Full text: Scriptores Rerum Svecicarum Medii Aevi (Tomas 2)

IjAURENTII PETRI 
1 56 
förskyllan. Finnes ocii myckit annat utj samme Crönike, när man tijd hade henne med flijt 
at öfwerläse, som är emot hans egne Traéfatus, hwilke han sjelf giorde och samtychte then 
tijd han begynte predijke och reformere Evangelii lärdom här i Rijket. Så kan man här 
utaf nogsampt förstå at samme Crönike icke till någon förbättring och lärdom skrifwin är,' 
hwilket doch wara borde, utan heller till att upwäcke undersåterne emot theres rätte öf- 
werheet, som offtasjt skee plager. Hafwe wij förthenskuld nogsampt wart judicium och me 
ning om föreskrefne Crönike förstå latit, att wij henne ingelunde gille eller approbere kun- 
ne, uthan att hon skulle platt afläggies och ingalunda komme i bruket förr än hon blifwer 
corrigeredt och opâ en wissare grund och mening utsatt. Så hafwe wij doch förnummit, 
att sådant wart Mandat blifwer föga achtedt uthan samme Crönike blifwer ju mehre och mehre 
ibland Adelen och andre som något förstånd hafwa, utsprid, ther uthaf mehre skade än 
gagn och nytta med tijden föllie will. Hwarföre wilje wij Eder ännu här med alfwarligen 
hafwe förmanet, att J wele beflijte Eder thet forme Crönike ehwar hon finnes kan, ändeli- 
gen måtte alkomme och ingelunde mehre brukes, til thes hon kan blifwa på ett bättre skick 
corrigeredt, så frampt J wele giöre thet oss behageligit är. Wij wele och att J till oss sände 
alle the Exemplaria, som J kunne öfwerkomme, ty J wette wäl, att inge böcker skole blif- 
we med rätte publiceret, eller komme uti allmänneligit bruuk, med mindre thet skeer cum 
Regis gratia privilegio. Wijdare så hafwe wij nu ståndet thetta Rijket före i fem och 
trettijo åhr med stort bekymmer, omsorg, möde och arbete, som allom nog witterligit är, 
hafwe och näst Gudz hjelp oss icke annorledes hållet utj samma wärt Regemente än som 
Christeligit, och för hwar ährlig man wäl svarligit är. Så är oss doch til wettendes wordet, 
att förbe:te M:r Oluf eller någon annan uthaf hans medhang skall hafwe skrifwit och tillsam- 
men flicket en Crönike om wärt Regemente, then icke mycket duger. Ty eifier man icke 
will late komme henne i liuset medan wij ännu lefwe, står nog till troendes, att oss icke 
warder all ting till bäste memngei.^ ändocli wij, thet Gud kenne, fast annat utaf ho 
nom och hwar mari här i Rijket förskyllet halwe. A, ^ w trâttligît) att wi j oss întet 
annat skole hafwe förmode elfter war död, för umsorg och bekymmer, w ” fg r 
menige Rijksens gagn och beste skuld halft hafwe, än sådant otillbörligit eftertaal. Oss lör- 
undrer ock icke lijtet att the Religiosi taga sig altijd sådan dierfheet före, att wele regere 
och reformere Herrer och Förster, effter the doch w'etta af Christi ord och befallning, att 
them sådant intet tillhörer, såsom skrifwit står, Reges gentium dominabuntur , vos autem non sic. 
Wore förthenskuld nyttugt, att hwar achtade sitt Embete, och sig ther om winlade, att han 
kunde giöra thet hans kall kräfwer. Till thet sidste kunne wij och icke Eder forhålle, käre 
Biskop Lars , att elfter förbem:te M. Oluf i förtijden hafwer warit Biskop Matzes utj Stren 
genäs Cantzeler, och Bisperne på then tijd hafwe myckit warit utj thet werldzlige Regemen 
tet, och Rijksens Register och wichtige handlingar hallt hand emillan, sä kunne wij wäl 
förmerke att han sådane Register förwaret hafwer, och ther af sin Crönike tillhope flicket, 
hwilken nu samme Register och handlingar effter honom bekommit och förwaret hafwer, 
kunne wij icke aldeles wette. Thet står doch till troendes, at antingen J som hans broder 
äre, eller Biskop Botwed utj Strengenäs eller och then här Peder Erici i Stockholm sådant 
ju hafwe bekommit, och för oss hemligen undanstungit. Så effter rättwijsan kräfwer och 
ther till menige Swefiges nytte och gagn fordrer, att sådane Register kunne komme till rät 
ta bruket igen, är förthenskuld wår alfwarlige willie och begären, thet J wele beflijte Eder att 
opsökie lörbe:te Register samt med then Crönike, som om oss och wärt Regimente skall skref- 
wen wara, och oss thet sedan tillhande förskicke, så frampt J wele göre thet oss behage 
ligit är. Eder Gud befallandes. Datum ut supra. 
Jr 
V. 
Gravamina Reg. Gustavi I. contra Laurentium Petri, animadversionesque in 
Chropica Fratris Olai Petri. S. 1. e. a. 
Ex Apographo inedito, ad calcem Chron. Laur. Petri , in Codice Cronstedtiano, 
Bibl. Acad. Upsal. nobis sub N:o VIII. jam laudato. 
Effther
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.