IjAURENTII PETRI
1 56
förskyllan. Finnes ocii myckit annat utj samme Crönike, när man tijd hade henne med flijt
at öfwerläse, som är emot hans egne Traéfatus, hwilke han sjelf giorde och samtychte then
tijd han begynte predijke och reformere Evangelii lärdom här i Rijket. Så kan man här
utaf nogsampt förstå at samme Crönike icke till någon förbättring och lärdom skrifwin är,'
hwilket doch wara borde, utan heller till att upwäcke undersåterne emot theres rätte öf-
werheet, som offtasjt skee plager. Hafwe wij förthenskuld nogsampt wart judicium och me
ning om föreskrefne Crönike förstå latit, att wij henne ingelunde gille eller approbere kun-
ne, uthan att hon skulle platt afläggies och ingalunda komme i bruket förr än hon blifwer
corrigeredt och opâ en wissare grund och mening utsatt. Så hafwe wij doch förnummit,
att sådant wart Mandat blifwer föga achtedt uthan samme Crönike blifwer ju mehre och mehre
ibland Adelen och andre som något förstånd hafwa, utsprid, ther uthaf mehre skade än
gagn och nytta med tijden föllie will. Hwarföre wilje wij Eder ännu här med alfwarligen
hafwe förmanet, att J wele beflijte Eder thet forme Crönike ehwar hon finnes kan, ändeli-
gen måtte alkomme och ingelunde mehre brukes, til thes hon kan blifwa på ett bättre skick
corrigeredt, så frampt J wele giöre thet oss behageligit är. Wij wele och att J till oss sände
alle the Exemplaria, som J kunne öfwerkomme, ty J wette wäl, att inge böcker skole blif-
we med rätte publiceret, eller komme uti allmänneligit bruuk, med mindre thet skeer cum
Regis gratia privilegio. Wijdare så hafwe wij nu ståndet thetta Rijket före i fem och
trettijo åhr med stort bekymmer, omsorg, möde och arbete, som allom nog witterligit är,
hafwe och näst Gudz hjelp oss icke annorledes hållet utj samma wärt Regemente än som
Christeligit, och för hwar ährlig man wäl svarligit är. Så är oss doch til wettendes wordet,
att förbe:te M:r Oluf eller någon annan uthaf hans medhang skall hafwe skrifwit och tillsam-
men flicket en Crönike om wärt Regemente, then icke mycket duger. Ty eifier man icke
will late komme henne i liuset medan wij ännu lefwe, står nog till troendes, att oss icke
warder all ting till bäste memngei.^ ändocli wij, thet Gud kenne, fast annat utaf ho
nom och hwar mari här i Rijket förskyllet halwe. A, ^ w trâttligît) att wi j oss întet
annat skole hafwe förmode elfter war död, för umsorg och bekymmer, w ” fg r
menige Rijksens gagn och beste skuld halft hafwe, än sådant otillbörligit eftertaal. Oss lör-
undrer ock icke lijtet att the Religiosi taga sig altijd sådan dierfheet före, att wele regere
och reformere Herrer och Förster, effter the doch w'etta af Christi ord och befallning, att
them sådant intet tillhörer, såsom skrifwit står, Reges gentium dominabuntur , vos autem non sic.
Wore förthenskuld nyttugt, att hwar achtade sitt Embete, och sig ther om winlade, att han
kunde giöra thet hans kall kräfwer. Till thet sidste kunne wij och icke Eder forhålle, käre
Biskop Lars , att elfter förbem:te M. Oluf i förtijden hafwer warit Biskop Matzes utj Stren
genäs Cantzeler, och Bisperne på then tijd hafwe myckit warit utj thet werldzlige Regemen
tet, och Rijksens Register och wichtige handlingar hallt hand emillan, sä kunne wij wäl
förmerke att han sådane Register förwaret hafwer, och ther af sin Crönike tillhope flicket,
hwilken nu samme Register och handlingar effter honom bekommit och förwaret hafwer,
kunne wij icke aldeles wette. Thet står doch till troendes, at antingen J som hans broder
äre, eller Biskop Botwed utj Strengenäs eller och then här Peder Erici i Stockholm sådant
ju hafwe bekommit, och för oss hemligen undanstungit. Så effter rättwijsan kräfwer och
ther till menige Swefiges nytte och gagn fordrer, att sådane Register kunne komme till rät
ta bruket igen, är förthenskuld wår alfwarlige willie och begären, thet J wele beflijte Eder att
opsökie lörbe:te Register samt med then Crönike, som om oss och wärt Regimente skall skref-
wen wara, och oss thet sedan tillhande förskicke, så frampt J wele göre thet oss behage
ligit är. Eder Gud befallandes. Datum ut supra.
Jr
V.
Gravamina Reg. Gustavi I. contra Laurentium Petri, animadversionesque in
Chropica Fratris Olai Petri. S. 1. e. a.
Ex Apographo inedito, ad calcem Chron. Laur. Petri , in Codice Cronstedtiano,
Bibl. Acad. Upsal. nobis sub N:o VIII. jam laudato.
Effther

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.