SVENSKA CHRÔNICA.
1 55
s tige wilje, tliet i wele lâte första Eder mening liärum med thet förste, Wi seedt ock för
godt an, at then som blifwer här qwar, drager understundom till Upsala, Westerås, hit till
Gripsholni och andre orter; dock sa att han icke blifwer länge eller widt ifrån Stockholm,
och hafwer upseende pä wart och Rigsens gagn och bäste &c. datum ut in literis.
a Tergo.
Högborne Furster och Herrer, Erik och Johan, Swerigis, G ö this och Wenndes &c.
Uthwald Konung och Arlfurste, wäre käre Söner & c. kärljgen och gunsteligen.
IV.
Litterae Regis Gustavi I. ad Laurentium Petri, datæ in arce Gripsholm,
D. a4 Dec. i554.
Ex Collect. Gahm. (e Registro Archivi Regni Fol. 118 . exscriptae). Apud Hall.
man, p. 71. Spegel , Bevis till BiskopsChrön. p. 99.
w år gunst tillförende &c. Eder drager wäl till minnes, käre Biskop Lars, hwad trätte emülan
oss och Eder framlidne broder M:r Oluf för någre åhr sedan waritt hafwer, utaf then or-
saak förnämligast, at han wille sig myckit företage och reformere här i Regementet, hwil-
ket hans Embete doch icke krafde, ey heller wille förståndet tillräckie, att han thet rätteli
gen göra kunde. Han skickade sig och offte således emot oss, att wij god rätt och skäl
hade hafft, att lathe gå wärt tillbörlige straff uthöfwer honom. Men på thet Evangelii lär
dom icke skulle ther igenom komme på något fall, hafwe wij offta sedt igenom fingren med
honom och ställt Gudi saken i händer, som rättwijsligen om all ting dömer. Så hafwer han
och emot wår willie och befallning skrifwit en Crönike, then icke myckit duger, eflter
hon mångestädz förer een falsk grund och mening om the Christelige Herrer och Furster,
som i förtijden här i Rijket ostrafleligen regeret hafwe, hwilket utaf gamble Herr Stens,
Herr Swantes, unge Herr Stens och andre sådane mehre Historier nogsampt bewijsligitt är,
och t wer t om ganska lijtet skrifwer, huru förrädeligen the Biskoper och andre sådane emot
theres rätte Öfwerheet stämplat och praflicerat hafwe. Han skrifwer att gamble Herr Sten Sture
skall Ware utaf then menige man, som tå tilstädes war, för een läst ööl skuld, till Rijksens
Förståndare uthwald och kårat, hwilcket icke honom allenast, uthan jemwäl hele Sweriges
Inbyggiere är till en stoor oähre. Then ährlige och Christelige Regente Herr Sten war fast
ährligere, än at han skulle med sådane lättfärdige praaiker umgå, ock således begäre att
komma till något Regemente. Theslijkest är och thet nog bewijsligit, at pâ then tijd för-
beimte Herr Steen till Rijksens Förståndare uthwaldes, wore icke allenast bönder församb-
lade, uthan och månge ährlige Riddare, Riddersmäns män, och andre af the förnämste i Rijket,
hwilke ingelunde så förbistrade, grofwe och oförståndige hafwe warit, at the för en läst
ööl skuld, skole hafwa någon otienligen till sådant Embete uthwaldt. Sammalunde tillägger
han och menige Sweriges Inbyggiere then wanheder och oähre, at the skole som offtest sjelf-
we hafwe warit orsaken ther till att the Danske och andre Rijksens fiender hafwa sig före
tagit att föra krig och öhrlig här in opå Rijket; men the förrädare, som hafwe hållet med
the Danske och rätte orsaken warit, att Swerige är kommit på sådanne owindelig skada och
förderf, lofwer och beprijser han nästen utöfwer hela CrÖniken. Thet är witterligit, att
Herr Erich Trolle, then han högt nog beprijser, ingalunda hafwer tjenlig warit till något
werldzligit Regemente, utan heller att ware en Prestman. Och om han ju hade blifwit
till Rijksens Förståndare utwald, så hade han doch förrådt Swerige och latit Regementet
komme the Danske i händer, såsom hans Son Biskop GSstajf gjorde. Wij kunne och intet
annet förmerke, när wij samme Crönike med flijt öfwerläse, än att förbemelte M. O/a/
mehre hafft hafwer en Papistisk consciens än en rätt Evangelisk ande, i thet han the förrä-
delige Bispernes prachtiker icke straffer, uthan mehre enskyller them utj theres förrädelige
handlinger. Ty ändoch en part utaf them komme understundom um halsen, förty otro-
heet slår som off tast sin egen herre, så skedde thet doch igenom theres egen förtienst och
för-

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.