SVENSKA CHRÔNICA»
l53
m.
Litteræ Reg. Gustavi I. ad Filios Principes Ekicum et JoiUNNEMj datae in arce
Gripsholm. D. a5 Dec. i554.
Ex Orig. descripsit PalmtkSld, Collectan. Mscr. ad Hist, R. Gustavi I. P. III. Editæ
Stockh. Magaz. T. II. p. 608.
Gustaff med Gudtz nâde, Swerigis, Gothis och Wenndes &c. Konungh. Wâr Faderlige
gunst och kärlige heissen med Gud Alzmechtigste tillförende &c. Käre Söner Erich och
Johan. Wi skicke eder tillbake igen the Trometere och andre Spelmän hvilcke J hafve
latit till Oss förskicke, ty efter wi nu så till ålders komne äre, hafwe ock någet som macht
ligger opå till att beteneke, kunne wi förtenskuld icke stor lust hafwe till någet instrument
eller musica, utan se heller att i bruke samme musica eder till wellust och glädi efter hon
ock eder tjenligere är än Oss, hälst medan J på then ort nu stadde aren, ther musica wäll
tjener och beqwemlig är 8cc.
Widare käre Söner, som wi Eder udi wâr förre skrifwelse urn then framlidne M. Oluft
Cronike hafwe latit första, at en part af the relligiosi här i Rijket sig mycket therum win-
lagge och beflite, at samme Cronike, emot wår wilje och mandat, mätte ebland then menige
man utkomme och hälst ebland någre af Adelen och andre wäre Undersâter, som till Oss
till äfventyrs något misshag hafwe för någre Jordegods skuld 8c. c. Så efter forme Mester
Oluf hafwer i förtiden warit Biskop Matzet udi Strengnes Cantzeler och Biskoperne samt the
andre relligiosi på then tid hafwe warit mycket i Regimentet och Rijksens Register och
Handlinger haft handen emellan, tviflar Oss intet, att samme M. Oluf sådane Register j u
hafwer förwaradt, och theraf sin Cronike medt tiden flicket tillsamen, så wore fast nyttigt
att man kunde komme under wedret, hwilken sådane Register och handlingar efter honom
bekommet och förwaret hafwer, är förthenskuld käre Söner war günstige wilje och begären
thet J wele late sådant gå eder till hjertet, tagendes saken alfwarligen före och beflijte eder’
att uthransake, hwileken sådane Register och Riksens gamble handlinger undanstungit och
hos sig föördölt hafwer. Wi kunne ock icke fulleligen tro än att sådant skal ju finnes an
tingen hos then her Peder Ena, um hwdken wi eder tillförende skrifwit hafwe eller hos
Biskop Botwidt uti Strengnäs eller och hos Bispen i Upsale, Ty som Oss är tillkänne gifwit,
the skole hafwe want the förnämste, som hafwe warit i råd medt samme framledne M Oluf
och wettedt utaf hans liemhge stämplinger; Thet är ock för Gudi klagewärdt att han ud*
sin Cronike, störste skulden, thet Swerige hafwer i förtiden ofte kommet på skade och fö/
derf, wiker och wender inpå the Christelige Herrer, som sig medt stor möde och arbete
thertill beflijtadt hafwe, att Swerige måtte stå wed macht, kunde dock likwäl intet mere ut
rätte för Bispernes förrädelige handlinger skuld än som the gjorde. Um M. Oluf hade welet
skrifwe samme Cromke till någon förbättring och lärdom, hwilket en rätt Cronike skrifwere
bör at gjöre då hade han utan tvifwel icke så förtegat the förrädelige praetiker, som Bis-
perne 1 fortiden, thet allom nog witterlig.t är, emot theris rätte Öfwerhet ofté bedrifwit
hafwe, thengenom menige Swerige en owindelig skade och förderf alltid bekommet hafwer
Män nu är sådant udi hans Cronike alt förtegat, han wänder ock all skulden in på the Hcr-
rer, som på then tid skulle Regimentet förestå; at Swerige kom opå sådane skade och fö/
derf, ändock han wäl wiste, at the for Bispernes falske praetiker skuld, icke mere kunde
åstadkomme; Wi kunne ock intet annet förmerkje, när wi samme Cronike medt flijt öfwer
lä se, än att han hafwer mer haft en Papistisk ande och Conscientz, än en rätt Ewan-elisk
ande, sa hafwe wi och ståndet thetta Regimentet före i Trettje och fem åhr medt stor be-
kymber, umsurg, möde och arbete, såsom allom nog witterligit är, hafwe ock näst Guds
hjelp Oss icke annorledes hollidt udi samme wart Regimente, än som Christeligit, och lör
hwar ährhg man wä 1 swarligit är, Så är Oss dock till wettende wordet, att förme framlidne
M. Oluf , eller^ nagre andre utaf hans anhang skall hafwe skrifwedt och tillsamen flicket en
Cronike om wärt Regimente, then icke mycket duger. Ty efter man icke will late komme
henne i ljuset medan wi lefwe, står nog till troendes att Oss icke warder all ting utla^lt
till bäste meningen, ändock wi, thet Gud kenne, medt wår store umsorg, möde och arbete
fast annedt utaf them, och hwar man här i Rijket, förskylledt hafwe; År och fast mycket
förträteligit, at wi Oss intet annet skole hafwe förmode efter wår död för all then umsorg
bekymmer, möde och arbete, wi för menige Rigsens gagn och bäste skuld haft hafwe, än
sådant
Tom . II.
II. 3g.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.