III.
»•■yrm
LAURENTII PETRI
kan huru alla legligheter Vtaft första wårtt Regiments begyndelse, och till thenna tiid Sig
begiffuit liaffua, dog ligewäll late wii eder första med thenne wår scrilfuelse begyndeisen all
offta:de Hijstorier, Begärandes och bjudandes eder, at i them sedan Vtii lengden (inthet för
gätandes) författa och fuldfölga wele, Först huru Konung Christiern sigh emott oss, wärt
fädernes Rijge och menige tess inbyggere och Vndersater bevist haffuer. Item huruledes och
med huru store öch dräpelige farligheter wij till Regimenthet kompne äre,Item hvad schade,
nachdell och farlige pråchticher Oss äre wederfarne, Vti en motte och ännan så wäll aff
inlendske och infödde, som aff Vtlenske och fremmande folck, Item huru thenne Papister
her i wårtt Rijge, sigh emott Oss bevisatt och schickatt haffue, Item huru then Lybska feigdh
sig emott Oss och wårtt Rijge tilldragett haffuer, Item Bâtent Van Mülen wässendh och Vbe-
standh, Item huru wäre Vndersater, Dalekarlar, Helsinger, Smâlenninger, och andre flere,
Vtilbörligen och Vtan all sack sigh emott Oss Vpsattoch onyttiga finne latid haffue, In Sum-;
ma Allt thet som Vtij war tiid skedt är, och Vtij Hijstorier comprehenderes och stelles, til -. 1
börligit är, Thet sama begäre och biude wii eder, At i oforsumeligen Ilijstorievijss tilsam-
mansättia och Vpschriffva lata, forschickandes Oss thet sedan med thet första tilhanda, Och
äre wij till sijnnes att lata wår målare förmäla sama Hijstorier eller Crönicher, Therföre,
ju förre i them rede göre kunne, ju heller wij thet sage, Görandes therutinnan thet oss
liuft och behageligit är. Datum aff wårtt slott Calmar 5 Augusti Anno etc. i54i Vnder
wårtt Secrett.
Litteræ Reg. Gustavi I. ad Filios Principes Ericum et JoH ANNEM, datæ in arce
Gripsholm. D. 2 3 Dee. i554.
Ex Collect, cjim (.e Registro Archivi Regni Fol. 117 . p. v. exscriptas). Apud Hall
man p. 77 .
W,âr Faderlige Gunst och Kärlige helsan medh Gudh A!zm:g tilförende. Ear o Söner Erich
och Johan y wij kunne eder icke förhålle thet Oss något misshag infallet Ur emot Biskop
Bottwed Vti Strengnäs, för then framlidne M. O luft Crönike skuld, hvilken han hafver emot
wår wilie, then han nogsampt tilförende förstått och wist hafver, latett hemligen Vtskrifve,
Ty efter samme Cronike mångestäds förer en falsk och orätt grund om the Christelige Her
rer och Furster, som i förtijden liar i Rijket sigh Årligen och mannligen bewijst hafva, hvil-
ket Vtaf gamble Her Stens , Her Swantes , Vnge Hter Stens, och andre sådane historier nogsampt
bevijsligit ähr och twertt om ganska lijtett eller och intet om dheres Historier rörer som straf
wäl förtient hafve, som man Vti then gambla Konung Christierns Historia nogh seekan, haf-
ua wij för then skuld tilförende latidt förstå wårtt Judicium och mening om samma Crönike,
att wij henne ingalunda gille eller approbere kunne, förahn hon kunne blifve på bättre skick
och wissare grund Vtsatt, Sammalunda hafve wij och förstått, att för:de Biskop Bottwed skal
hafva någre hemlige stemplinger, medh en wår Vndersåte i Strengnäs benembd Oluf Hindrich *
jon , hvilket wij och framdeles wele lata eder wijdare förstå, wij hafve och theslikest förnum-,
mit att en hemligh Crönike om wart Regemente skal wara för handen ehwar hon finnas kan.
Och effter man icke wii lata komma henne i Ljusett medan wij ähnnu lefve, står wäl til
troendes, att Oss icke blifver al ting til beste mening Vtlagt, Endoch wij fast annat Vtaf them
med wår stor möde och arbete, thet Gudh wet, förskylladt hafve. Så ähr oss tilwettandes
wordett att then Cappelan ther Vti Stocholm benembd Her Peder Erici skal myckit wette
om för:de M. Olufs hemlige Prachticer och til äfwentyrs och någott om then historia som the
i wår lijfztijdh icke game wele lata komma i Ljusett Han hafver och tilhanda skicket Biskop
Botwedh thet exemplar efter hwilket han hafver latedt förme Crönike sigh Vtskrifwe. Åhr för
then skult wår gunstiga wilie alt i wele late förskicke forme Her Peder Erici til oss medh
alle the haridlinger som han hafver hemligen bekommit och förvvarett elter forme M. Oluf ,
Så wore och nyttigt att man late ransake och Vttspane, om förme Herr Peder Ericie lier nå
gre andre icke hafve någott bekommit och förvaratt om the förrädelige handlingar som Bis-
perne i förtijden emot theres retta öfverheet bedrifvit hafvva; Ty sådane förrädelig Prachti-
ker borde medh rätta komme in Vti Cröniken efter thet the hafva waritt Ju som oftast stör
ste orsaken ther til, ntt Sverigis Rijke ähr kommit på skada och förderf, Vm hwilket M. Oluf
Vti Cröniken doch platt intett rörer. Eder Gudh befalandes. Datum ut Supra.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.