SVENSKA CHRÔNICA.
i5i
Kon. Christierns historia, ty här uthi ähr thet så klarligha uthstreckat, at livar och een, som
icke ähr alltinges förblindat, mä här taga med bara händer; eller hvad annat skall vara or
saken till thet bittra haat som Kon. Christiern uthi försagda motto så grymeliga lät uthbrista
emot the Svenske, ähn at samme Svenske icke hade velat lenge sädiian tilförende uti hans
faders eller förfäders tid, låta göra sig till the Danskes trälar, såsom ock thet Drottning
Margreta visserligha med samma sit förbund hade i sinnet, thet var i Sanningene thet som
Konung Christiern, ia icke honom allena, uthan och så väll flere i Danmark så svåra myckit
hade förtrutit, ty brast thet och nu så ut; sädan var ock thet meeningen, at the Svenske genom
sådhana handell skulle nu så spechte och tamde varda, at the theras hals under the Danskes
ok alt böije och thet draga moste. Therföre vill här ochså aflöllie, at så gagneligit thet
kan vara Svenske Män at the äre the Danskes trälar, så gagneligit och nyttigt ähr them ock
Diotning Margretas förbund, som doch the Danske så fast berömma, och icke forgefves åstun-
da v). Ther måghe sig alle Svenske efter rätta.
Appendix.
Editis jam , quæ diu desiderabantur,fratrum Olai et Laurentii Petri Chronicis, haud
a re alienum esse duximus sequentes litteras Regis Gustavi I:mi subjungere. Illustrant enim
optime ea quæ diximus in Prolegomenis ad Olai Petri Chronicon T. I, Sect. 2 p. 216 et varia
continent lectu dignissima.
I.
Litterae Reg. Gustavi I. ad Olaum Petri, datas Calmariæ. D. 5 Aug. 1 54t.
Ex Collectaneis Mscr. Sigfr. Law, Gähnt, in Bibl. Acad. Upsal., qui ex vetusto et
fido apographo in Archivo Regni se illas exscripsisse testatur. Edidit Hallman in libro
jam rarescente: Oluff Petri Phases och Lars Petri Lefverne och Handel. Stockh.
1726. p. 68.
Gustaff med Guds nåde Sveriges Götes och Wendes etc. Konungh. Wår gunst tilförende
etc. Som eder vall forteneker M. Oloff, at i, för någen tiid sedan, toge eder före att com
ponere och schriflue någre lnjstorier och Crönicher, hvilka i endels, Vtaff doctor Ericks (for
dom Canick i Vpsala) Crönicher, colligeratt och Vtdragitt hade, Så befinnes väll, alf same
doctor Ericks Cröniker att han mygitt mere benegen warit haffuer, emott the gambla Bisco-
per och the andeliga frijheter och wäsendh, än emott Rigesens Konger, herrer och Adell,
thet kan man och nogsambliga aff hans diet och scriffter bessinne. Så wette i wall, att forb:te
gamble Biscoper mest altiid haffua giordt Riigesens förstår och Herrar merckelig skada och
nachdell, med theris Vlydna och Vproriska handlingar, partij och selskap, Och Endog att
Vtii sama Chrönicher wäll finnas kunna mange nyttige stycker, Så finnes ther dogli ligwell
månge andre ebland ssom mere drage till Vpror och Vbestandh, emott Rijgesens furstar och
gubernanter, än till friid och enighett etc. Så effter thet, at i på then tiid benegne och
redebone wore, att tilsammensettia och Vtgå lathe sådanna forbemelte Hijstorier och Crö
nicher, Syntes Oss förtbenskuld än nu icke Vnyttigtt wara, at i wilde teneke ther någott
till, att stella sådana hijstorier, ther friid och enighett efFerfölia kunna, År förtbenskuld
wår alffuarlige willie och bjude eder at i med thet förste tage eder före, att schriflue the
hijstorier, som Oss tilkome och omröre, Therutinnan i fast större profijtt, nytta och froma
åstad komma kunne, än som skedt är med the Hijstorier, i schrifluit och Vtgå latid haffua
tilförende. Och twifler Oss inthit at i ju så wäll och bätter wette, än man lör eder fortelie
kan
r ) Cod. 4: desunt Ther müge etc.'

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.