LAÜRENTII PETRI
i5o
Fru Cherstin Herr Steens efterlefverska lät han settia i fengilse m), och sädan sampt med
nägre andre Fruer förskicka till Danmark , och ther uthi fängelse otillbörligha holla och
trachtera, och ändoch thetta alt som Kon. Christiern således hade för händer med the Sven
ske, var svårt nogh och ganska greseligit, så var ähn tå thet verre som han hade i sinnet
ytterligare at göre, ty sa hade han achtat gå med alla Sverigis inbyggiare till verka, at the
alrig nagon tid skulle sig upduka, uthan stadigt vara som n) kiöpta trälar. Sådhana hans up-
sååt öppade sig klarligha nogh och så ther med at han lät påbjude at ingen bonde skulle haf-
va nagon verie, synnerlig armborst, man hade ock så uthi monga landsendar påbegynt up-
tagha all armborst och sunderhugga. Hans Fougter och Befalningsmän som sin Herra uthi
alla motto lika Vore, sage heller ingen ömka på the Svenske, ehvad the heller hade rät eller
icke uthi nagon saak, ty thet var nu ock så för them like myckit. Och på thet meenige
man skulle varda sa förskreckt at ingen skulle töra kny, late samma Fougtar och andre at
the Danske ga it ord at bondomen i Sverige ville med tiden så varda gängandes som säijes
uthi några landsändar skee med bönders hundar, på thet the icke skola göra skadha på frid-
kallade diur, neml. at them it been moste afhuggit varda, ty, sade the, bonden i Sverige kan
väll ga vid plogen med een hand och it träbeen, och var sådhant ganska myckit som the Dan
ske lato utga ibland menige man i landet, menandes sig vid intet annat sät kunna bettre
stadfesta theras Herra uthi hans tyraniska Regemente, ähn efven thetta, endoch thet skedde
i sanningen tvert om, och togo ther med Kon. Christierns saak så visliga före, som hon var
god till, efter som af Guds rätvisa dom mäst skee plägar med alla ogudachtiga och vrång-
visa menniskor.
När tå Kon. Christiern i Stockholm så handlat, oeh sädhan alt annat hvad han ville be-
stelt liade, drog han tädan till lands nid åt Danmark ; och eetill hvadh stadh han komma
skulle på thet toget, reestes iu up en ga,g* hans komme på torgit) thet bestäUe e n
hans förelöpare benemd Claus Holst , hvilken icke heller sådliana sm ,„sai lo j ia( j e förtappat,
ty han vart efter Konungens befalning sielf uphengd i den galga som han i Söderköping rest
hade. Iula tid var Konungen i Lijnköping och drog tå tädan till Vastena o) , ther lät han
så trachtera två trogne Svenske Män, som ther fångne voro, neml. Sven Hook och Peder Smed,
som han tilförende hade låtit trachtera Måns Jönsson fordom Fotigde på Vesteråås neml. up-
skära och quartera, och när han kommen var till Jönköping, hölt han och ther sitt säthe,
och ibland andre som han lät ther afhugga, både Ådle och Oädle, voro och tu barn af Rib
bings siechte, annat var otta åhr gammalt; thet andre några åhr yngre. Ther elfter kom
han till Nydala Clöster, ther lät han drenckia Aboten, och med honom några hans Bröder,
och var thet hans Valete , när han drog ifrå Sverige, men hurudan hans välkommet var i
Danmark, thet må the Danske siefve vethe och säije. Gudh vare lof som Sverige ther med
skilde vid hans tyranniska Regemente genom then man som han af gudomlig försyn enkan-
nerligha ther till spart och förvarat hade p).
Thetta vare nu så korteligha talat om Kon. Christierns Regemente, ia om hans be-
drägeligha, förrädeligha och tyranniskliga handell i Sverige, ty ther thet skulle alt så
nogha och till pricka förlatat varda, ville her fast mera blifva i sakene till at göra och
skrifva, hvilket iag och förthenskull ställer till andra, som bättre lempe och förfarenheet haf-
ve uthi sådhana ärender. Thet vill man lickvellhär till ett besluth sagt hafva, at ther någhor
vore, som oandseendes q) thet Regement som the andre fremmande Konungar elfter thet
Calmerske förbundet i Sverige fört hafva, ähn nu tviflade hvad heller samma förbund skall he
tas vara Sverige nyttigt eller eij; then samme må läsa och granneliga öfverväga thenne
Kon.
ni) Cod. 3 : i fengilse, fru Cécilia med tuå sine drot-
tar (döttrar), Jungfru Märeta och Jungfru Brita, sädhan
fru på Erfuala, sampt med nägre andre fruer förski-
kade han sädhan till Danmark, oeh (blefpo the ) tlier uthi
fengilse otilbörligha holdne och trachterade.
Cod.
ji) Codd. t, 7, 8 t addunt : Eestar och . . .
o) Diar. Wadsten. p. 216.
p) Cod. 4 desunt : genom then man .... hade.
7 addit: Amen!

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.