SVENSKA CHRÔNIKA.
*47
som sädhan bief uppenbarat, sâ öfvermåtton mild, god och venlig ord nâghon tid kunde utgå
och gifvin varda, men man må her klarliga see till huru grof och förfärlig misshandelt een
ond meniskia, then Gud intet fruchtar, kan af dielvulen och sin egen ondsko förd och drif-
yin varda. Tå nu hoos Konungen alt således öfvertalat, och med hans beseglade bref, hvil-
ke både mong, stoor och ståtelig vore i/), confirmeret och stadfest Var, komme the som ut-
sende vore med brefven in i stadhen igen, ther med begynte man ock straxt rida x ) emot
Konungen, på thet han med sådhana ahro och herlighet, som ther till horde, motte intagen
och undlången varda; och när allting, som ther till hörde, bestälte vore, vorde honom
stadsportarnar öpnade, och han kom ta in rijdandes i staden Mormesse afton y), och lät han
väl tå strax slå om 2 ) och lyse frid, men the teckn som han ther bredovid lät npsattia, rieml.
två galgar, then ene på Storetorgit och then andra på Jerntorget, bodade the Svenske icke
myckit frid, så och thet han några dagar ther efter lät upskara och quartern Måns Jönsson
på Stora torgit; och när han hade bestält hvad han ville, seglade han strax till Danmark och
kom igen åter tädhan något för Helgonamesse samma åhret i5ao, till hvilken tid han hade
bestempt it almenneligit möthe i Stockholm. Ty komme och tijt sampt med Ridderskapet
och Adelen, någre fulmyndige af alla Köpstäder, af Bergslagen och sädhan af hvart Heräd
öfver hela Riket.
På alle Helgona dag, som tå var på Torsdagen a), lät Konungen Utkalla på Brunkaberg
alla them, som for möthet skull sig tå till Stockholm församlat hade, och alt krigsFolcket var
stält ther omkring nidre under bärgit, men han sielf sampt med sitt Råd vår ther uppe på
en borg, som förthenskull ther bygdt var. Konungens tal för the Svenska förde Biskopen af
Fyen, benemd Biskop Jont Bellenacke b), men gründen på thet han talade gick alt ther jpå,
at Kon. Christiern hade fulkomlig rät till Sverigis Chrone, ty hatt sades vara korader ther
till uthi sins Faders tid, och hafver ther oppâ Riksens Râds bref, sades och så Vara bördig
till Riket efter Sveriges Lagbook, som ïnneholler, efter som och tå then ärticklen upläsin
Vardt c), at om Konungen hafver Son, som till Regementet tienlig ähr, skall han vara nast
iefter hans död. Ty skulle och ta thetta “varä beslutningen } Ai hvad Kon. Christiern hade
giordt i förliden tid och hafdt för händer i sakene, thet' hade han med god skall giordt till
at hempte och försvare then rät han hade till Riket, och skullé förthenskull icke säijes hafva
trängdt sig ther till, uthan heller at the som icke ville låta honom till Riket, fore med oskäll.
.Thetta alt gaf Bellenacke före med mong ståtelig och prechtig ord, till at släta och förblom
ma Kon. Christierns onda saak, elliest viste han vall at uthi Sveriges Lagbook intet talas om
the Danske eller andra fremmande Konungar, uthan om them allenast som infodde och Sven
ske ähre, sa at therâs Söner skulle Vara näst till Riket. Theslikes viste han ock vall atbådhe
Kon. Christierns fader, Kon. Hans, och han, Vore Under synnerligh velkor, nembl. the som
förfatade vore i Calmar Recess, samtyckte till Sveriges Chrone, hvilken efter ingen thera
hollit hade, eller i sanningene holia ville, ehuru fast the ther på svore, giorde the sig sielfve
rätlose, och icke the Svenske, som på samma velkor och sin rät krafde, och efter toed min
dre icke kunde skee, med velliga hand inhemptade d),
Tlier efter lät han spöria menige man till om the ock ville kenna hottom god för theras
Herre och Konung. Ther Vardt svaret Ia till, ther med bief ta Kon. Christiern hyllat till soern
Sveriges Konung med svoren eed såsom och han tvert emot lät Utropa om sig, att han all
den deell, som han tilförene svorit och bebrefvat e) hade, obrotsliga och uthan all arga
list och skotsmåll holla ville, och Vart tå Söndagen ther näst efter diront af Erchiebisköp
Göstaf, och the andre Bisperne i Stockholms bykyrckia, ther giorde han och sa eed och stad-
festelse på alt thet som tilförene utlofvat var, och tog ther på Sacramentel in för Hög À1-
•; : • . - ü tacet,
v) Hadorph, 1. c. p. i44, i46.
ar) Cod. 4: bereda, Codd. 7 , 8 : reda;
y) D. 7 ; Sept.
e) Cod. 7 addit: med trumba.
«) D. 1 Kovemb.
b) Cod. 4: Bille.
c) Cod. 1 : som thet förmå at om &C.
v) Cod. 1 deest: bebrdvat.
; ... moli 'i: : d..- -.jmnsl, . i * n

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.