1 46
LAURENTII PETRI
det, och tastarîe på them som Kon. Christiern handgongit hade, såsom när the skinnadö och
afbrende Arnöön och grepe gamle Erchiebiskop Jacob m\
Vid Pingesdagha tid n) kom ock tå Kom Christiern med en stoor skipsflota in fo£
Stockholm, och drog strax hans folck, som i Upsala legat hadhe, tijt emot honom, ther med
blef och tå Stockholm belagdt på lyra sidhor. Sädhan komme ock i lägret till Konungert
monge af the Svenske Herrar, som honom tilförene handgângit häde* och handlade ther på
nytt med honom öm then dagtingan som i Upsala på hans vegna af Otto Krumpe och the
andre hans Capitenere giordt, och sädhan af honom sielf genom hans bref Och sägell confir-
meret var; ther lolvade tå åter Kon. Christiern uthi egen person och vid sin Konungslige
are och Christelig troo, at slikt skulle aldeles och uthi alle sine articklar och pünctar obrots—
lighit liollit varda, han lät ock så kalla till sig monge o) bönder, med hvilka han ganska ven-
ligha handla lät och sielf personligen handlade, och uppå thet han theslikes flere af them
till sigh locka motte, lät han skenckia them iu hvario två bönder een tunöa salt, ther till
sende han uth i landet någre af the Svenske Herrar som med menige man handla och uppå
hans vegna them hylla skulle, doch gick thet fast trögdt och nödigt till, ty menige man hade
iu een styggelse till the Danska p), theslikes vore ähn nu monge q) af Frelset som styrckte al-
mogen emot Konungen, ther med Vordo och någre af them som sigh till Konungen gifvit
hade her och ther i landet öfverfaldne, såsom skedde med Biskopen i Lijnköping r), ther
Öst götarne bestallade Biskopsgården; Item med Herr Erick Ærahamtson, hvilken bönderjie
1 Närike öfverföllo och grepo. Stregnäs vart ock skinnat af en hoop folck som Mans- ,Jonsi
son Fougten på Vesteråås hade tijt förskickat, ther af Konungen och vart förorsakat till at
förskicka en hoop folck till Vesteråås med någor svår skytt, genom hvilken slottet vart be-
skutit och med storm vunnit, Fougden Måns Jönsson gripen och fördt fången till Konungen i
lägret för stockiioim. *v^htes tå väll något göra af sig, så at både bullret i landet
sachtade sig, och theras mod i Stockholm biei . rloch yar £ on christiern thes eller
icke obekymbrat, efter året Iedh, och lickvell Vart intet thet något uragu utrettat med
beställningen, så var och nu hoos honom hvarken fetalie eller penningar stort meer för
handen, ther med han skulle kunna härda ut med bestalningeh, ty blef han omsidher så got
som förtvifladt, och lörmaledeyade x) them som honom hade gifvit råd ther till, at han then-
na leigdena företagha skulle, ther öfver han var vorden en förderivat Herre, Eij thes mindre,
ia, ähn så myckit meere brukade han allehanda medeli han kunde üptencka, till at beveka
them i staden vore till dagtingan, och förskickade på thet sidsta någre af the Svenske /) Her
rar in i stadene, livilke ock tå med monghe fagra ord och runda löfte, som the på Konun
gens vegiia föregafve, beveckte först Adelen och the som ypperst vore i staden, sädhan moste
ock så menige man ther till, ändoch ganska nödigt, ty the trodde Konungen illa, och hade
ähn nu ingen brist antingen på folck eller fetalie.
Tå nu någre daghar så dagtingat och alt öfvertalat Var, förskickades någre utaf staden
till Konungen, ther blef ock tå af honom sielf både med ord och månge dyre eedher confir-
meret och stadfest hvad som helst Uppå hans Vegne Fru Cherstin och the andre af Adelen
och sädhan menige man i staden, af them som på dagtingan in i stadhen varit hade, til—
sagt och utlofvat var «), så at all misstycke och ovillie nu skulle uthslucken och plat döde
vara, och hoos Konungen till alla Svenska ehvad the heller in i staden, eller uthe vore, el
ler varit hade, intet annat befunnet varda, ahn idell nåd, gunst och god villia, och var han
icke ther med allena tilfrids, at han thet beiakat och samtyckt hade, som uthi dagtingan vart
förhandlat och berÖrdt, utlian gaaf före at han ock så ville uthi alla motto sådhana vilkoc
förmere och förbättre. Ty må ock stort under vara, at uthaf it så argt och falskt hier ta,
som
m) Cod. 4 desunt : såsom när . : ; I Erkeb. Jacob.
n) D. 27 Maj. -■
°) Cocl. i : några.
p) Coda,. 4, .7, 8: the Danskes regemente;
q) Cod. någre.
r) Johannes Braske. 1
s) I. e. förbannade, ut habet Cod. 4 . Cod. 3 : für-'
samlade.
t) Cod. 3 male: Danske.
u ) Cod. 7 addit: skulle stadigt och fast tryggoli«
git bliffva.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.