SVENSKA CHRONIC^.
l43
skips igen , så at ganska myckit folck af Konungens blef ther både slagit och fångat, myckit
kom och i siön och drunknade, ther med moste ta the Danske draga tilbaka igen, thet obe-
stält som the vore utsende till, dock giorde the uthi hemfärden icke lithen skada med rof
och brand, allestädes ut vid siösidhon och skerisgården. När Herr Steen thenne segren vun
nit hade, lät han strax någre af fångarna komma in i lägret för Stäket, men sä snart Er-
chiebiskop Göstaf af them förnummit hade huru fat var, förföll honom alt mod, ty föll han ock
tå till ödmiukt, sade sig villia upgifva slottet och fara till sina Domkyrckio, men honom
vart svarat at thet var nu endels n) förseendt, sädhan så mong man för lians skull var kom
men om halsen, therigenom han meer ähn nog sit Biskopsembete förverkat hade. Tå skref
Herr Steen it almenneligit Herremöthe till Stockholm $ ther församlades Riksens Råd med
allan Adelen och någre fulmyndige af alla Städer och menigha landet, Biskop Göstaf kom
ther ock, ty han hade fät af Herr Steen frij leigde till och frå, uthi samma möthe vart tå
eendrechteligha af allom samptyckt, at Stäket, som så ofta hade varit Riket skadeligit, skulle
niderbrytas, och Erchiebiskop GÖstaf sättias af Biskopsdömet, som han med sadhana sin miss
handelt emot Riksens Herra och Riket förverkat hade. Alla Ständer, synnerligha Riksens
Råd, gåfvo Herr Steen ther oppå theras bref under Riksens och theras hengiande insegell.
Brefvet var gifvit S:t Clements dagh 0 ) ahr iöi 7 .
Sädhan sendes Biskop Göstaf till Stäket uthi sitt behåld igen, men han kunde nu icke
så lenge hollat gängandes, efter alle som på slottet vore, uudfölle honom, ty moste han ock
tå gifva slottet up, och gick af för en fånge, men Stäket vart och tå strax afbrendt, och såsom
beslutat var, niderbrutit p ). Theslikest upsade och Biskop Göstaf stijcktet och sitt Biskops-
embethe och kom till Vesteråås Clöster, ther han blef på någon tid tilgörandes så lenge ho
nom blef efterlåtit komina till Eekholmen, och medhan thet skedde var Påfvens Legat, be-
nemdt Johannes Angelus Armnboldm här i Riket med romare aflat.
Âhr i5i8 något efter PJngesdagha q) kom Kon. Christiern sielf med en stoor hoop
skipp och folck in för Stockholm, och lägrade sig ther på Södermalm r) , han lät tå be-
skiuta och bestorma thet yttersta stadstornet för södhra port, doch utrettade han thes hel
ler intet ther med annat ähn ilck der döda män och såra. Så gaf sig ock tå en stoor hoop
af hans folck ut, och kom till slags med Herr Steen vid Brennekyrkio r), vart ther afslagit
och kom om till ganska myckit och stoordt taall, thet som öfverblef gaf sig åter in på mal
men igen i lägret. Sädhan blef han ther någon tid så liggiandes, men efter året ledh, och
han såg sig ther intet kunna utretta, tenckte han till at dragha hem till Danmark igen, bröt
ther med up sit lägre, men tå han med sit folck gaf sig till skips, slog Herr Steen efter ho
nom, och vart tå myckit af hans folck bådhe slagit och drencht, något mere ähn till 5oo vart
tå fångat och Fördt in i staden, livilket alt Konungen lät ransuna. Sädhan lade han af uthi
skären, men för motväder skull moste han blifve ther någhon tid liggiandes. Therförinnan
lït han en hoop folck ryckia med hast t) öfver land till Üpsala, the skinnade ther stadhen,
ock komme oförtöfvat tilbaka igen, doch stod iu vädret honom alt lika emot, och drögdes
ther med så lenge, at hans folk begynte lijdba stoor hunger, hvarföre ock en part af them
böde sig uthi Herr Steens såld, vorde ock så någre kneckter ther af anammade. Tå nu Kon.
Christiern såg at alt var honom emot, och at han medh rädelig handell och härskraft intet kunde
skaffa, vände han sig till thet, som the Danske, efter theras Chrönikoskrifvares vitnesbörd uj,
bolla för ingen skam, neml. svike och bedrage, och begynte altings venligen handla med Herr
Steen, säijandes sig villia göra med honom på både Rikesens vägne en evig frid, och efter Herr
Steen var from och godtrogen, ville ock så gerne hafve frid, gaf han sig uthi handell med
• ' honom
jij Cod. 3: aldeles.
0 ) D. 23. Nov. Decretum hoc Stockliolmense in
venies in IU Samlingen a£ Politiska Anecdoter och
Forntidens Hemligheter. Stockb. 176 g. p. j 1 ). Clr Lit
teras Sturii, D. 25 Nov. apud Hadorph p. 435.
p) Supersunt etiam hodie, a parte occidentali pon
tis, quasdam antiquorum murorum vestigia,
q) D. 23 Maj.
r ) Cod. 3 male: Norremalmi
s) Paroecia Sudermanniæ, dimidio milliaris Stoe-
holmia distans.
/) Cod. 3: med häst.'
u) Saxo. Lib. IV. p. C 6 . Cfr supra p‘. 98 .

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.