140
LAURENTII PETRI
med inlagt, thet skulle theris Chrönickoskrifvare betenkie, när the meti så vidöppen mund
bade en och annan uthan all brot utropa för förredare m).
När tä Herr Steen bade fat all slotten, så när som Calmar och Borckholmen, in men.
och kommit Riket till stadga, gaf han Drotningen löös, och lät henne fara till Danmark. Ia
lian fölgde henne sielf till vegs, sa got som nid genom hela landet och in emot grentsen.
Doch såsom thetta fölge var Drotningen till ara giordt, så var thet honom sielf och Rikena
till lithen fromma, ly han fick tå sin helsot n) af förgift (som en part rnene) och blef död
utlii Jöneköping eller uthi en bondaby icke longt ther ifrå, vid pass i4 daghar för Juli åhr
i5o5 oj- men hans dod bleF hemligha hollen på någon tid tillgörandes, så lenge liket fram
kommet var till Stockholm, doch fördes thet åter sädhan ifrå Stockholm till Gripsholm, och
vart ther begrafvet vid i4 dagar efter Kindermesso p).
Svante Svante Nielsson , Sverigis Marsk, vart korat till Riksens Förståndare efter Herr Steen på
S:t Agnetæ dag q) åhr i5o4 rj, han skall liafva varit en ståtelig och alfvarsam man, och
öfver hela Riket myckit nampnknnoger, synnerligen för den seger skull som han van för
Rydse Narfven, och reknades förthenskull intet oskickelig r) till Höfvidsmansdöinet i Sverige.
När han ock således ther till kommen var, fulfölgde han feigdena med Kon. Hans och lät
strax bestalla Calmar, ther på achtade Hening Gadd, som Electus var till Lijnköping, och
varade samma bestalning förthenskull så lenge, at Kon. Hanses folck kom ofta ther
till med undsetning, doch fick Hening Gadd omsider staden in med storm, men Kon. Hans
var ofta till verka med the Svenske, doch kunde han till lands intet utretta, annat ähn thet
han någhon skadha giorde med rofF och brand näst grentserne och vid siösidhona och fick
lickvell sielf på sin land näst grentserne belägen intet mindre skada igen, om han icke elliest
Var större. Till siöss ther Kon. lians säijos vara lyckesammaro älm till lands, giorde hans
lltll SS ,are ofta skada pä the Svenska köpmän, till thess förbund giordes emillan Herr Svante
och Siöstäderne, hvilkit skedde am *r_ 9 . Qch eftcr lhe Svenske l])er af s5 niyckit meç hti-
gare vore vordne till siöss, droge the sampt med the Lym e u„ i plundrade och af-
brände alt Låland, och hvad the mere tå nåå kunde. Så föll ock ofta Herr Åke Hansson in i
Halland och Skåne, och giorde ther stoor skada med rolF och brand, men efter thet han var
en rätsinnig kCigsman, frimodig och fast dristig, vart han omsider ther igenom lörrådder,
at han en tid sÖchte fienderne icke med lika velkor, ty fördelen var hos them, bådhe uthi
then måtto at the vore dubbelt starkare, så oek at platsen ther thetta skedde var them bätter
belägen. Ther medh blef han ock ther slagin, och säijes then hafva varit hans egen tiänare
som honom gaf första banasåret, och skedde thetta åhr i5io.
Samma åhr kom Rydse seridebud till Stockholm, och giorde frid medh Herr Svante i Co
åhr /). På samma åhr något för Mormesso u) fick Herr Svante Calmar slott in, och vid'
S:t Catllarinae tid v) ther efter fick han ock Borckholmen, vinteren näst efter var Kon. Han
ses folck in i Vestergotland, ty drog ock Herr Svante ther nid, men för aim the kunde kom
ma tilsammans, vore the Danske afdragne; Och varade feigden emillan Kon. Hans och the
Svenske emedhan Herr Svante lefde, och ändock theslÖrinnan handlat vart olta om frid, så
blef ther lickvell intet af. Ty Kon. Hans ville till ingen förlikning, medh mindre the Sven
ske anamade honom igen för Konung, hvilket the Svenske ingalunda göra ville, ty the trodde
honom ähnnu så myckit mindre, efter han tilförene icke bättre hollit hade hvad han them lof-
vade. Tå nu Herr Svante Riket regerat hade i otta åhr, blef han död på Vesteråås, daglien ci
ter
m) Cod. 4 . dësunt : Uthi sä motte .... forredare.
Celerum hoc loco, ut sæpius antea, Chron. Rylhm. Danke
indigitat Auctor. Clr. quæ ad p. 136 attulimus et multa
alia ejusdem generis, quæ in historia Regis Johannis in
laudato Chronico occurimt.
fi) Helsot: morbus lethalis. Vid. Jhre in voce Hsel.
o) Villæ nomen Scheflingaryd apud Joh. Magn. L.
XXRh C, XV. et Chron. Rythm. Maj. p. 200, ubi tamen
euih Jnnecopiæ D. 26 Xov. 1 , 524 . obiisse dicitur. Clf.
quas ibi annotavimus. lltdlfcdd 1 . c. p. io 5 o male pro
Junecopia Enecopiam posuit.
p) D. 16 Febr. Cod. 7 in margine addit: Thiidan
lätt K. Caill then 9 tagut och förat till Stregnës och
settiat i then stora Baûrkoren. Cfr Chr. Ryllnn. Majus 1. c.
q) IJ. 21 Jan.
}■) Cod. 1. male; i 5 o 3 .
s) Cod. 3 : oskyllig.
t) Cod. 3 . desunt: i Co ähr.
u) Den 8 Sept.
v) D. 25 jNov.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.