SVENSKA CHRÔNIC A.
i 5 7
midsommars lid âhr i 4go r), tijt kom tâ Kon. Hans sielf, komme ock sa ther tillsammans alle
try Riksens Râd , men Herr Steen kunde för motveder skull icke sa hastigt framkomma, ty
tölvade the ock efter honom några vekor, Konungenom till fögho fromma, ty imkllertid begaf
sig een stoor olycka med hans skip i Calmaresund, hvilke meste parten sainpt med hans fa-
telmr, krigsrustning och alt annat som ther på var, af vadeeld upbrunne, ther af han tâ sä
försvagat och förhindrat vart, at han, till thet han i sinnet hade, icke komma kunde, uthan
måste nu gå på ny frid med Herr Steen, doch stemplade han sa med Rydsen, at the Sven
ske lickvell nog skulle få göra.
Hösten näst therefter föllo Rydserne in i Findland och giorde ther stoor skada i samma
resa. På Mathei Evangeîistæ dag t) lägrade the sig ock för Viborg, som Knut Posse pâ
Herr Steens vegne tå innehade, och var tâ i staden både folck och fetalie ganska litet, och
tâ the nâghon tid hade legat therföre, stormade the till staden på S:t Andrem dag u), kom
me med steghar in pa muren och fingo ther in it torn, men the som innanföre vore, kom
me eclden pa tornet under fienderne, och brende vp så monge som ther inkompne vore, ther
rned moste the tâ öfvergifva sijn andslag och drogo af igen. Sädhan Rydserne vore afdragne,
kom Herr Steen till Findland med en stoor hoop folck, ty både starka motvadret och lrostet
var honom till hinders at han icke sa snart kunde framkomma, som tâ var af nödene. Ja
för samma saken skull blefve och monge förderfvade, sompt af köld och sompt af hunger.
Och Kitidermesse tid ther efter kommo Rydserne igen, brende af så got som allan Carelen,
Savlax, och en stoor deell af Tavasteland, ty livar the framkomme, brende the alt af, och
sloge iliäll alt hvad the kunde öiverkomma. Knut Karlsson , som höfvidsman var för Herr
Steens folck, och tâ stadder var i Savlax, blef ther och tâ slagen med några karlar v) ge
nom Rydsernes försäät, och kunde Herr Steen icke så hastigt komma sit folck, som kring ont
landet lagdt var, tilliopa, at Rydserna nu sådhana skadha thesförinnan giorde och fridt afdrogo
igen, ther med skickade Herr Steen till Höfvidsman öfver folckit som uthi Findland quart
blifva skulle Svante Nielsson sainpt med Herr Erich Trolle, och Herr Steen Tur es son , och
drog sä sielfver ather till Sverige igen till at församla mere folck, ty han hade i sinnet at
draga in i Rydsländ, men efter her med fördrögdes sä at Herr Steen icke kom tilbaka igen
vidh föresagdan tid, giorde Svante och Knut Posse sig rede med en hoop folck, dro-
ge öfver in i Nye Narven och bestallade ther slottet som kallades Ivangroot, och innan sex
timmar ther efter vunne the slottet medh Storni, ty efter slotsliggiarenar slogho vt och blif-
ve tilbaka slagne, tryckte the Svenske så hardt efter at the komme eelden pâ slottet, ther
före moste och ta Rydserna gifva sig, och vorde sâ fagna öfver Soo. Samma fångar sampt
med alt bytet, som ganska stoordt var, toge the Svenske till sig in pâ skeppen och droge
ther med strax tilbaka in i Findland. Och skedde thetta något för Mormesso ähren i4g6,
ta Rydserne och sä theslikest stor skade in i Norbotn giordt hade. Sädhan kom ock Herr Sten
öfver ifra Sverige med myckit folck, achtartdes dragha in i Rydsländ, men ther blef intet af
elter Svante med sit folck icke ville göra honom sälskap, vthan drog strax heem till Svermes
igen, hvårföre och en stoor ovillie lipkom them cmillan, sa at Flerr Steen skälte Svante för
fiiltflychtig, och hotades villia thet vedergöra. Ther med drog han ock sa icke långt ther
efter äter til Sveriges igen, ty han hade fara för Kon. Hans och hans vänner, at the till
eventyrs uthi hans fråvarelse icke något emot honom stemplandes vorde, och ta han till Stock
holm kommen var, stempde han it mötlie pâ första Söndag i Fasta xj, och ther blef intet got
beslutet, uthan Herr Steen och Riksens Rad skildes ther åt icke bättre ähn ovener, och gick
inäst ther af, at Riksens Råd voro nu en stoor part sa vordet til sinnes, at the ville intaga
Kon. Hans, ändock thet var ähn nu icke skedt, som utlolvat var. Men Herr Steen ville
för-
s) Coct. 4 male: Michelsmesso llmlli, ano 1498. *>) CocI. 3. desunt: nied några karlar. Diarium
t) 1). ai Sept. Minor. Stockholm, T. I. Sect. I. p. G9: C. Houales.
u) D. 3o INov. x) D. 12 Febr.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.