LAURENTII PETRI
i3a
bade Kon. Karls och Kon. Christierns fulmyndige sendebud, och stod Kon. Christiern ther
efter, at Kon. Karl skulle låta honom up Riket, men han sade ther ney till. doch sadho
han sig vara till frids at komma till en rätgång them emillan, hvilkenthere bättre rät ha
de till Sverigis Chrorie, men Kon. Christiern ville till ingen sådhana rätgång, uthan hota
des at han ville sielf med velliga hand skaffa sig rät. Ty försterckte ock Kon. Karl sig emot
honom, och drog S:t Catharinæ tid x) ther eliter med stoor macht in uthi VestergÖtland. Tå
Herr Ivar Green, som tå var på Axeyald, thet förnam, bemannade han slottet och gaf sig
in uthi Danmark till Kon. Christiern, och tå Kon. Karl hade låtit bestalla Axevald, drog
han thädan up igen igenom Vermeland, Dalar och Gestricke land, handlandes ther medh
almoghan. Men så snart Kon. Karl var afdragen, kom Kon. Christiern in i VestergÖtland
med myckit folck, och tå moste Kon. Karls folck draga ifrå Axevald och öfvergifve be-
stalningen, och strax thet var skedt, drog Kon. Christiern tilbaka igen in i Danmark, sädhan
försterkte sig åter Kon. Karls folck, och drogho först in i Verendy), ochgiorde ther någon
ekade på Kon. Christierns vänner, och sädhan droghe the in uthi Halland. Tå Kon. Cliri-j
stiernthet förnam, skyndade han sig in i VestergÖtland igen, och stelte sit folck i forsat för
the Svenske på en skog ther the skulle framdrage, och eliter the her af intet viste, uthan
droge flux till, vorde ther en god hoop al them både fångne och slagen, doch var thet the
Svenskes lycke, at all theris här icke hade dragit then vägen, som försatet stelt var. Then
Danska Chrönikan berömer thenne segern högt, ändoch han var fögo redeligen vunnen, var
ock theslikest fast xängare, äbn ther al varder afsagt z).
Vid Mjchelaiesao tid ther elfter åhr 1 46p förskref Kon. Karl it Herremöthe till Vad
stena, och tå mölct skulle ståå, och någre af Herrarna vore framkompne, komme ther på
them uthi fiendevis the som vore af Erchiebiskopens partij, neml. Herr Erich Kaxisson och
the andre, ocU grepo u«. ra..*«. p ru Magdalena Kon. Karls dotter, sädhan Herr Byrger
Trolle och hans Son Arfvld Trolle, och droge strax £ t j, Upland a). När Kon. Karl,
som tå var på vägen åth Vadstena fick thenne tidenden, vende han «ie«.ic a igen åt Stock
holm, församlade myckit folck, och sende them ut emot the upronske, och komme hädo
härarna till möthes vid Arbogha, ther Mef; Kon. Karls folck afslagit och gaf llychtena ■ ther-;
löre drog Erich Karlsson och hans partij in uthi staden, och skinnade honom i röter, elfter
thet Borgarena hade stad t med Kon. Karl, ther as rätto Herre. Sädhan försterckte sig Erich
Karlsson yttermere med allehanda löst partij, drog till Vesteråås, och lade ther en hoop
lost folck före slotet, och drog sa sielf till Upsala, ther nödgade han ta Borgarena hylla sig för
Riksens Höfvidsman, och bar up skatten, och ehvar han foor, brukade han sin onyttige mun
på Kon. Karl, Therförinnan sende Kon. Karl uthaf Stockholm Herr Stem Sture till at för
samla folck uthi Södermanneland och Claut Olofsson uthi Roslagen, när Erich Karlsson thet
sporde, gaf lian sig ochutln Roden, och kom till slags med Claus Olofsson, ther blef Konun
gens folck åther afslagit, och Höfvidsmannen Claus Olofsson fången, men Herr Steen Sture kom,
dragandes med thet folck han hade församlat åt Vesteråås, och föriagade them ther läge
för slottet, och drog så sielf med några fåå sina egna up’ i Dalarna till Herr Niels Sture i
låtandes Bönderne af Södermanneland dragha heem igen, elfter han tychtes icke vara alde-i
les med them väl belåten. Sädhan lörsamlade Erich Karlsson en ganska stoor hoop folck, 1
achtartdes mötha Herr Niels Sture och Herr Steen Sture, som sades komma nedan efter,
dragandes medh Dalakarlarna. Och efter honom tychtes såsom thet drögdes, drog han med
sin häär üp i Dalarna, och tå han kommen var med sit folck up om Hennemora, mothe
honom Herr Niels Sture och Herr Steen Sture, meh ganska litet folck, emot thet lian hade
med sig, kringhverfde och förskrechte hans häär så svåre, at ihe kunde intet till veria tagha^
y) Ita major pars australis SmpJandiæ adpellatur.
-) Chrom Rythm. Dani® , cx nitida editione, quam
:a cura nuper adornavit Chi'. jl îolbcch, Ilafiiiæ i t>2 j
ar) D. 25 Nov.
At ieg tloo them ther afï eth slawv
The deylig ther off'uer wundis.
Ther wand ieg theria banner wel fæm,'
leg them lïjl Danmark förde;
I Kobmanhaffn kirko hongde icg tbom .
Ther glæddis hwer Dansk, theth horde.
a) Diar. Va,dstc»cnse p. 130*

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.