/
SVENSKA CHRÔNICA.
i5i
inge andre råd vore pâ ferde, ty hvad han företog gick honom alt emot, mo 9 te han omsi
der ther till, och fick sädhan in Rasborg o), ther han sig hölt på någhon tidh tilgörandes
såsom han tå kunde, thetta skedde vid Conversionis Pauli tid p) efter Christi byrd j465 q).
Tå nu Kon. Karl var skild vid Riket, blef Stockholms slot aiidtvardat Uthi Erchiebisko-
pens händer, men sommaren näst efter, när Biskop Kätill, Riksens Förståndare, död var,
kom Erchiebiskopen i hans stad, och vart korat till Höfvidsman uthi it mothe som tå stod
i Tälge. Sädhan begynte åter Kon. Christiern i margahanda motto försökie om han med
villie och vänskap matte komma till Riket igen, och lät ther på utgå bref oppâ bref, både
till leckte och lärde, men thet var alt förgälves, ty alle både Ridderskapet och then menige
man stygdes vid hans regemente, therföre begynte och Erchiebiskopen stå illa hoos then
menige man, at rychtet gick ut om honom, at han hölt riket Kon. Christiern till handa,
ändoch lian sig therföre fast orsakade, och sade sig holla Riket then Herra till handa, som
Riksens Rad vorde ntvelliande. Så vart ock hans regemente icke stoort gillat, efter thet
gick myckit på void, såsom skedde med Herr Niels Sture, then han för någon ovillie skull
lät skinna, och achtade låta gripa, hvar han icke hade undkommit. Therföre vart han ock tå
satt af Höfvidsmansdömet uthi it möthe som blef liollit i Nyköping, vid Korsmesso tid om
hösten r) åhren i466; uthi samma möthe vart åter Erich Axelsson korat af Riksens Råd
till Höfvidsman och Riksens Förståndare. Vid samma tid blef och Herr Ivar Axelssons t
som Gotland innehade, bryllop hollit i Nyköping, med Kon. Karls dotter Jungfru Magdale
na. Sädhan foor Riksens Råd till Stockholm, och tå andtvardade Erchiebiskopen Stockholms
slot och Riket uthi Herr Erich Axelssons händer, men thet var icke långt emillan, förr ähn
Erchiebiskopen och hans andhang församlade sig i Vadstena, och handlade ther på, at the
motte åter skillia Herr Erich Axelsson vid Höfvidsmansdömet, och var förthenskull it öm-
keligit regementhe i Riket, ther alle lätes vara lika gode, och ingen kunde lidha then andra
öfver sig, så at alle, både Bönder och Köpstadsmän, begynte storliga leedas här vid, och
åstundade Kon. Karl till Riket igen, ther till var ock så, både Erich Axelsson och Niels
Sture, och andra fleere benägne, men Erchiebiskopen och hans partij, stode ther hardt
emot, och foordrade ähnta hemliga Kon. Christierns saak, therföre finge the ock undsett-
ning ifrå Danmark, och komme så fierran ther med, at the belade Stockholm pâ både mal
marna, men the moste åter slå af med then bestalningen, efter the intet kunde utrette, och
gaf sig så een part under Herr Erich Axelsson som tå stod för Riket, men een part rym
de nider i landet ; Erchiebiskopen gaf sig in på Oland. Sädhan efter störste parten, både
af Ridderskapet, och menige man, begärade Kon. Karl igen till Riket, förskickade Herr Erich
Axelsson och hans brodher Herr Ivar, sampt medh någre andre af Riksens Råd, bud till
honom, ther ban var på Rasborg, at han skulle komma och anamma Riket. Tå giorde han
sig rede, och kom till Stockholm S:t Mårthens dag /) åhr 1467, sädhan han vid pass half
tridie t) åhr hade varit skild vid Riket, och vart tå med stoor ähro och process intagin i
Stockholm. Herr Erich Axelsson uplät honom Riket, och andtvardade honom strax Stock
holms slott, och vart så åther almennelig hyllat för Riksens fulmechtige Herre och Ko
nung. Erchiebiskopens vener sadhe honom ock hulskap och manskap till, men Erchiebisko
pen vistades tå på Öland, och blef alt vid sit sinne in till sin död, ändoch Kon. Karl väl
hade mât lide at han sig besinnet hade och kommit till embethe och Domkyrckio igen.
När tå Kon, Karl således var kommen till Riket igen, begynte han fara omkring och
handla med menige man, och honom sades alstädes hulskap och manskap till, men Cal
mar, Oland, sampt med någre andrelandsendar, liölles ähnnu Kon. Christiern tillhanda «), ther
före stemplade han och alt ondt genom sina väner her i Riket emot Kon. Karl, och vart be
ramat it almeneligit Herremöthe i Halmstad vid Olufsmesse tid v) åhr i468. Ther komme
bade
o) Cod. 7 addit: i Nyland. Finlandiæ, Paroeciæ
Karis.
p ) D. 25 Jan.
q) Codd. 4 , 7, 8 male: i 4 66.
r) D. i 4 Sept.
s) D. 11 Nov.
t ) Cod. 7 half ann at. Cfr. not. q.
m) Cod. 7 addit: af Erchiebiskopen.
*') D. 29 Julii.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.