SVENSKA CHRÔNIKA»
lag
som menige landet till Kon. Christiern fådt hade, icke nödugt skedde, ty kom och Biskop
Kätill och the andra med myckit folck for Stockholm och bestallade staden pä två sidhor, ,
vart ock Staket bestallat, ock efter en kort tid upgifvit. Sädhan skref Biskop Katil åter
Konungen till igen om Erchiebiskopens förlossning, på thet at alt obestånd motte ther igenom
varda afstyrdt, men tå han fick thet brefvet, säijes han så skulle hafva svarat på sijn Tyd
sko: Dar skal mi de baden a) pape nimmer tho duingen, och strax rede medh myckit folck
och kom dragandes in i Sverige, men nar the som för Stockholm läge, thetta sporde, öfver-
gåfve the bestalningen och vordo förskingrade, Bönderne gingo heem och Höfvidsmännerna
flydde en part up i Dalarne, en part in i Helsingaland. Therlorinnan kom tå Kon. Chri
stiern uthi Dyrnbleveckan b) till Stockholm, men han drog strax tädlian till Yesterââs och
så up åt Dalarna, ty han hörde at Biskop Kätill kom niddragandes med Dalakarlarna, och
kom sä med honom till slags vidh Häreker c). Ther vart tå Konungen afslagen, miste
ganska myckit folck och hästar, och rymde siellver åt Stockholm igen, och sende
strax Herr Ture Turesson med een hoop jachtar up i Mälaren till at dagtinga med
almogan, men ehvar han böd sigh till, vart han illa kommen. Uthi Quickasund bom Biskop
Kätill till verka medh honom, slog honom een stoor hoop folck ifrå, och fick bort siu Ko
nungens iachtar, ther medh moste tå Herr Ture åter leggia till Stockholm igen. Och elfter
alt landet begynte flux holla ther opå at Kon. Karl skulle komma till Riket igen, vart ther
om nu handlat i Sigtuna, oeh sädhan thet var beslutat, vardt förskickat bud till Kon.Karl d) y
at han med thet alraförsta igenkomma skulle och anamma Riket, och med thet samma vardt
åter Stockholm bestallat på tree sidhor, men tå Kon. Christiern förnam, at hvarken dagtin
gen eller annat något meere liielpa ville, bestelte han sina arender i Stockholm, och sägladoså
sin koos åt Danmark. Sädhan foor Biskop Kätill åter uth i landet, dagtingade med BÖu-
derne och tog slotten in.
Anno i464 vidh dyra Vårfru tid e) kom Kon. Karl i skären, sädhan han i siu åhr uthi Karl
Prydsen varit hadej och hade han thå en god hoop skipp och folck med sig, som han af soa f
Konungen i Påland och i Dantzke få t hade, och skickade strax bud fore sig i lägret iör
Stockholm, tå fcommo the som ther vore Capitenere neml. Herr Christiern Bengtsson, Herr
Ivar Green och någre andre, och dagtingade så med Konungenom, at alt som tilforene emot
honom handlat var, skulle nu vara een aftalat saak, ock all misstycke tilgifvin. Sädhan ladö
tå Kon. Karl med sin skip hardt in emot Stockholm, handlade ther med Bönderne, och
vart al them åter igen hyllat för Sverigis Konung. Theslikes hade han och bud in i staden
till the Svenskej som ther vore både af Ridderskapet och andra, at the skulle bomma till
honom och göra såsom the andre giordt hade, som läge ther uthan före', men ther med
vart fördrögt så lenge the förnumme at ther reddes till storms, och tå vorde nogre utsende
till Konungen på dagtingan, och till at gifva honom staden up. Tå nu Konungen inkom
men var i staden, gaf han the Danske Herrmen j som en stoor hoop ther inne i bestalningen
varit hade, löse, så at the med skip och gods måtte fridt afdraga till Danmark, men eflter
thetta skedde them oåtspordt som mesta omaket i thenna feigden halft hade, misshagade thet
them storligha, synnerligha medhan the hafva velat bättre förveta sig med them och med
Kon. Christiern om en deell och annan, och tå Biskop Kätill upkommen var ifrå Vester-
götland till Konungen och fick thetta veta, vart han ther med så illa tilfrids, at han strax
hade bud elfter the Danske, som ähnnu icke longt komne vore, och lät hempta them tilbaka
igen, ehvad thet var Kon. Karl leedt eller liuft, doch gaf han sig omsidhor tilfrids et thet
motte blifva ther vid som Konungen med the Danske Herrar giort hade, och foor sin väg
uth af staden icke myckit glader. När Kon. Christiern spordt hade, at Kon. Karl var åter
kom-
a) Cod. 4 : förbry diri! dj LiLteras Regi missas victe apud Bring } Handl.
b) Ultimis mensis Martii diebus,' festum enim i Svenska Historien T. 2. Lund J 754, p, 266.
J?aschæ in D. 1 Apr. incidit. e) D. i 5 Aug.
c) Ilaraker, Paroecia Veslnumike,
Torn. IL
II. 35 .

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.