LAURENTII PETRI
12 ®
sampt med flere hans partij, som tå var tilstädes, ut till Kon, Christiern «), och tog ho
nom in i stadhen med process och stoor herligheet, ändoch han allestedes och altid tilfo
rene, serdeles i Stockholm uppenbarliga på Buurspraket lofvat hade; at han ingen freinan-
de Herre hijt in uthi Riket indrage ville.
Ähr 1 457 på S:t Johannis Baptistæ dagh uthvalde Erchiebiskopen och hans partij Kon.
Christiern till Sverigis Konung, han vardt ock så hyllat af them vidh Morasteen strax efter och
på Pedermersso dag »), krönter i Upsala. Theslikest vart ock Jungker Hans , Kon. Clmstierns
Son, utvald till Sverigis Konung efter sin fader, af samma partijt, men hvad her nu giordes
både med Fadhren och Sonen, vardt sädhan ogillat, efter tliet icke gick lagliga till, ty Kon.
Christiern vart hvarken hyllat eller kröndt med alle Riksens ständers samtyckia , uthan af
en part uproriske män. neml. Erchiebiskopen och hans andhang, ther till var lian ähnnu i
lifvet, som rätter Sverigis Konung var, och kunde förthenskull ingen annan uthi hans stad
lagligha anammat varda, doch regerade Kon. Christiern i Sverige någhon tid sa hofsampt,
men sädhan begynte han leggia monga olaga skatter på landet, och hvar han kunde faa spöna
at penningar vore för handene, antingen i Kyrckior, Clöster, eller ock elliest elivem thet
ock tilhörde, them lät han sig icke ungââ , sompt tog han med void, sompt til läns dock al
drig till betalande, och lop thetta till een oplichtelig stoor Summa, så fick han ock all then
hemliga skat som Kon. Karl insat hade hos Svartmunckarna uti Stockholm, hvilken ganska
stoor var, munkarna sielfve uprögde honom, och ehvad han uthi så motto kunde samman-
slagga, thet fördes alt sin koos al landet, så at landet blef ther med reent utööth, och
kunde ähntå för honom intet åtreckia, ty vardt lmn ock allom leed och aiment kallat een
botneldos taska. Han begynte ock uppenbara bruka våld och tyranni emot een part både
af Ridderskapet och andra, hvilka han lät fanga och illa trachtera, skyllendes them at the
skulle villia draga Kon. K_arl in i Riket igen, ändoch thet befans i ingen sanning. Slik han
del misshagade och monghom ganska myckn, o C k föröchtes ovillian meer och meer, besyn
nerliga at opå the monge olagor ingen ände vara kunde, oci» saken kom till itt stort buller
och uproor emot honom, och kunde icke förr stillas, ähn at Erchiebiskopen motte gå till,
ty Kon. Christiern var tå icke sielf i landet x), och afleggia een skatt som Konungen på lan
det hade leggia låtit. Thetta tychtes Erchiebiskopen göra för Konungens bästa skull, doch
vf*rt thet honom sädhan illa utlagt, så at han therföre lika som en lörrädare vart af Konun
gen tagin vid halsen och sat uthi fengilse ; theslikest sades Konungen myckit annat hafva emot
llonom och skyllade honom ther synnerligha före, at the Herrar och andre, om hvilke för-
herördt ähr, vorde saklöst så illa trachterade, efter som han ock visserligen med sin stempling
hade kommit thet till vägha. Thermed begynte Erchiebiskopen hans grofve handel emot Kon.
Kärl så löndt varda. Tå nu rychtet kom uthi landet at Erchiebiskopen therföre fångat var,
at ban hade afslagit then skatt, som Kon. Christiern uppå kraft hade, församlade sig åter en
stor hoop Bönder, under thet naifipnet, at the ville göra Erchiebiskopen löös, som för the-
ris skull hets fångin vara, och komme så för Stockholm på Norremahn, och förre ähn man
viste ord ther af, hade the in Helgeandes holmen, men Borgarena i staden väpnade och strax
sig, doch vart thet sat uthi dag, och Bönderne thes heller icke hollit, ty för ähn samme
dag var uthe, lät Kon. Christiern slå till the Bönder som läge på Helgeandes holmen, och
dräpa them, som vore ölver 5oo, en part vorde fångne och steglade, och skedde thetta ef
ter Christi byrd i463. Sädhan vid Helgemesse tid y ) seglade Konungen till Danmark och
förde Erchiebiskopen fången med sig, och lät honom så sädhan ther sättie i fengilse. Något
efter Kon. Christiern var kommen till Danmark, skreef Biskop Katill i Eijnköping honom till,
at han skulle gifva Erchiebiskopen löös, men efter hans skrifvelse intet vart achtat, begynte
han strax sampt med Erchiebiskopens bröder z) och venner handla med Bönderne allstädes
i landet, at the sig emot Kon. Christiern upsättia skulle, hvilket ock lör den ovillia skull
som
u) Cod. 8 desunt : at han Kon. Christiern. Cfr. Diar. Vadsten. de tota hac seditione copiosisimum.
*>) D. 29 Junii. y) D - 1 Nov.
*■) Abo» tunc morabatur. Chr. Rythm. Maj. p. i57. *) Cfr. Chron. Rythm. p. i53.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.