/
SVEKSKA CHRÖNIKA.
12 /
stodhe t!il i Riket. Ty lät han ock strax skinna Konnngsgården, och begynte sädhan strax
fara ther omkring och hylla landet till sig, han drog ock theslikest till Vesteråås, och tala
de ther med riåghre som till honom niderkompne vore af Dalarne, och fick stoor framgång
med sadhanasin andslag. Men när Kon.Karl fick vetta, hvad Erchiebiskopen uthi så motto hade
för händer, drog han strax tilbaka igen vid i4oo folck stark, och kom up till Strengnäs,
ther fick han ahntå 5 00 folck till sig ifrå Stockholm n) och achtade sig så ther med emot
Erchiebiskopen , som tå med it stoort taal folck stadder var i Vesteråas. Men Erchiebisko
pen var honom försnar, och kom på honom bitida om en morghon uthi förherörda Streng
näs, och vardt honom öfvermechtig, så at Konungens folck blef ther både gripit och slagit,
ty the komme sig icke till vern, doch kom Konungen sielf undan såår till Stockholm, thetta
skall hafva skedt S:t Peders dag, som kallas Cathedra Petri 0 ), therföre säijes och Erchiebi
skopen hafva lyst then dagen landsheligan. Tå Konungen var kommen till Stockholm, efter
han förmodde bestalning, lät han brenna af både mahnarna, men ther var ock icke longt
emillan förr ähn Eschiebiskopen kom efter dragandes, ocli bief tå Stockholm strax bestallat.
När tå Konungen såg huru stordt medhold Erchiebiskopen fådt hade, så at meste parten
af meenigheten i landet hade vendt sig ifrå honom till Erchiebiskopen, och at han icke
heller hade förmoda af någrom någon undsettning, begynte han ock misströsta på Bor
garena i Stockholm, therföre bestälte han om sina ärender i Stockholm, lät föra hemligha
til skips gull, sölf och livad han ville, och undstack sig så ther med om een nat, kom till
siöss, och tridie dagen ther efter var han i Dantzke; fick ther leigde, och var så ther i sju
åhr, och efter han hade uth med sig en ganska stoor skat,'länte han ther några af the
Prydska Herrar till stoora summor gull och tog några fästen i panth , men för then feigde
skull ther i landet var, kunde han samma fästen intet beholla. Ahr efter Christi byrd skref
man, tå Kon. Karl rymde ifrå Sverige, i 4Ö7 något efter S:t Matthias tid om våren p), tå
han hade nijo åhr varit Konung.
Men strax efter Kon. Karl var bortrymd, komme the in uthi landet igen, som under hans
regemente vore bortflydde, nernl. Biskop Bengt i Skära, Herr Mans Green, Herr Ture Tu—
resson, Go st af Olsson q), Gåstaf Lanrentson och monge andre som Kon. Christiern hade
undfonmt och uppehållit i Danmark, Kon. Karl under ögonen. Thesse alle vorde sädhan
sampt med Erchiebiskopen, och hans andhang hielpare ther till, at Kon. Christiern kom till
Riket. Så var icke heller longdt emillan al Kon. Karl rymde, och Erchiebiskopen fick in bå-:
de Stockholms stad och slot, ty ther var ingen hviss Herre för handene som thet kunde
hollas efter, kan ock sachta vara, at then tid Kon. Karl afdrog, hade han sielf befallet honom
som Slotsfougda var, neml. Oloff Drake , at han skulle gifva slottet up r). Men strax tå så skedt
var, hade Erchiebiskopen hemliga s) bud först till Herr Oloff Axelsson på Gotland, och
sädhan efter hans råd till Kon. Christiern uthi Danmark, och foor så ut i landet till at
dagtinga med Bönderne, doch lät han sig uthi ingen måtto bemerkia at han skulle vela haf
va Kon. Christiern in i Riket, ty han viste val, at menige man icke skulle thet behagha,
efter samma Kon, Christiern hade altid varit Riksens hedske fiende, och giordt här iu på
Riket stoor skadha, men förre ähn någon viste ord af, var Kon. Christiern in uthi Stock
holms skäär Pingesdaga tid tj, med mong skip och ganska myckit folck, ock lät gå uth or-
de, at Kon. Karl låg redbe inedh itt taal folck, achtandes sigh har in uthi Riket till at
skinna och brenna, och at han var förekommen at sådant afverie, Erchiebiskopen var och
så kommen till Stockholm igen, och hade nu fådt all Slotten in så när som Calmar, hvil-
ket Herr Gustaf Karlsson hade uthi befalning. Sädhan vore någre Articklaruptecknade, mest
vid samme grund och meningh, som uthi förbundet tilförene var förfatat, och förskickade
till Kon. Christiern, at lian them försegla skulle och när så skedt var, foor Erchiebiskopen
sampt
n) Cod. 4 desunt: tlier .... Stockholm.
o) D. 22 Febr. tet
p) I). 24 Febr.
<]) Cod. 3 deest.
r) Cod. 4 desunt : ty ther gifva slot-
up.
s) Cod. 3 deest.
r) 1). 5 Junii.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.