SVENSKA CHRÔNICÀ.
125
plat intet sattia kunde, församlade han strax ther efter en ganska stoor här utaf hela Riket
och drog ther med in uthi Skåne , skinnade och brende sa at landet i rötter vardt förderf-
vat. Ta vardt Lund afbrendt, Helsingaborg och Vää, Landscrona vardt skinnat, och skip-
pen, som ther låge, upbrende, ther vorde ock så ganska mong Bönder, som sig till vern
vid Daalby Clöster stelt hade, slagne, och väll till 2000 af them gripne. Och in summa, ther
skedde tå een dråpelig skade, åt thet varade fast lenge, för ähn the Skåniske honom for-
vinna kunde, och icke kunde the heller bekomma någon undsetning ifrån Danmark, ty sä
fult var tå Öresund af drifijs, at ther ingen förmåtte framkomma. Theslikest var ock Kon.
Christiern tå stadd uthi Vilsenach, till at handla med någre Tydske Furstar, och församla
folck.
Ähr i 4 Ö 2 sommartid kom Kon. Christiern med ganska myckit folck både Danskt och
Tydskt dragandes in uthi Yestergötland, till at hempnas then skada, 6 om Kon. Karl vintren
näst tilförene giordt hade uthi Skåne, och fick han tå in Lödesöö , med een stoor part al
Vestergötland, som honom gick tilhanda, ty the som ther hade befalningen stode icke sa
faste med sin Herre Kon. Karl, som tå väll hade giordts behoff, ibland hvilka Herr Ture
Turenon , som tå hade Axevald inne, var een. Tå nu Kon. Karl thetta sporde, giorde
han sig rede med it stoordt taal folck, achtandes sökia Kon. Christiern uthi Vestergötland,
men som han kommen var till Tiveden, fick han tidende at Herr Oloff Axelsson och Herr
Måns Green med Kon. Christierns folck, till it ganska stoordt taal, vore kompne med skipp
in för Stockholm, och at the hade fallit till Stocholm, doch inthet utrettat, uthan fådt stoor
skadha på theras folck, ther till med fick han ock veta at Erchiebiskopen, sampt med någre
flere af thet partijt, begynte låta förstå på sig, at the icke myckit godt hade i sinnet emot
honom, therföre vende han tillbaka, och kom up till Stockholm, men tå vore fienderne
aflagde c), och ändoch Konungen giorde strax ut sin skipp elfter them, lickvel medhan the
hade fådt förmonen, och then vind som the ville, undkomme the. Uthi samme rese brende
the up Vestervijk, doch finge the ther ock skadha på sitt folck. Mädhan Kon. Christiern ähnu
quar var uthi Vestergötland, skickade han it taal folck up till Tiveden, som ther pa achta
skulle, at ingen af Kon. Karls folck komme öfver skogen, in uthi Vestergötland till at
göra skada, men samma folck vardt altsammans niderlagdt rf). Theslikest när han afdragen
var in till Jöneköping,, skickade han och een stoor hoop folck till Hollaveden, som ther
skulle berede vägen för honom, ty han achtade sig ther öfver skogen, thet folcket vardt
och niderlagdt »)> vorde tå ganska monghe the Danskes Adelsmän fågne i markene,
och effter thet icke bätter ville lyckas för Kon. Christiern, drog han till ryggia in åth Halm-
stada, men Kon. Karl, som tå var kommen till Vadstena, giorde Herr Tord Bonde till Hö-
vidsman för itt taal folck och sende honom in uthi Vestergötland, han kom för Lödesöö bi-
tidha om een morghon, och för ähn några kunde ther vara vars vid, kom han in i staden,
och fick ther till fånga try Danske Riddare med alt theris folck, sädhan fick han och Axe
vald in och greep ther Herr Ture Turesson till fångha, ty samma Herr Ture hade och sampt
med andre ther nider i landet gifvit sig till Kon. Christiern, men han rymde sitt fengilse,
och gaf sig så med Herr Eggierdt Kromedijk på Romblaborg till Danmark /_). När nu Kon.
Karl sågh at Herr Tord Bonde sig så manliga beviste, giorde han honom till Riksens
Marsk och Hövidsman öfver alt Vestergötland, synnerligen och medhan han var honom så
när skyld g), men Herr Tord var altijd till verka med Kon. Christierns folck, och giorde
them stoor skadhe. Ifrå Norige som tå hade fallit ifrå Kon. Karl, kom dragandes emot ho
nom en benemd Herr KolbiSrn till 0000 stark, hans liäär lade Herr Tord Bonde allsammans
nid, och greep Herr Kolbiörn till fånga. Ther efter kom thet i dag emillan Kon. Karl och
Kon, Christiern, och blef it Herremöthe i Vadstena, ther till komme och monge Danske
Her-
c) Cod. 7 : affslagne. fy Cod. I : men Krommediik på Rumblaborgli
d) Cod. 4 desunt : men samma .... niderlagdt. rymde til Danmark.
*) Cod. i desunt: theslikest niderlagdt. g) Filius erat Carpb Bonde, patrui Regis Caroli.
Tom., II.
II. 5 a.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.