4
XAXJRENTII PETRI
124
Danske in till S:t Johannis tid , therförinnan skulle Domare varda tilskickade tom thetta skul
le åtskillia eller om döma, hvilko Rikene Gotland med retto tilhörer. När tå the Svenske
nu annan gängen sig med sådhana listig och falsk dagtingan bedragha låtit, foor Jörberörde
Oloff Axelsson med alt sit folck fridt in på slottet, och förde ther in oppå utaf skippen
livad han ville, lät ock så bortbryte monge af the Svenskes skantsar y), och gaf för svar,
när någor ther om knorrade, at slickt nu intet mecr skulle behöfvas, efter thet saken var
stelt uthi rätgång, och med sådant såge the, som Höfvidsmennerna vore, alt igenom fin
gren , at man ther af må merkie lmruledes the intet vore Kon. Karl räträdige. Men tå Oloff
Axelsson alting efter sin villie bestelt hade, och gifvit Kon, Christiern thet tillkenne, kom
han oförtöfvat till Gotland med ganska myckit folck, ther af förnummo tå the Svenske sig
vara förrådde, doch hade the bud på slottet till Kon. Christiern, spöriandes honom till om
han ville blifva vid then dagtingan, som Oloff Axelsson på hans vegna giordt hade, han
svarade: Ja, och bad at the ther på intet tvifia skulle, men förre ähn man viste it ord ther
af hade han låtit sticka eelden på staden niongestädes, öfverföll the Svenske, och giorde them
stoor skadha så lenge the funne lor råd intaga the bäste och fastesfë liuus i staden vore,
ther varde the sigh tå manneliga, till thes the Danske nödgades gifva sig tillbaka åth slottet
igen, och förnam tå Kon. Christiern, at han icke kunde niderleggie the Svenske, med min
dre at han utaf sina iu så monge eller och ähn fleere tillsettia moste, therföre begynte han
åter dagtinga på rätgång, doch lychtades the Danskes listiga dagtingan, som the nu tridie re
sona efter Kon. Erich i sakena giordt hade, så, at the Svenske miste Gotland och komme beem
till Sverigis igen vid Olofsmesse tid z) åhr i44g.
Samma sommar hade the Norske bodskap till Kon. Karl, begärandes honom till Konung,
ty the hade icke heller velat samtyckia Kon. Christiern lör theris Konung elter thet the icke
blefve tilsporde, när han af the Danske hyllat vardt. Tå giorde han sig redo, och drog
vid Michelsmesso tid om ähret in i Norige, blef der vall undfången, hyllat ocli k rönd t till
Konung, S:t Katarina; tidh a). Sädhan satte han ther tva Häfvidsmen , som på hans vegiie
regere och lag och rätt skaffa skulle, neml. Herr Aslag Turesson och Herr En ar d Floga, och
drog så åther till Sverigis igen, och förskref strax it Ilerremöthe i Arhogha, ther tolf the
myndigaste vordo utnempne och förskickade till Halmstada både för Gotlands och andre Rik-
sens saker skull, men burn the samme toll' ther medh the Danske hafva handlat, icke vardt
theris handeli af Kon. Karl gillat, lian hade till eventyrs allaredho tå förnummit något af
thet, som sädhan emot honom hoos någre af the Svenske utbrast, doch lät han sig med in
gen deel bemerkia, annars ähn att han kendes yid någre förläningar. Af Herr Måns Green,
som var en af förberörda tolf, tog han Åbo slot, och andtvardade Herr Erich Axelsson , thet
förtröt samme Herr Måns så svåre, at han förthenskull giorde sig till siöröfvare ; men thet
lyckades honom doch icke bättfé, ähn at han med sit partij vardt gripin af the Lybeske, och
thet hade val kostat lians hals, såsom thet skeddo allom them med honom vore, hvar lian
icke hade varit fördagtingat af Kon, Christiern, hvilken honom sädhan brukade myckit, Kon.
Karl och the Svenske under öghonen. Theslikest vardt ock förläningar tagen ifrå Erchie-
biskopen, och någre som Kon. Karl hade mistenekta.
Sädhan åhr i45i vid S:t Johannis tid, foor Kon. Karl till Calinare, hafvandis med sig nå
gre af thet Svenska Ridderskapet, doch ingen af the tolf som hade varit i Halmastada, var
ock så tå Kon. Christiern kommen till Rotneby, men ther vardt intet godt beslutat, såsom
doch meningen var, annat ähn att friden iu stå skulle Riken emillan, såsom i Halmstada
belefvat var, men icke bättre vardt then friden hollen af the Danska ähn at Julatid näst
efter, kom Kon. Chrislierns folck in i Stockholms skäär, skinnande och brände ther thet
mäste the förmåtte, så at skadan strechte sig till monge b) sochnar, och hvad ther tå föll
för rof, fördes alt in till Gotland, ty Herr Oloff Axelssons folck, som tå hade Gotland,
var tå i hopen med. När tå Kon. Karl ock ther af förnam, at man på the Danskes lofven
plat
a) D. 25 Nov. Cfr. qxi.T observavimus ad fr. OI.
p. ] 58.
b) Cod. 3 : någre.
y) Cod. h : Skiermer och skantzér, 8 : skermer.
s) O- ag Julii.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.