SVENSKA CHRONICA.
123
och större partena sade, at thet ingalunde var Riken nyttigdt ther efter bidha, såsom the
Svenske nu icke heller kunde vara thess pliehtige, mädhan the Danske hade allaredho trädt
ifrå förbundet then tid the gingo till och hyllade Kon. Christopher till Konung, the Svenske
oåtspordt, gäfve och sä före, huruledes samma förbund uthi margfalleliga motto inissbruka-
kades the Svenske till skada, sä at hvar thet lenger skulle sä hollit varda, blelve Sverige
ther öfver reendt förderfvat. Thetta och myckit annat sådhant svarade the som vore af
thenne parten, och efter the syntes halva större skääl och vore fleere, kom thet omsider ther
till, som the ville hafvat, ty sattes och tree uthi valet, men tå omröstat vart, föllo mäste
rösterne pä Marsken Karl Knutsson, hvarföre han ock strax vardt korader till Konung.
Therme handelen om Konungavalet, synes så lyda likavist som the Svenske skulle hafva
haft slickt lör händer, förre ähn the Danske hade försett sig med Konung, men then Dan
ske Chrönikan q) bekenner tvertom, neml. att the Danske r) allerede hade hyllat Grefve
Christiern af Oldenborg för Konung, och säger at the Svenske thet toge till mijsstycke> och
förthenskull utvalde ock the sig Karl Knutsson till Konung, doch Lan här icke hafva varit
longdt etuilian, lickvel hvar sa skedde som samme Danske ChrSnike lyder, hade .he Svenske
ähn sä myckit större rät till sit Konungavàhl , efter the Danske nu annan gängen, hade tradt
öfver förbundet och tagit Konung the Svenske oåtspordt. ^
Karl Kmtsson , som näst före Christopher hade varit Sverigis Rijkes Föreståndare vart Kar |
nu efter hans död korat till Konung uthi Stockholm Helge Lekamene tidh och sädhan
lat vid Morasten. Och dagen näst efter soni var Pedersmesse dag r) krönter i Upsalâ åhr
,448. Uthi Konungens Chröning slogos 53 Svenske t) till Riddare, och tå thetta öfverfarit
var, drog Konungen till Stockholm igen och lät ther strax bereda en stöor hoop dupp med
go/krigsfolck och annat hvad ther till hörde, achtandes hemsökia Kon. Erich på Gotland,
som nu mong åhr åt slag ther hade legat för en almennelig siöröfvare och giordt en dra
pe^ skaùe, synnerlig in på the Svenske. Ölver samma'folck skickade Konungen två Höf-
yidsmän, neml. Herr Måns Green och Herr Byrger Trolle , och när the voro kompne ther
till land, sloge the Kon. Erichs folck som the mötte strax på flychtena, och lägrade sig för
Visby. Och drögdes så med thenne bestalningen alt in emot Jul, men om S:t Barbara nat «)
bestego the Svenske muren och finge staden in, hade ock så väll innan en kordt tid fät slo
tet med, som intet hvarken bespijsat eller bemannat var, hvar de icke hade låtit bedragha
sig med falsk dagtingan, som så tilgick. När the Svenske hade fat staden in, begärade Kon.
Erich at man skulle settia i dag, och begynte så strax handla med them, at hvar han kun
de få något till vederlegning, ville han lefrere them slottet. Tå vardt och beslutat at han
skulle hafva Borcholm och Öland, men therförinnan hade han och sit bud in till Danmark,
begärandes undsetning af the Danske, och lofvade at han ville låta them slottet up, ther
med giorde the tå redo een stoor hoop skip och folck, seglade till Gotland, och toge Kon,
Erich med alt thet han tädan'hafva ville ther utaf slotet, bemannade och bespisade thet,
och dro^o tillbaka igen, men som the koirnno under Bornholm, säijes Kon. Erich med sit
skipp hafva undstungit sig och seglat till Regenvold, och sädhan ther hafva blifvit alian sin
ålder, doch ähr thet likare, som en part mena, at thet skedde med the Danskes vetskap
och villie. Så hade nu the Danske Visborgs slot inne,’ men the Svenske landet och staden,
och höllo best aln in Jèn alt lika fram något när then vinteren ut igenom med stoor mödho
O
och bekostning. Något för Raska v) kom Herr Olcff Axelsson seglandes ifrå Danmark till
Gotland, lade till vid Vestragarn x), och begynte gifva sig till dagtingan med the Svenskes
öfverste Capitenere, kom ock så fierran ther med at thet skulle stå i dag med the Svenske och
Dan-
r) Cod. 3 desunt : hade försett at the
Danske.
s) D. 29 Junii. Cfr. not. ad Er. OI. p. i55.
t) Codd. 4, 7 , 8, deest.
u) D. 4 De...
v) Festum Paschæ hoc anno in D. i3 Apr. incidit.
X ) Portus in occidentali GotlaJidise parte.
q) Chron. Rylhm. Dauiæ. Hafn. *533.
Swen'fce toge thet till had $aa brath
Alt Datiske the meg wdwolde
Karl Kinidssen giorde the tiil kotige saa rath
Oc Swerige hannum befalde
The skötte ey breff bverken gamble eller ay
Som the oc tlieria forselderno giorde
Tba the sambnnde tesse rige trii
Oc them tiil sammeti besworde.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.