122
LAURENTII PETRI
ock ibland var, och seglade till Gotland, doch utrettades ther ingen ting annat, ähn både
Konungarna komfno ther till taals, men hvad thet var som the sig emillan handlade, ther af
finge the Svenske intet vetha, therföre kunde the ock väll gissa at thet var intet för theris
bästa, såsom och förfarenheten ther efter nog gaf tilkenna, ty Kon. Erich brukade sig med
rof i siön och stordt öfvervold, icke thes mindre sädhan ähn lörr. Sädhan foor Kon. Chri
stopher tädhan. ock achtade sig till Calmar, men skippet, som han sjelf var opå, stötte vid
löongrund, och blef ther med alle hans Clenodier och mesta delen af folckit som
ther på var, borto, sielfver han, och någre faå hans näste tianare, undkomme som nogäst
med skipsbåten. Varder också sagdt om honom, at han allid hade någre skip till siöss, som
toge till med köpmän hvad the kunde så bekomma, och synnerligen lät han taste uppå the
Engilske köpmän, at thes mindre ähr till undrande hvarföre han såg genom finger med
Kon. Erich oppå Gotland, ther han hade sådhant för händer. Man säger ock at han skall
liafvä Varit flux löösachtig och fögo achtat sit echtenskap, men thet ähr vist at medhan
hans regemente varade, tå var iu i Sverige mechtig hård ähr, hvarföre han och vart al-
mendtkallat Barka Konung, ändoch thet icke meer kunde reknas Konungen till ähn andre ,
som ock her till vore brotslige så val som han, at Gudhs plåga således gick öfver landet,
han hade och ingen godh tååt m) till the Lybeske och the andre Tydske siöstäderne, såsom
han ock en gång var till vegs uthi then förhopning , at han skulle kunna förraska Lybeck
stad, hvilket honom lickvel felade, doch hade han iu alstädes, så lenge lian lefde, i sinnet
vara till verka med the Lybeske, och ther till hade lian församlat en ganska stoor skat n) af
all sin Rike. Thet Svenska Ridderskapet skall han ock intet got hafva achtat, såsom the
sielfve af monge stycker väll förnimma kunde, och skall iörthenskull hafva stempdt them till
möthes med sig uthi Jöneköping Juletijd, men tå han var på vägen in ât S verige, biel' hän
dod pa Helsingaborg vid Helgha Tree Kon'uhgha tidli e), uthi åluen i4-*8 , och vardt begraf-
ven i Roskild. ;
Samma âhr blef och Biskop Niels död, som var then 25 KrehubiskoD i Upsala, och
skedde thetta strax efter Kon. Christophers död, när han ny hemkommen var ilrä Conci
lio som stod i Basell, ther han på Kon. Erichs vegna och menige Rd.sehs varit hade. Then-
ne Biskop Niels säijes liafva varit een god och vällärd man, och tilförene varit Biskop i
Yexiöö.
AfF thet söm skedde effler Kon. Christophers död ma the Svenske ock så väl förnimme
hvad gagn the ock Riket liafve till att förmodha af Drotning Margaretes förbund, ty gull,
sött» penningar, skipp och gods som liär utäf Sverige fördt var, blef tå altsammans quart
i Danmark, och ändoch Kon. Christopher it ganska stoordt Testament gaf fill Sverigis Chro-
. >r A>< flklK 'T'l'Jfi ' . . îilj 1 Iftl) (X i , 1 (’*,(.». I r,<| ' >lnf{ j. r ;■ i* < :i . H
no, medhan han låg på sin sotteseng, kommandes utban tvifvel ihog, uthi huru monga-
handa motto han hade varit the Svenske för när, lickvel beholle the Danske ock så thet
quart hoos sig ähnu, ehuru fast the Svenske ther på talade och eskade.
När the Svenske Herrar som uthi Jöneköping Iågo och förvente Kon. Christopher kom-
rfta, sporde at han nu död var, förskickade the strax två ther till, som skulle stå Riket före,
sa lenge the ater kunde förveta sig om en viss Konung, thesse två vore Herr Bengt ^ojis*
son af Salestad och hans broder Herr Niels , hvilken Kon. Christopher och plägade andtv ar
da Riket ta han affoor. Ther till belefvade the ock it annat möthe i Stockholm Helge Le-
kame tid p), ther näst efter, och tå tid var, kom och Marsken till Stockholm med så
ftiyckit folck, at han therföre mong huus och helst the bäste intog, men Herr Bengt och
hans broder Herr Niels hade slottet inne. När tå alle Herrarna församlade vore och
begynte ther om handla huru Riket med Konung skulle åter försörgt varda, kunde the ther
om icke komma öfver itt, ty en part meente at ingen Konung skulle vällias, för ähn alle try
Riksens Råd komme tilsammans, efter förbundsens lydelse och innehold, men then andre
och
m ) Cod. 4 : villie.
n) Cod. 3; skara.
o) t ). G Januar.
p ) D. fi Junii.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.