SVENSKA CHRONICA.
121
Marsken var fast bettre fallin till at vara Konung ähn then andre, efter Marsken var rcesig
och en personlig man till vext, men hin andre icke sa, ty misshagade och Konungen stor
ligen thet talet, när han thet sporde, men han töfvade i then gängen icke myckit lenge i
Stockholm, uthan drog strax till Mnrasteen, tlier blef han ta efter sädvertion hyllat för Sve
riges Konung pä Korsmesso afton om hösten t), och Korsmessodag krÖnther i Upiala, ähr i44i>
och uthi samma sin Chröning slog han till Riddare 70 Svenske, Danske och Tydske, ibland
hvilka Marsken var then fremsta, sädhan drog han tilbaka till Stockholm, och uphofve sig
tå emot Marsken mong svår klagomääl, them Konungen intet nödigt horde. Ja, hvar han
ock ehest hade med lika kunna görat, fatades honom intet villion, till at taga Marsken af
Vägen, ehuru stoor säkerhet han ock tillörenc honom tilsagdt, svorit och beseglat hade, och
thet var väll thet som Marsken fruchtade, ty hade han ock nu och elliest altidh sädhan k)
theis större acht oppâ sig j så red och tå Konungen sin Erichs gatu strax om vinteren, näst
elter han således hyllat och kröndt var. Men uthi midlertid kom stoor klagomåal för Kon.
Christopher af Stockholms Borgare och andra Svenske, öfver then svara skadhak som the lidit
hade och alinu daglig lidha af Kon. Erichs folck, som sig alt hölt på Gotland, ty samme
Konung hade allestädes sine fetalianer nthe tillsiöss, och lät uptaga allo the Svenske skipp
som the kunde öfverkomma, och icke thet allenast, uthan the iöllo ock sä ofta i land ut
medh siösidhon och i skiärisgården, brende och skinnade thet mäste the formâtte. Thet
samma vardt ock ofta sädhan klagadt, men Konungen achtado thet intet, uthan säijes hafva
shmit thet af medh it löst skempt, nemligha thetta: Min morbroder mosti ock hafva nSgot till
at ~ åta , och thet var then hugsvalelse the liier finge, lickvel moste the så hafvat. Ahr iï45
stod Kon. Christophers bvyllop uthi Köpmanhampn med Margrefvens Dotter af Brandeburg,
then Dorothea heet, till samma hryllops högtid var lagd een svar skat pä all hans Rike. Pä
samma åhr var ock Kon. Christopher uthi Sverige, och samkade liier tilhopa en dråpelig
skat, men tå han tlier med drog af till Danmark, blef skeppet borllia, som sådhana skat
fördes uppå.
Hvar man ock vidare tala skulle om Konung Christophers seder och regemente* sä
hade thet sig i sä motto med honom , icke stordt annars alm med the fremmande Konungar
som för honom här i Riket regerat hade, ty han hölt icke heller thet han utlofvat och svo
rit hade, uthan hvar han åtkom så förtrychten iu the Svenska och satte them fremlingar
öfver Iiufvudet, och hvar the Svenske än något, antingen slot eller lään, af honom bekomma
skulle, så handlade han lickvel tlier så med, at the icke myckit ther på vunno, ty han lät
ingen lenge beholla sin förlänlng, nthan giorde här med tidha förvandling, så at mongen
moste förra mista förläningen ähn han något af henne upburit Rade, och kostades doch lick
vel lika myckit med skeneknlngar och brefvelön ther på, neml. undertiden meer ähn 20 eller 3o
Nohlar, och var ähn tå icke then störste skadan, uthan thjyj ovill ie som sig ther igenom för
orsakade, emillan them som förläningarne miste och the andre som them åther fmge, var
myckit farligare, hvilkit han säijes med sådhana prachtiker hafva allenast söckt, ändoch tvert
ther emot hade bordt skedt , ty frid och endrecht bör iu uthi alla motto een landsförste
skafTe och fordre boos sine undersåter. Theslikest lät lian ock komma så myckit Tydskt
folck både in uthi Sverige och Danmark, at ther var ingen mötte med, och vende ther med
intet igen, iör älm både Svenske och Danske gingo till honom, förmanandes at han skulle
skillia thet myckla Tydska folckit ifrå sig, såsom han ock tå göra moste, ändoch thet var
honom fast förträtsligit l). Sä skedde ock, som sagdt ahr, stoor skada af Kon. Erich in på
the Svenska, hvilkit Kon. Christopher icke heller lät sigli myckit omvårda, För 5hn pä thet
sidste, tå klagomålen vordo så öfvermåtton monge, at han tå skemdes vid, hvar han intet
skulle synas göra ther något till, ty gioråé han sig tå redho med myckit folck, ther Marsken
ock
;) 1). iä Sept.
Cod. 1 desunt: och .... sädlian.
Tom. il.
t) Cod. 4, 7 , 8 : desunt : ändoch iörtrfitsligit.
n. 01.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.