SVENSKA CHRÖNIKA.
ng
Sädhan hegynte man åther förhandla på Kon. Erichs vegne, at han motte komma tiil Ri
ket igen, och Var en stoor part af thet Svenska Ridderskapet inthet obenägen tiler till Ty the
såge väll på Marskens regemente hvad roligheet man kunde förmoda under Höfvidstnän , ther
alle ville vara lika gode, therföre Var ock Erchiebiskop Oloff synnerligha myckit ther ut om,
at Konungen skulle tages in Igen, doch icke annars ähn at han thet ville efterlata, som the
Svenske altid efterstode, neml. at the motte fridt niuta Sverigis Lag. Och for thentte saken
skull vardt ahnu berammat it almenneligit Herramöthe i Calmar för alla try Riken, men
Konungen kom ther inthet sielf, uthan nâgre lââ Herrar af Danmark, som gafve Marsken
och the Svenske svar pä hans vegne så lydandes : At Konungen icke ville blifva vid the
dagtingan som giordt var, med mindre han motte förläna hvem han ville try slot, men efter
Marsken iu ingalunda ville ther till, therföre greep thet ingen annan enda. Saijes ock at för
bundet, som thesse try Riken emillan, ther i Calmar giordt, och i Halttistada sädhan con
firmerai vart, blef nu åther förnyat, och uthi alle sine Articklar stadfest, så nar som uthi
thet ena , at all try Riken skulle blifva under en Konung, ty thet toge the Svenske här un
dan, som med theras dråpelige skadha nu hade lärdt, at thet icke var for Sveriges ba
sta, at samma Sverige och Danmark skulle vara under en Konung. Naghon tid therefter
kom Kon. Erich ifrå Gotland till Stäkaborg, och hade budh till Marsken, begärandes at han
tijt till honom komma ville, men Marsken trodde honom intet, ändoch han stoor försäkring
af honom fådt hade ; ty drog åther Konungen till Gotland igen, och kom tå tijt till honom the
Danskes bref, ther med the sade honom up huldskap och mandskap, efter han och nu be
gynt hade så skicka sig i Danmark, som han tilförene i Sverige giordt hade, neml. försenda
och bortföra af landet hvad bäst var, och sädhan tilstadde at hans Tydske mongestades gior-
de stordt öfvervold, ville och theslikest settia them en annan Herra och Konung öfver huf-
yudet, then the icke hafva ville, neml. sin Brodersson Hertogh Bogislaff af Pomtneren, om
livilken tilförene omberördt ähr. När the Svenske thetta sporde, gingo the till och upsade
ock så the honom huldskap och mandskap , och så fick tå Marsken in Calmar och Stäkaborg,
och icke longdt ther efter fick han ock Bornholm och Åboo slott, ty Hans Kröplin , som ha
de samma slott i förlening, blef död. *
Almen i 4 oS blef Biskpp HtnrÜh dod, som var then 19 Erchiebiskop 1 Upsala. Ähren l 42 2
vardt Johannes Jerichini , som var then 20 Erchiebiskopen i Upsala, effler Pâfvftns dom b) af-
sat af Erchiebiskops sätet för lians stoora misshandel skull, och blef sädhan Biskop 1
Island, doch skall han icke myckit lenge hafva ther varit, för ähn han blef ther af BÖnder-
ne i sit Biskops, stift Schalholt ihall slagen. Ähren i 45 l dog Johannes Haquini hösteligha.
sädhan han een tid long varit spätälsk, han hade tilförene varit munck i Vadstena, och var
han then 21 Erchiebiskop i Upsala. Ähren i 458 blef Biskop Oloff Laurentii död i Nyköping tå
han färdades till möthet som tå uthi Kon. Erichs saak bollas skulle i Calmar , ' och Var hart
then 22 Erchiebiskop i Upsala, han saijes hafva vordet fÖrgifviii i mandelmiölk af tiågrom
som förtychte at han lade sig så myckit ut för Kon. Erich.
Christopher af Bayern vardt tagen till Sveriges Konung, sädhan Kon. Erich aldeles ve- 9 ^
dersakat var, dock ähnu vistades på Gotland, görandes svär skadha till sioss både pä Svert- gt o-
ske och Danske. Och skall thet med thenne Christopher så hafva tilgångit. När the Dan- pker.
ske hade upsagdt Kon. Erich huldskap och manskap, hade the sit bud till Hertogh Christo
pher af Bayern, som var Kon. Erichs Systersson, begärandes honom for Konung Och
ändock han saijes med thet första icke hafva varit myckit benegen ther till, lickvell mädhan
the Danske tilsade honom all try Riken, lät han sig ther igenom beveka, ärldoch the Sven
ske vorde her om intet åtsporda, eij heller viste ther någhot af, för ähn thet skedt var. Men
tå samma Christopher inkommen var till Danmark, vorde nâgre förskickade utaf Danmark,
neml. Erchiebiskopen i Lund och Herr Claus Nielsson till Marsken c ), som ta variCalmare,
och hade ther nâgre af Riksens Råd med sig, at the med honom och the andre på Kon*
Chri-
b) Martini V. Cfr. Per ing sköld, Monument. Uller- c) Co akerens. p. i 55 . Celse , Bullarium p. 175.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.