LAURENTII PETRI
118
frids r) , som orli icke under ähr, hvar aldelis sa skall liafva varit tilgångit, ty ord och eeder
bör allom altid och uthan arga list hollen varda; men Marsken hets liafva lliet nekat, neml.
at Erich Puka skulle liafva fådt af honom en sådhana försäkring, men med hvad skääl han
sådhant nekat hafver, älir älin icke kunnogdt vordet. Thenne uproren som Erich Puka fö
retog var ganska skadelig /), och streckte sig vidt uth i landet, sä at ganska mongha pä både
sidhor tlier igenom kommo om halsen. Uthi Vadstena Clöster, vardt Jösse Ericlisson gripin af
Bönderne i Aska Härat och förd till Motala ting, och sädhan han ther dömd blef till döden
vardt han halshuggen, ändocli han hade Marskens fridsbref thet han intet värder var, ty
med sit tyranni han bedref i Vesteråas lään och Dalar, var han första orsaken till det Engel-
bricht företogh emot Kon. Erich, såsom tilförene omtalat ähr. Uthi Vestergötland blef Bengt
Uddesson slagen, i Vermeland Ture Kdtilsson t), i Dalar Bengt Gunnarsson, Maths Jonsson och
Oloff Storch «), med monge andre merkelige män. Doch gaf Marsken sig icke tilfrids förre
ähn the uproriskevorde allestädes straffade, både Bönder, och andre, somlige till penningar,
sasom Närikeboar, Reckareboar v), Askahäradsboar och Vermelendingarne, somlige ock till
lifvet, såsom sagdt ähr om Erich Puka, Plans Mårthensson och sädhan någre andre up i
Dalar. Ty Marsken drog sielfver stark ther op och tvingade Dalakarlarna till lydno. Och lät
Marsken ock aflliugga Herr Broder Svensson v), som myckit ock hade varit i spelet, ther ne
dre i Vestergötland then tid Engelbricht rumorade; hvad retta orsaken ther till varit hafver
veet man icke egentliga, man säger väll at samme Plerr Broder Svensson skall liafva driste-
liga talat Marsken till, och strafat honom at han skifte ut förläningarne icke efter rätten och
förtiänisten, uthan efter veld ochvenskap, och at thet skall hafva varit orsaken till hans död,
doch kan och väl skee, at honom vardt skull gifvin för thet Vestgötarne sloge Marskens
fougda Bengt Uddesson ihääll.
Ther efter begynte ock Drotzeten Herr Christiern Nielsson, och Marskens Mag Niets
Steensson draga i stru med Iionom y), i», the förbunde sig tilhopa, hafvandes i sinnet skillia
honom vidh Höfvidsmansdomedt ; ändoch the sit upsâât icke höllo sâ myckit lönligit, lickvel
läts Marsken intet merkia, talade och skref Drotzeten till alt lika venligha, 6 ä lenge at han
när Iran såg sin lägenhet, lät listeliga på hans gård Refvelsta tagan fången och tvingaden till
at upsäija slotten, som han hade hafdt i förläning, doch såg han åther genom finger och gaf
honom lös, låtandes honom beholla Viborg, theslikest vardt thet ock förlikt emellan Mar
sken och hans Måg Niels Steensson, men effler samma Niels var ganska högmodig och ther
till ostadig, holt han ingen förlikning, uthan begynte omsider uppenbarliga settia sig up emot
Marsken, grep hans tiänare, och giorde mong öfverdådig stycke uthi Östergöthland 3), ther
han hade förlääning, till tlies Marsken nödgades till at Vedergörat och lät bestalla honom
på Stäkaborg, men tå Niels Steensson förnam at thet ville tå gella honom till för alfvart,
satte han i dag med Marskens folck, som ther låg för slottet, och lats pä quantsevijs begära
venskap, doch som minst vårdade gaf han sig af slottet till skips och foor så till Kon. Erich,
som tå var på Gotland, af hvilken han så väl undfången vart, at han giorde honom strax
till Riksens Marsk, fick honom med sigh 200 folck och bref till hela Riket, at alle skulle va
ra honom likavist som Sveriges Marsk hörige och lydige. Var också af Konungenom be
stählt, at the Norske skulle komma och bestalla Elfsborg, såsom och skedde, men the vor
de ther ifrå slagne och fingo stoor skada; så gick thet och icke myckit bättre med Niels
Steensson, ty när lian var med Konungens folck inkommen i Östergötland, och giordt ther
stoor skadha, kom han omsidher till slags medh Marskens tiänare och vardt gripin i marke-
ne, och blef så effler någre få dagar död i NorkÖping a), tijt han for en fånga förd var.
Sä-
rj Dolorem Thomas testatus est Carmine svecano
de morte Erici Puke, a nobis in sequentibus edendo.
Cir. not. ad Er. 01. p. i4l.
•v) Cod. 3 : skamlig.
e) Cod. 4 : Berthilson.
“) c °d. 1 : Stack, 4: Stok, 7 , 8 : Stock,
v) Codd. 4, 7 , 8 , deest.
x) Cod. 0 , qui hæc duo nomina saepius confun
dit: Steenson.
y) Inceperunt simultates contra eum fovere, De
började bysa ett hemligt hat till honom. Vid. Ihre in
voc. Strug. Cod. 7 : draglia i slagli.
s) Cod. 3 male: VestergöLhland,
a ) Cod. 3 male : Nyköping.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.