L.'3æ:
112
LAURENTII PETRI
nom medh öfveryoid ifrå tagit vardt så got som till een höna, hvilket varit hafver icke alle
nast honom een lollig ting, utlian också i sigh sielf storligen undrande, ty ingen flijt tych-
tes någon tid kunna vara så stoor hoos någon, som een sådhana hoop föra oeh regera
skall, at thetta som uthi så måtto sagdt varder om Engelbricht, skall honom ahntå vara mö-
g eligit. Ty ähr ock tå tvert ernot intet undrandes, at menige man i Sverige hade till ho
nom, som saijes, ganska stoor tycke.
Men när Engelbricht een tid long i Sverige så regerat och handlat hade, giorde Kort.
Erich sig redho medh een stoor skipsflota, och ganska myckit folck af Danska och Tydska
församlat, på thet han thetta vedergöra motte, men tå han ther medh var lagd till siöss
kom honom een så förfärlig storm uppå, at hans skip blefvo ther igenom förskingrat, och
mong af them medh folck och allo slet förgången, sielfver han, som och full när hadhe
blifvit borta, kom tå medh största nöd fram till Stockholm, och tå Engelbricht thet sporde,
reeste han strax alt landet, kom ther medh till Stockholm, och lägrade sig på tree sidhor
vidh staden, doch sattes thet i dag så lenge, man skulle komma till orda, och sporde Ko
nungen them till, 1m the hade emot honom sådhant företagit villiandes skillian vid Riket.
Ther till svarade the Svenske så: at slikt icke heller i then acht var företagit, at the sâ
endeligen ville skillian ifrå Riket, uthan at thet hadhe förnemligha varit theras mening och
upsååt, at the således motte komma till Sveriges Lag, ifrå lrvilken the nu sâ long tid träng
de varit hade och sädhan niuta then frijheet, och vilkor, som utlofvat var i Konungens
Chröning i Calmare, livar tå Konungen ähnnu ville låtat ther til komma, sades the villia
vaba hans undersåter så sädhan som förra, elliest bödho sigh ock till rätt och ransakan un
der opartiske domare, om the någon oskäl antingen begärade, eller giordt hadhe. Men Ko
nungen gaf tå sådhana syar ifrå sigh, at man klarliga merkia kunde; huruledes han till in
tet af theSse tu ville låta sakena komma, ty vardt ther ock i then gången intet annat utret-
tat än man satte i dag in till Mormesso om sommaren näst effler ÂJ, tliesförinnan skulle Ko
nungen inga befalningsmen hafva i riket, och hades thetta samtalet i Stockholm i Helge
Andes huuset S:t Mårtens dag. Therforinnart thenne dagtingan hades för händer eller nå-
ghot litet tilförene»), giorde Rodskarlarna sig rede, villiandes storma till östhammars huus,
men tå fougden, som ther på var, thet förnam , tog han med sigh till skips Ihet som bäst
var på slottet, stickade sädhan eelden uppå, och gaf sig till Stockholm. Sammaledes gick
thet också till rned Stäket, som Hans Kröplin tå inne hadhe, ty på thet the Svenske icke
skulle få thet i sina händer, lät Konungen sielfver brenna thet af, och foor så sin kos till
Danmark igen, doch af sitt krigsfolck lefde han i Stockholm sexhundrade elfter sigh. Men
the Svenske stempde it möthe i Arbogha pâ trettonde dagh Jul k ), ther the och tå för
samlades, och vaaldes tå Engelbricht till Riksens Föreståndare, thesslikest vore och så andre
gode män förordnade, som här och ther i riket hvar på sin landsenda achta skulle. Me-
dhan thetta möthet ähnnu stod, kom Hans Kröplins bref till Riksens Råd, ther uthi han be
gärade vara till taals med them, ty vardt ock berammat itt annat möthe i Sigtuna, Kyn-
dersmesso /) näst effler, tit kom ock Hans Kröplin samt medh een af the Korsherrar
af Prydsen, både thesse lade sig ther myckit ut om, at saken motte vara dragen emellan
Kon. Erich och the Svenske, så at Konungen motte blifva vid riket, men Riksens Råd sva
rade ähnnu thet samma, som tilförene uthi Konungens närvaru sagt var, nemligba at the in
tet heller annat såghe ähn thet; först, at them kunde vederfaras som rätt vore, och them var
lofvat, eller ock, at saken motte komma i rätten. Kröplin sadhe sigh förhoppas at thet val
skulle komma ther till, och at han ville på sin part ther utom arbetha thet mäste han för-
måtte, ther med vardt ock tå han med förbemelta Prydske Herre , förskickat til Kon. Erich,
hafvandes medh sigh på ett register the Articlar, soin the Svenske franisat hade, och tå
thetta för Konungen kommit var, hade han nâgre sine gode män till taals her om, och vardt
funnit
h) D. 8 Sept. Codd:
No v.
i ) Cod. 1 1 desunt :
1 > r-
eller .
Mårtensmesso.
D. ii
V) D. 6 Jan.
/ ) D. 2 Febr.
tilförene.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.