io8
LAURENTII PETRI
Drotning Margaretas gode vert* mädhart hon ähnnu lefde, och ähr doch icke kimnogt vordit
för hvad sak skull thet skedde annat ährt mari väll kan terickia, at ther hade most vara stoor
brott pä ferde, ther Drotning Margaretas venskap intet skulle kxinna hielpa, meti efter honom
stichtade Drotningeri en Prebendä i Roskild, som sädhaii kallat vardt Herr Abrahams Pre
bend. När tå Drotning Margareta med Kon. Erich regerat och lefvat hade vidh pass i 18
ahr, blef hort död i sitt skip vid Flensborg på S:t Simons öch Judæ afton i) åhren i 4 ia ta
hon var vid 60 åhr gammal, och vardt begräfvert i Roskiid.
Men tå hort ock nu död var, och Kon. Erich komm till sit fulla regemente, forsürrtmâ-
dhe han sig ther medh allsirttet, söm han af henne mlrmrtit hade, nembl. lörachta och förtrye-
kia the Svenska, intet achtandes förbundet, öch hvad han i sin kröning hade utlofvat. All
slot och läri i heela Sverige andtvardade hart i Danskas och Tydskas hander, men the Sveii-
ske, som om sådant intet betrodde vore, moste alt lefva vid sit egit, ja medh samma sit arf
och egit moste the och väl föra hans krig, så lenge ther af på sistone icke myckit igen Var,
ty han hade företagit eeu feygde med the Holster, ont thet Hertighadölüet Sletzvtdjk, then
ganska skadelig Var, och tittir mottan myckit påkostades, synnerliga sädhart the Tydske Stä
der konimö ther medh üthi, hvilket förthenskull skedde, at hans fetaliarter uptoge någhor the
Pydskes skip i siön. Och värade thenrie feygden väll i 527 åhr, och låg then störste tungan
på the Svenske. På Jandet lät Konungen löggiä skatt öfver skatt, till tiles menige nian blef
utblottat, men Ridderskapet och frelset moste allestädes vära uthe emot fieiiderne medh the-
ras egin skip , kost och pertnittgar , så lenge thet bortgick bådhe lost och fast, ty the fingo
platt ingen hielp af Chrortone, jä, ther the öch, som oftast skiedde, vordo fångne, måste
the antingen sielfve lösa sitt fengsle, om the thet förmåtte, eller blifva ther sittiartdes så lenga
the kunde, såsom synnerligha skedde medli the två, nembl. Herr Brodhtr Svtnsson, och Herr
Gregeri Magniiston , och sädhan medh gartske monge andre, 80m the Liibeské fångat häde> och
när them satte i fengeise 7 eller 8 åhr, Ther till holloS så monge Hertemothe bådhe liär
och ther 1 Rijken, synnerligha i Danmark, hvilka the Svenske altidh besökia moste, at för
then svåra beköstning skuld som ther tippa gick, kunde hvarken penningar eller gods tilrec-
kia, och thet som ändoch var svårare, så grandt väi* alt både Sölf och penningar, för tho
mongo beskattningar sktill, bortförde uthaf landet till Danmark, at ther mart ähn fast gernä
ville for penningar, gods och gårdar utsettia, fan$ ingen Svensk, som samma gods och går
dar till sigh panthä eller lösa kunde, ther medh kiöpte tå och pantade till sigh Tydske och
Danske, Som slott och län, samt med penningarna hade, alt godset.
Âhr i 42 i «J, blef Drottting Philippä dod i Wastena, ther som hon myckit bådhe plä
gat vistas, vart och så ther begräfvert, och säijes tå Konurtgert hafvä gifvit till samma Wastena
Clöster try tusende v) Noblar. Samma Drotning Philippa skall häfva varit from och dygde-
sam, och hafdt it ganska godt rychte af hvar man, men hort fick alrig barn. Om Orsaken
till henaes död skrifveS val i somligha af vårä Chrönikor hvilket mail fördenskull här be
stå låthei*, at thet tyckes vara fögo beVendt, annat ährl så myckit historien tilkommer, at
Kori. Erich skall mädharl feygdert 6tod, liafva farit üp till Keysarén, ocli sädhari i samma
reesa till Jerusalem, och thessforinnart fått stoor skadlia hema på skip Och folck af the Liibe-
ske och Sundske y).
Nil öfver then plågho 6om the Svenske ledbd under Kon. Erich üthi förberörde motto,
medh beskatningar, gierder, utresor etc. var och tliet store öfvervold och tyranni som lians
befalmOgeSman allstädes l rikena så fridt öch ostraffäde z) bedrefvo fast iemnterligit, serde-
les var éeri hufviidskalck och arg tyrann i béfalning på Wësterââs, bcnemd ffisse Érichison ,
livilkeri har medh giordet alt förmyckit groft, synnerliga på Bergsmän och Dalakarlä, hvil-
*) D. 27 Ö u) Ita omnes nostri Codd. sed m ale. Obiit Regi-
iiît I). 6 Jan. i43o, ut testantur Chrom Rythm. Majus
P- 64 j Diarhliri WitdsteriCnse p. i4g dum Inscriptione
Lapidis sepulcralis ibid. iri Apperid. p. 228.
ka
i>) i,100 habent Littera; apud H vi tf. p. /44. cfn
Diar. Wadsterfense p. 178.
.V) Ol. Petr. p. a83.
y) I. e. Stralsundske. Cod. 3 male : Svensken
1) Cod. i : agalöst.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.