âVJENSKÀ CHRÔNICÀi
io5
hbti them intit annat ähn spotsk ord, sâdhana soni thessa: FSrvarer i man bnf ven vît , slott
öch faste vill iag bevara, likavist som thet icke skulle vara nog, at hon sa otroligha handlat^
Och bref och segel icke till annat ähri bedrägha the Svenska med, brukat hadhe, hied mindre
ähn at hon och bespottade them ther ofvan pä. Höri säijes ock så gäriske mongë olagligé skatter
lagdt på laridet, thet var Rörripeskaiter j they medii skattas skulle af hvart stycke boskap, Iteni
Drotmnghaskattert, sont lop eeri mark örtuga på mannen, Stäckaskatter j ther inan utgifva
skulle eeri mark irthaf hvar stacka eller Beldsstad, och sädhan så rnongé andré nya öch ola
gliga alagor, till thes alnient i ländenä gariska litet quart var till at lefva vid, men sölf och
penningar föga better ähn aîsintet, ty hvad hon och hennes befalningsmän vidh förberörda
och allehäridä annor sät, kunde bâde klââ och fââ c) tilhopa penningar och sölf eller gull,
thet fördes strax altsammans till Danmark > sä at hori medlf thennä sijri andslag, och
all annor, lät klarhgä d) påskiria* at hon sâ ville utarma och fara med Sverige , at thet al-
ng någon tid skulle kömrriä sig före igeri, uthan skulle altid altså blifvd under Danmark. Sä
ofta hon något begarade af landet * sa lofvade hon godt ut, rneri strax hon ihet ock fâât ha
de, var alt lika när, ja, olikare sedhari ähri tillörene. Ingen Svensk Herre kunde så myckit
vara betrodd boos henne, at han iithi sit verie något slot hafva motte, föruthärt eeri beriemd
Herr Abraham Broderssort i), som med henne så väl, och endeles förmyckii val kender varj
ty hadhe han ock af henne i förlänirig Halland, Wertend och ännor meer hvad hart ville
För sadharia hennes regemente och f) handel! skull i Sverige, hafva Svenske män icke myc—
kit thet the kunna prijsa henne före, ändoch the Danske gifvä henne stort loford, såsom öch
the så på sina vägna hafva ther väll rätteri till, ty hort stod alt ther efter, at hori sit fä-
dernes riké Danmark förbettra, och sina Danska uphöija motte, skulle thet ähri skeé
medh the andrå hennes Rikens dråpeligha stora skadhä, ther öfver the Svenska synnerlighä
hafva sig till at beklaga. Hon var väl eeri snell och förståndig quirina, så at hon väl künde
see hvart feel och bristert vöre i regementet, så väl i the andra hennes ri]kesom i Dartmark,
men vrongvijs veld var henne till hinders, ty hon lät rithi mongaharidä niotto sigh thert medh
bemerkia, at hon itt lönligit haat hade till the Svenska, liori motte löfvå them så godt hon
ville. Kari henda at nogllre af the Danske g) sörri mest vore i henries Rådh, hafvä ther till
myckit hulpît.
Uti sådhanö motte regerade hon thesse try Rijkeri eeri tid jong, men elfter hon hade
icke barn eller lifsarfvingar, begynte hon ock tenckia på, lutru regementet stå skulle elfter
hennes död, och tychtes henne tå så godt vara, at hon kunde bestellä i sir! lifstid, at hen
nes Systerson, Hertogh Bogislaffh) af Pomeren tagen vorde till Konung öfver thesse try Rij
keri, ty hade hon och bud elfter honom, och tå han till henne kommen var, hölt hon ho
nom på någon tid tilgörandes hoos sigh, vende höncrni nampn , och kalladeri Erich, sädhari
bestempde hort itt almenriligit Herrtemöthe, och låt kalla saniman Rikseris Råd af allä try Rij -
ken, ther handlade hon tå rriedh them om thennä sakena begärandes at the samme Hertogh
Erich hennes Systerson till Konung utvellia ville, men henne vardt svarat igeri, at the, sâ
lehge hon lefde, ingen arinan Konung begarade, och syrinerligha ogiilade the Sveriskä thetta
öridslaget, ty the hade nu medli theras svåra skada lärt af Kon, Albrecht och henne * h vad
botnat the på fremandö herskap hafva kunde * kan ock så vara at tlleni Danskorn icke hel
ler var myckit om thenne Hertogh Erich, dock medhari höri föll så myckit ther elfter, moste
the gifvä sigh her medh till frids. Therföre bief ock tå samme Hertogh Erich korat till Ko-
trung öfver all try Rijkeri, och sedhan hyllat på all the i) rum som Konungar pläga. Vid
Mortasteen hyllades han Söndagen elfter Magdalenæ k), eiftert Christi byrd 15q6.
Erich
c) Coda. 1,8: klåå och flââ.
d) Cod. 3 . olagliga.
e) Codd. 5 , 7 : Booson.
fj Cod. 3 : öch hans.
g) Cod; 4 : Svenske;
b) D. 2.3 Julii. Inscriptio, facti memoriam servàns
etiàm hodie in ipso loco superest. Cfr. Sjöborg, Sam
lingar för Nordens fornälskare. T. I. p; I22.
h) Cfr. Clirön. Rhytm. Majus p. 60.
i) Cod. 4 : tre.
Tom, ÏI.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.