Full text: Scriptores Rerum Svecicarum Medii Aevi (Tomas 2)

102 : 
LAURENTII PETRI 
medh henne vore, at the skulle mötha honom i markene, ther han them lefverera ville een 
slachtning, ty giorde the ock rede på både sidhor, drogho till hvarannan och mötthes på Fa 
lene i Vestergötland och vardt ther tå een ganska hård strid af, till thes thet så lychtades at 
Kon. Albrecht vardt afslagen, och ther till sielfver, 6ampt medh sin Son Hertogh Erich , och 
medh the andre Furstar och Herrar som medh honom vore, blef fången, men af hans krigs- 
folck vart största parten slagen, ibland hvilka saijes 19 Riddare varit hafva. Dock skedde 
ock så skade nog pä then andre sidhan, ty ther blefvo 8 Riddare, ther skall och hafva varit 
synnerlig een som var Drotnirigens egen, thet henne mäst 1 bekymbrade, och skedde then ne 
slachtningen på S:t Matthiæ dag t) elfter Christi byrd i388, thå Kon. Albrecht 25 âhr hade 
Varit Konung i Sverige. 
När Drotningen sådhana framgång fådt hade, gick hela Rijket henne tilhanda, så när 
som Stockholms stad och nogre slott, som bådhe Tydskar och Svenske innehade, och höllo 
Kon. Albrecht till handa; doch hadhe plåghon för the Svenska icke heller henned enda, u- 
tiian hon blef sädhan svårare ähn förr var, ty effter Kon. Albrechts folck, som Stockholm 
och annor läste i Rijket innehade, finge altijd undsetning af the Rostoker, Wismare, och af 
hele Mechelborgs Furstedöme, slogho the ofta uth i landet, och giorde medh mord, brand 
och rof een dråpelig skade, the brende Eneköping, Westeråås och Lijnköping, och så mon- 
ge andre både städer och byar, och snarast sagdt, the fore h i ; t och tijt i landet, och giorde 
all then olycka them lyste göra in på menig man, effter ingen var af Drotningene förordine 
rat s >rn här achta och fiendenom motstånd göra skulle. Thet vore väl någre af then menige 
man, soin sigh s. elf ve thetta företogo, thet var dock fögo bevendt, ty the kunde hvarken achta 
tijd e ^ er tilfelle som saken krafde, när hönderue sigh på någlior rum hadhe församlat och stält 
till värn, så slogo fienderne annorstädes till och giorde lika myckin skadha tij. Och skedde 
thetta synnerligha medh them som bodde har uppe v) kring om Maler, hvilke alrig någon tijd 
viste sign frij för them som lågo i Stockholm, effler som och Synnerligha hände medh een 
hop bönder som voro församlade i Tillinge Sochn vidh Eneköping på tliet the landvern holla 
skulle. Och hadhe icke så godha acht om sigh, som tå var af nödhene, ty fienderne som 
thet hespeijat hadhe, komino oforvarandes på them, och slogho them iemmerligha ihiel, till 
itt ganska stordt taal, ther af rumet på hvilko thet skedde, vardt kalladt Bondeberget alt 
in till thenna dag. i het samma hendc ock öfter meere her och ther i landet, synnerligha i 
skärisgarden, oen utinedh salte siön; ty ändock the Mechelborgiska fcygdade på all thesse 
try Rijken, som Drotning Margareta vore undergifven, så var likvel värst Sverige utkommit 
för them , effter thet hade fiendena inne medh sigh, och dageliga blef af honom andfechtat. 
Sa förorsakade xj sig och i then tidhen, een synnerlig plåga af siöröfvare, som sigh 
kallade Fetallicbrödher, hvilke så öfvermåtton myckit förökades her i Östre siön, at ther på 
var hvarken taal eller ände, ty the Rostoker och Wissmare hadhe gifvit them frij hampn till 
at byta och säliia alt thet the af thessa try riken rofva och skinna kunde, så hadhe the 
och ther till medh sitt tilhold på Gotland, hvilket them till theris handel var öfvermåtton 
väll belegat, och giorde förthenskuld alstädes een dråpelig skadhe både till land och vatn. 
Men thet var tå allsom gräseligast, hvilkit the Svenske Borgare i Stockholm af theras med 
borgare the Tydske och andre som stadhen på Kon. Albrechts vagna försvara skulle, ve 
derfors, hvilket så gick till. 
Sadhan alt landet var gångit Drotning Margareta till handa, begynte the Tydske i 
Stockholm, bådhe Borgare och andre, först få een misstaneko om the Svenske, som ther medh 
inne voro, at the så väl som andre Svenske i riket mera skulle vara Drotning Margareta be 
nägne, ähn Kon. Albrecht, och för then skull som minst vårdade, val skulle töra tagha nå 
got före i staden på hennes vagna emoot them och Konungen, och effler samme misstaneke af 
synnerhge orsaker vexle nu medh them, meer och meer begynte the tenekia till, huru the 
motte komma förbem, Svenske af vägen, och var tå thetta thet första som the försöchte medh 
them 
0 H. 24 febr. Cotl. 4 male: Matheij. Cfr. Renzel. 
in Monum. p. a 3g 
u ) ^ nc *- desunt: så sloge .... skadlia 
**) Codd. 5,7:1 Upland. 
x) Codd. 5 , 7, 8: församblade.
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.