102 :
LAURENTII PETRI
medh henne vore, at the skulle mötha honom i markene, ther han them lefverera ville een
slachtning, ty giorde the ock rede på både sidhor, drogho till hvarannan och mötthes på Fa
lene i Vestergötland och vardt ther tå een ganska hård strid af, till thes thet så lychtades at
Kon. Albrecht vardt afslagen, och ther till sielfver, 6ampt medh sin Son Hertogh Erich , och
medh the andre Furstar och Herrar som medh honom vore, blef fången, men af hans krigs-
folck vart största parten slagen, ibland hvilka saijes 19 Riddare varit hafva. Dock skedde
ock så skade nog pä then andre sidhan, ty ther blefvo 8 Riddare, ther skall och hafva varit
synnerlig een som var Drotnirigens egen, thet henne mäst 1 bekymbrade, och skedde then ne
slachtningen på S:t Matthiæ dag t) elfter Christi byrd i388, thå Kon. Albrecht 25 âhr hade
Varit Konung i Sverige.
När Drotningen sådhana framgång fådt hade, gick hela Rijket henne tilhanda, så när
som Stockholms stad och nogre slott, som bådhe Tydskar och Svenske innehade, och höllo
Kon. Albrecht till handa; doch hadhe plåghon för the Svenska icke heller henned enda, u-
tiian hon blef sädhan svårare ähn förr var, ty effter Kon. Albrechts folck, som Stockholm
och annor läste i Rijket innehade, finge altijd undsetning af the Rostoker, Wismare, och af
hele Mechelborgs Furstedöme, slogho the ofta uth i landet, och giorde medh mord, brand
och rof een dråpelig skade, the brende Eneköping, Westeråås och Lijnköping, och så mon-
ge andre både städer och byar, och snarast sagdt, the fore h i ; t och tijt i landet, och giorde
all then olycka them lyste göra in på menig man, effter ingen var af Drotningene förordine
rat s >rn här achta och fiendenom motstånd göra skulle. Thet vore väl någre af then menige
man, soin sigh s. elf ve thetta företogo, thet var dock fögo bevendt, ty the kunde hvarken achta
tijd e ^ er tilfelle som saken krafde, när hönderue sigh på någlior rum hadhe församlat och stält
till värn, så slogo fienderne annorstädes till och giorde lika myckin skadha tij. Och skedde
thetta synnerligha medh them som bodde har uppe v) kring om Maler, hvilke alrig någon tijd
viste sign frij för them som lågo i Stockholm, effler som och Synnerligha hände medh een
hop bönder som voro församlade i Tillinge Sochn vidh Eneköping på tliet the landvern holla
skulle. Och hadhe icke så godha acht om sigh, som tå var af nödhene, ty fienderne som
thet hespeijat hadhe, komino oforvarandes på them, och slogho them iemmerligha ihiel, till
itt ganska stordt taal, ther af rumet på hvilko thet skedde, vardt kalladt Bondeberget alt
in till thenna dag. i het samma hendc ock öfter meere her och ther i landet, synnerligha i
skärisgarden, oen utinedh salte siön; ty ändock the Mechelborgiska fcygdade på all thesse
try Rijken, som Drotning Margareta vore undergifven, så var likvel värst Sverige utkommit
för them , effter thet hade fiendena inne medh sigh, och dageliga blef af honom andfechtat.
Sa förorsakade xj sig och i then tidhen, een synnerlig plåga af siöröfvare, som sigh
kallade Fetallicbrödher, hvilke så öfvermåtton myckit förökades her i Östre siön, at ther på
var hvarken taal eller ände, ty the Rostoker och Wissmare hadhe gifvit them frij hampn till
at byta och säliia alt thet the af thessa try riken rofva och skinna kunde, så hadhe the
och ther till medh sitt tilhold på Gotland, hvilket them till theris handel var öfvermåtton
väll belegat, och giorde förthenskuld alstädes een dråpelig skadhe både till land och vatn.
Men thet var tå allsom gräseligast, hvilkit the Svenske Borgare i Stockholm af theras med
borgare the Tydske och andre som stadhen på Kon. Albrechts vagna försvara skulle, ve
derfors, hvilket så gick till.
Sadhan alt landet var gångit Drotning Margareta till handa, begynte the Tydske i
Stockholm, bådhe Borgare och andre, först få een misstaneko om the Svenske, som ther medh
inne voro, at the så väl som andre Svenske i riket mera skulle vara Drotning Margareta be
nägne, ähn Kon. Albrecht, och för then skull som minst vårdade, val skulle töra tagha nå
got före i staden på hennes vagna emoot them och Konungen, och effler samme misstaneke af
synnerhge orsaker vexle nu medh them, meer och meer begynte the tenekia till, huru the
motte komma förbem, Svenske af vägen, och var tå thetta thet första som the försöchte medh
them
0 H. 24 febr. Cotl. 4 male: Matheij. Cfr. Renzel.
in Monum. p. a 3g
u ) ^ nc *- desunt: så sloge .... skadlia
**) Codd. 5,7:1 Upland.
x) Codd. 5 , 7, 8: församblade.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.