Full text: Scriptores Rerum Svecicarum Medii Aevi (Tomas 2)

SVENSKA CHRÖNIKA. 
effter Kon. Magnus var löös vordin q) och regerade så Drotning Margareta bSdhe öfver Dan 
1 ^ • 
n)ark och Norrige. 
När ta Kon. Albrecht, effler Kon. Magnus död, aldelis stadfäst var i Rijket, regorade 
han een god tidh , doch så, at hvar the Svenske hadhe verre vilkor under hans regemente 
ahn under Kon. Magnus, intet hade the better. Ja, såsom våre Svenske Chrönickor betygha, 
var Sverige under Kon. Albrecht uthi så stor jemmer och betryck, at uthi större kunde thet 
nepliga någon tidh lilförene varit liafva, han var myckit rund till at begåfva ain landsmän 
medh stora gåfvor, och fick them slot och stora förläningar, ty kunde thet ock icke reckia 
till för honom sielf, och moste förthenskuld altidh betunga landet medh nya ålegningar. 
Strax med thet första giorde han een resa till Mechelborg medh stort stâât och pråål, 
ther bestemde han ock itt fritt hoff för alla Tydska Furstar ther omkring, hvilkit honora till 
een oplichtelig stoor summa kosta ville, men thet var iikvel Sverige som betala skulle laget, 
theslikes togh han och feygde före medh the Danske om Skåne, och ändock han ther medh 
intet utretta kunde, giordes Iikvel ther på een dråpelig hekostning, som altsammans lände 
in på the Svenska, så at landet vart ther utöfver plat utarmat och monge af Frelset r) nöd 
gades till at bortsällia arf och egit, och för altsammans hadhe man icke ähn tå annat ährt 
spät och spee ther ofvan pä, ty han säijes alt hafva forachtat the Svenska och liollit sigh in 
till sina Tydskar, medh them allena hafdt råd, och them andvardat både slott och län, 
theslijkes och hafva lörskafat them beste giftermålen i Iandena, och på thet han ther medh 
skulle thes bätter komma till vägha, skall han pläghat hafva kallat alla them, som han således 
ville förfordra, sine frender och slechtingar ehuru ringa the och elliest till theris slecht och 
börd vara kunde. Sädhan han ock för sa monghanda svara och onyttigha bekostningar skuld 
nödgat var at upsättia sinom Tydskom till pantha riksens slott och län, förskref han itt al- 
menneligit mölhe, uthi hvilko han gick till och begarade under Chronona bådhe af Kyrko- 
godhs och Frelset hvar tridie gard, hvilket han säijes ock hafva intaget meer och icke min 
dre, ehvad thet var egandenom liufdt eller leedt. 
Sadhana handel behagade the Svenske ganska illa, sa at the honom icke lenger lijdha 
kunde, uthan begynte förtbenskuld een part settia sigh up emot honom, och pa thet the ther 
medh motte hafva så myckit större framgång, söchte the hielp hoos Drotning Margareta i 
Danmark, thertill hon inte var nödig, doch medh sådhana vilkor, at the henne för theris Fur 
stinna anama skulle, och på thet the Svenske ther till så myckit lättare motte bevechte och 
dragne varda, lofvade hon ganska rundt ut, effler som the Danskes sätt ähr, at hon ville 
holla them till Sveriges lagh, och läte them blifva vidh arf och egit, frelse och frijheter, al- 
deles såsom thet altid, och af ålder varit hade. Thenne Drotning Margaretas söta ord och 
runda löfthe, hördes ock Svenskom väl, men effter the ther om hade een ganska stoor miss 
tanke och tvifvelsmââl , voro the i sakene myckit bekymbrade, doch Iikvel effter inge andre 
utväghar vore för handene, ähn at the antingen genom Kon. Albrechts regemente visserliga 
moste blifva reent fÖrderfvade, eller anama Drotning Margareta på eventyr till iheras Fur 
stinna, ty medh henne var een oviss och vågat ting, Iikvel tyckte them thetta vara bättre, 
gingo för then skuld till, och lofvade henne huldskap och maudskap. 'Flier af fölgde strax 
thetta onda, at emellan the Svenska, som hade gifvit sigh under Drotning Margareî a, och the 
andre, som ähntå stode medh Kon. Albrecht, upkom een uppenbara feygde, så at hvar tog 
på annan, och förhäriade sigh inhyrdes, till thes både parterne Vorde förderlvade. När tå 
thenne tvisten een long tid i Rijket stådt hadhe, och Kon. Albrecht var vorden ther igenom 
myckit till achters, hadhe han sitt bud till the Tydska Herrar af Pryssen, och tog till låns 
af them 20,000 Noblar r)[. sältiandes them fherlöre Gotland till pantha, sädhan församblade 
han ganska myckit Tydskt folck, ther och någre Furstar ibland vore, såsom Grefven af Hol_ 
sten, Grefven af Reppin, och skickade så bud till Drotning Margareta, och the Svenske som 
niedh 
q) Cod. 3. desunt: var löös vordin. de hæc omnia de Alberto ad verbum fere ducta «unt 
r ) Cod. 8: folket. Sued apud Er. Gl. p. Ii3. un- t) Clr. Lagerbring T. 111. p. 
Tom. 11 . II. 26.
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.