SVENSKA CHRÖNIKA.
effter Kon. Magnus var löös vordin q) och regerade så Drotning Margareta bSdhe öfver Dan
1 ^ •
n)ark och Norrige.
När ta Kon. Albrecht, effler Kon. Magnus död, aldelis stadfäst var i Rijket, regorade
han een god tidh , doch så, at hvar the Svenske hadhe verre vilkor under hans regemente
ahn under Kon. Magnus, intet hade the better. Ja, såsom våre Svenske Chrönickor betygha,
var Sverige under Kon. Albrecht uthi så stor jemmer och betryck, at uthi större kunde thet
nepliga någon tidh lilförene varit liafva, han var myckit rund till at begåfva ain landsmän
medh stora gåfvor, och fick them slot och stora förläningar, ty kunde thet ock icke reckia
till för honom sielf, och moste förthenskuld altidh betunga landet medh nya ålegningar.
Strax med thet första giorde han een resa till Mechelborg medh stort stâât och pråål,
ther bestemde han ock itt fritt hoff för alla Tydska Furstar ther omkring, hvilkit honora till
een oplichtelig stoor summa kosta ville, men thet var iikvel Sverige som betala skulle laget,
theslikes togh han och feygde före medh the Danske om Skåne, och ändock han ther medh
intet utretta kunde, giordes Iikvel ther på een dråpelig hekostning, som altsammans lände
in på the Svenska, så at landet vart ther utöfver plat utarmat och monge af Frelset r) nöd
gades till at bortsällia arf och egit, och för altsammans hadhe man icke ähn tå annat ährt
spät och spee ther ofvan pä, ty han säijes alt hafva forachtat the Svenska och liollit sigh in
till sina Tydskar, medh them allena hafdt råd, och them andvardat både slott och län,
theslijkes och hafva lörskafat them beste giftermålen i Iandena, och på thet han ther medh
skulle thes bätter komma till vägha, skall han pläghat hafva kallat alla them, som han således
ville förfordra, sine frender och slechtingar ehuru ringa the och elliest till theris slecht och
börd vara kunde. Sädhan han ock för sa monghanda svara och onyttigha bekostningar skuld
nödgat var at upsättia sinom Tydskom till pantha riksens slott och län, förskref han itt al-
menneligit mölhe, uthi hvilko han gick till och begarade under Chronona bådhe af Kyrko-
godhs och Frelset hvar tridie gard, hvilket han säijes ock hafva intaget meer och icke min
dre, ehvad thet var egandenom liufdt eller leedt.
Sadhana handel behagade the Svenske ganska illa, sa at the honom icke lenger lijdha
kunde, uthan begynte förtbenskuld een part settia sigh up emot honom, och pa thet the ther
medh motte hafva så myckit större framgång, söchte the hielp hoos Drotning Margareta i
Danmark, thertill hon inte var nödig, doch medh sådhana vilkor, at the henne för theris Fur
stinna anama skulle, och på thet the Svenske ther till så myckit lättare motte bevechte och
dragne varda, lofvade hon ganska rundt ut, effler som the Danskes sätt ähr, at hon ville
holla them till Sveriges lagh, och läte them blifva vidh arf och egit, frelse och frijheter, al-
deles såsom thet altid, och af ålder varit hade. Thenne Drotning Margaretas söta ord och
runda löfthe, hördes ock Svenskom väl, men effter the ther om hade een ganska stoor miss
tanke och tvifvelsmââl , voro the i sakene myckit bekymbrade, doch Iikvel effter inge andre
utväghar vore för handene, ähn at the antingen genom Kon. Albrechts regemente visserliga
moste blifva reent fÖrderfvade, eller anama Drotning Margareta på eventyr till iheras Fur
stinna, ty medh henne var een oviss och vågat ting, Iikvel tyckte them thetta vara bättre,
gingo för then skuld till, och lofvade henne huldskap och maudskap. 'Flier af fölgde strax
thetta onda, at emellan the Svenska, som hade gifvit sigh under Drotning Margareî a, och the
andre, som ähntå stode medh Kon. Albrecht, upkom een uppenbara feygde, så at hvar tog
på annan, och förhäriade sigh inhyrdes, till thes både parterne Vorde förderlvade. När tå
thenne tvisten een long tid i Rijket stådt hadhe, och Kon. Albrecht var vorden ther igenom
myckit till achters, hadhe han sitt bud till the Tydska Herrar af Pryssen, och tog till låns
af them 20,000 Noblar r)[. sältiandes them fherlöre Gotland till pantha, sädhan församblade
han ganska myckit Tydskt folck, ther och någre Furstar ibland vore, såsom Grefven af Hol_
sten, Grefven af Reppin, och skickade så bud till Drotning Margareta, och the Svenske som
niedh
q) Cod. 3. desunt: var löös vordin. de hæc omnia de Alberto ad verbum fere ducta «unt
r ) Cod. 8: folket. Sued apud Er. Gl. p. Ii3. un- t) Clr. Lagerbring T. 111. p.
Tom. 11 . II. 26.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.