Full text: Scriptores Rerum Svecicarum Medii Aevi (Tomas 2)

I oo 
LAURENTII PETRI 
gredöden eller Svarte döden, therföre at alt tvert af blef dödt bådhe folck ochfaä, aå at min 
ste parten ther blef lefvande, ty blef och tå ganska myckin bygd i Sverige ödelagd, af hvilko 
een stoor deel alt in till thenna dag så hafver blifvit liggiande, som mongestädes nog ähr till 
merkiamles. Thenne pestilentien begyntes i Frankrike, som een part mena, och gick sedhan 
så godt som hela verdene igenom. Vid thenne tiden giordes een stadga, at alle köpmän sora 
kramgods förde här in i Rijket, skulle medh hvart 4 o mark verde, föra ena lödiga mark 
Sölf till myntet, och tagha ther sina betalning elfter, som tå gången var. Samma stadga vardt 
ofta sedhan förnyat. Ahren i 35 i dödde Biskop Hemming, som var den 16 Erkiebiskop i 
Upsala , han lät mura thet största m) stenhuset medh källaren och annor hvelfd rum ther på 
Biskops gården i Upsala, 
7 l Albrecht, Hertogh Albrechts Son af Mechelborg, vardt tagin till Konung i Sverige, 
^^edhan Kon. Magnus afsatter var, doch vart efterlätit at samma Kon. Magnus motte niuta 
een del af R.jket i sin lifstidh, så frampt han ther ville vara tilfrids medh, men han ville in 
galunda ther tdl, uthan böd till at holla sigh i regementet velliga, ty vorde och mong slott 
som honom höllos tilhanda, af Kon. Albrecht bestallat, thesförinnan församlade Kon. Magnus 
mycket folck af the landsendar som ännu stodhe medh honom, ther till fick han och und 
sättning af Kon. Waldemar i Danmark, och af sin Son Kon. Håkan i Norrige, och kom 
medh alt thetta folket, samt medh Kon. Håkan dragandes up ifrå Vestergötland i then acht 
och mening, at han fördrifva ville Kon. Albrecht och taga Rijket in igen. Men effler Kon. 
Albrecht ieke tå sielfver var vidh handene, uthan var öfverfarin till Findland, giorde hans 
folk Svenske och Tydske sigh redo, och drogo emot Kon. Magnus, och möttes så både 
härarne emellan Tijilinge och Östansbroo n), på een skog som kallas Vargäta ö), ther vart 
Kon. Magnus alslagen och sielfver fången, men Kon. Håkan blef ther illa såår och undkom 
medh stoor plats in till Norrige igen, och skedde thenne slachtningen âhren i 365 på S:t Mathiæ 
dagh p). Sedhan fördes Kon. Magnus till Stockholm, och sattes ther i hecktelse, ther hau 
och så sittiandes blef i siu ähr, så lenge lians Son Kon. Håkan giorde honom löös, ty sam 
ma Kon. Håkan hadhe församlat een ganska stoor häär, medh hvilken lian kom dragandes 
här in i Rijket, och fick framgång, så at han ock kom in för Stockholm, mensaken vart så 
tå fördragen, at Kon. Magnus sitt fengsle lösa skulle medh 12,000 lÖdige mark Sölf, Cölnisk 
vicht; sextije Riddare och Frelsismän af Norrige vore ther gode före, medh sådhana vilkor, 
at om samma Soif icke utginge på föresagdan dag, tå skulle the alle komma till Stockholm, 
och blifva ther för fångar till thes alt vorde betalat5 ther till moste Kon. Magnus andtvarda 
all slot som ähimu vordo hollen honom till handa, och sädhan hela Rijket medh alle ret- 
tigheter frijt och quit i Kon. Albrechts bender, och göra honom en urfeygde, at han här på 
alrig saka eller vrekia skulle, ther medh vart tå Konungen löös, och fick i förläning sigh till 
underhold i sin lifstid alt Vestergötland, Verrtieland och Daal, så ner som frelset, thet un 
der Kon. Albrecht blifva skulte. 
Thenna förlikning giordes i Stockholm ähr l 3 7 l, och fick tå Kon. Albrecht först alt 
Rjjket in, sädhan han ther om medh Kon. Magnus och hans vännr så long tid, nemhl. 8 
eller 9 ahr feygdat hadhe, alle riksens inbyggiare till een dråpelig skadha. Men Kon. 
Magnus fölgde sin Son Kon. Håkan till Norrige, och blef ther så lenge han lefde, och pa 
thet sista drunoknade han uthi een fierd, hvilken the Norske kallade Rolmfierd vidh en hol- 
ma, som heet Liungaholma. och fick ther medh, effter itt Iongtvarachtigt och ganska Oroligit 
och skröpligit regemente och lefverne, een ynkelig endalycht. 
Sädhan Kon. Hakan död var, hvilket skedde icke myekit Iongdt ther effter, fick Drot- 
ning Margareta Norrige in till arfs effter sin Son, sora hon åtte medh Kon. Håkan, och som 
effter honom icke lenge lefde, hon fick ock theslikes Danmark in medh arf effter sin Fader 
Kon. Waldemar, ty hon var enda barnet. Samma Kon. Waldemar blef död vidh pass 4 ähr 
effter 
"*) Codd. 4, 5, 7, 8: störe. Cif. Cliron. Arcliiep. 
apud Benzelium in Momun. unde hausit noster ea quas 
de Prajsulis Upsaliensibua subinde narret. 
n) Codd. 5. 7 ; Östunabro. 
o) Ita Cod. 3. Ceteri: Gata. 
P) R- 2 4 Febr. Codd. 5, 7: Matthaei, D. 21 Sept,
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.