Full text: Scriptores Rerum Svecicarum Medii Aevi (Tomas 2)

SVENSKA CHRÔNIKA. 
99 
saodt ähr. Thesse komme först till Gotland och tofvade ther een vinter utöfver, sedhan gåf- 
the sigh till Hertogh Albrecht af Mechelborg, han undfick them väl ocli holt them uppe 
uthi sit land een long tidh, thessförinnan hade the dock ofta hod och bref till Koii. Magnus, 
begärandes hans vänskap, och at the motte komma till theris arf och eget igen; men thet 
Ville altsammans intet liielpa. 
Ähren i563 stod Kon. Hakans bryllop medh Jungfru Mar ganta Kon. Waldemars dot 
ter i KÖpmanbamptt och var samma Jungfru Margareta tå icke äldre ähn pä ellofte åhr, sä 
hasteligha foors ther medh. Vidh samma tijdh blef Drottning blanka död. 
Tå nu the Svenske som landsflychtige Voro, sage at the ingen frid eller roligheet nu 
hadhe till at förmodha hoos Kon. Magnus slogo the pâ en annan sträng och skrefvo Kon. 
Magnus een uppenbara feygde till, och medh thet samma hyllade the Hertogh Albrechts Son^ 
som och heet Hertogh Albrecht och Kon. Magnuses Systerson, för theras Konung. Albertus 
Krantz «) gifver i sin ChrÖniko een annan orsaak före till thenna handelen ; doch ma Vara 
om thessa orsaker huru thet kan, lijkvel hafver thet sigh sa förlupit, at samme unge Hertogh 
Albrecht vardt således hyllat, och tå han sampt medh the Svenske, som honom hyllat och 
utkorat hadhe, var redha, stego the till skips i Vernemynne/), och säglade sa forst till 
Gotland, ther vart han strax anamat och hyllat för een Konung, ther näst kommo the 
till Stockholm, och bief sä ther bestempt ett almenneligit mÖthe, hvilke nogre fulmyndige i 
hvarie lagsago Öfver hela riket besökia skulle, till hvilket mÖthe Kon. Magnus skall och haf- 
Va varit kallat pä thet hart sigh för the stycker som man hade emot honom, försvara skulle } 
men han ville intit komma, therfore vore ock tå in för rätten nâgre sväre Artiklar emot 
honom uplesne, effter hvilka hart tå dömd vardt, och sagd ifrå Rijket. Artiklarne ther kla 
gomålen emot honom Vore förfatade, lydde altså: 
Först, at han förde itt stygdt och slemt lefverne, och ville doch icke göra ther böther på. 
Item, at han hadhe låtit bortgå Skåne och Halland, som medh så svåre summor un 
der Sveriges Chrono igen köpt var. 
Item, at han betyngde landet medh monge svåre g) beskattningar. 
Item, at han achtade livarken lag eller rätt, så att slicht motte hafva sin gång i Rijket. 
Item, at han liölt hvarken ord eller eeder. 
Item, at han hadhe i sinnet förleggia Riksens Råd, therfore at the honom och lians 
misshandel straffade. 
Item, at han hadhe förbundit sigh medh Konungen i Danmark till Riksens förderf. Ocli 
var ähntå myckit annat som the kastade honom före, hvilket alt orsaak var till then dom som 
gick emot honom. 
Theslikes Vardt ock Kon. Håkan, som tilförene utvald Var till Sveriges Konung, nu 
omlat therfore at han icke blef vid thet som Utlofvat var, och sades liollit mera medh sin fa 
der till Riksens förderf, ahn medh Riket. 
Under Kon. Magni regemente, åhr i553 dodde Biskop Olof, medh thet Vedernampnet 
Vijse, som var then l4 h) Erkiebiskop i Upsala; samma Biskop Olofi lät byggia stenhuus pä 
' Arnön och Tuna i). Pa samma åhr tog Kon. Magnus halfparten af alla kyrekiotienden öf- 
ver hela Riket för en hielp at fösa Skåne medh*). Ahr 1356 gaf Kon. Magnus sodhraTorn 
i Stockholm ther till, at man ther af Svartemunka Klöster byggia skulle. Åhr i34i /) bief 
Biskop Per Philippi dÖd, som i5 Erchiebiskop var i Upsala, och vardt begrafven i Sigtuna, 
ther han tilförene munk varit hadhe. Åhr i55o var then stora pestilentia , som kallades Di- 
gredöden 
é) Lib. V. Cap. 3o. p. 3i5. t 
/") Warnemünde. Alb. Krantz. 1. c.: Wernovia. 
c-) Cod. i ■ olagliga Cod. 4 : stora och osedvanliga. 
h) Codd. 5, 7: i3 et sic deinceps. Omittunt scii. 
lii Codd. INicolaum Catilli, vid. supra p. g3. 
i) Codd. 5, 7 i Tuna i Hodhen, i. e in Roslagia, 
orientali Uplandiæ parte. Arnö, prædium equestre in 
paroecia Gran Uptandiæ , ubi et ohm fuit monasteri 
um ordinis Praedicatorum. Superest etiam nunc do 
mus laqueata, veteris fabricae, sed in alios jam usus 
conversa. . 
h) Regis Magni de bac re Litteras eitat Lagerbring. 
T. III. p. 275 et 280. 
I) Cod. i, male: i35i,
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.