98
LAURENTII PETRI
the utlenska fiender icke kunde göra sådhana motstånd, som tå väl behöfdés, och han elliest
gerna giordt hadhe, hvilket effter Ron. Waldemar väl merkte, och ther bredevid sin för-
deel, försumade han honom icke heller, achtandeS' hvarken ähra eller redelighet, ord eller
sanning, såsom the Danskas sätt altid Varit hafver, och theras Chrönikeskrifvare Saxo fl) om
them bekennen Liuga och bedraga holle vij Danske för ingen skam. Men thet må nU vara
om thessa meeninghar ehuru thet kan, lickvel kan thet alrig fela at then tvedrechten och bul-
ret som tå var i landet emot Kon. Magnus, hafver visserliga varit orsaken ther till, at Skå
ne medh the andre land bortgingo, ehoo och then var som till samma tvedrecht första skul-
lena hadhe. The Danske beröma fast i theris Chrönikor b) , såsom de plägha, at Kon. Magnus
icke torde Undsettia the land för Kon. - Waldemar, men hvar then lägenheeten som nu omtalat
ähr icke hadhe varit i Sverige, skulle the Val till efventyrs förnummit annat. Men] vij vilie
komma till Historien igen.
När tå Rijkes Råd såg, at så olika och illa lilgick, och at all andslag tijt lendade,
at riket moste varda reent forderfvat, voro the svårliga bekymbrade, icke rätsliga vetandes
hvad the skulle påslå, till thess the fingo tå till råd at taga Kon. Håkan, Kon. Magnus Son
till Sveriges Konung, och nar the thet giordt hadhe, kommo the ock honom ther till, at
han tog Samma sin fader Kon. Magnus till fånga i Calmara kyrckio, och satten sedhan ther
in på slottet. Sedhan vardt tå handlat och öfvertalat, at Kon. Håkan skulle afstå medh thet
giftermåålet som han hadhe i sinnet medh Kon. Waldemars dotter, och taghä sigh till Fur-
stinno Grefve Henrichs syster af Holsten, benemd Elisabet , som Hertogh Albrechts Frenka
af Mechelborg var; thetta kommo the till väga, at the skulle Vara så myckit mechtigare emot
Kon. Waldemar, som tå intagit hade Skåne, och vorde tå strax monge af Rådet utskickade,
till att hempta Jungfriina in i landet.
Men Kon. Håkan vende sigh thesförinnan till itt annat sinne, sa at hart gaf sin fader
löös igen, medh hvilkens råd han ock strax hade sitt bud till Kon. Waldemar i Danmark.
Een part säija at Kon. Magnus sjelf skulle h af va farit thetta verfvet, dock ehvilket thetta heller
var, så var nu lickvel så bestelt, at thet giftermålet som tilförene var i empne medh Kon.
Waldemars dotter Och Kon. Håkan, skulle gå fram, men thet andra som Rijkes Råd vore
ut om, skulle blifva om intet, therföre hade och Kon. Waldemar sina speijare tithe, till at
få vetha hvad them Svenskom leed, som effter fÖrbemelte Jungfru Elisabet Utfarne vore, och
när the tå kompne Vore medh henne till siös, hadhe han sit folck uthe i farvatnet, sasom e-
mellan honom och Kon. Magnus beslutat var, och lät tagha them sampt medh Jungfrune fat,
och skickade sedhan them för fångar till sin slott, men tå Hertogh Aibrecht fick thetta ve
tha, förtröt thet honom ganska svårliga* och giorde strax redo medh alla macht, föll in i
Danmark, och giorde ther medh rof och brand een dråpelig skada, l 4 veckor långt, till thes
Kon. Waldemar nödgades gifvn Jungfrune losa och hennes., föllie, ther medh kommo tå the
Svenske hem åther i landet, doch vordo the -ther icke heller myckit väl undiogne, utan bå-
dhe the och andre flere af Rådet och Ridderskapet, blefve strax utdrifne igen, och seijes
ther till ingen annan saak hafva Varit, ähn at the hafva straffat Konungen för lians misshan
del, synnerligha therföre at hart låtit bortgå Skåne, och skole thesse fördrifne hafva varrf als
24 , the beste som tå i riket vore, men förnemligha thesse î Biskop Nils t) af Linköping,
Herr Nils Tureson, Riksens Drotzete, Boo Jonsson, Herr Carl Anträ d), Herr Carl af Ulf-
asa, Herr Erich Carlsson * Herr Bengt Philipsson , och sedhan the andre, till så monga som
sagdt
a) Lib. IV. p. 66 .
b) Innuit procul dubio ea quæ habet Chronicon
Rythni. Daniæ, Hafn. i533:
Ther næst foer ieg till Skone land
Som Danmarck tiil hœrer mett rætthe
Oc Helsingborg jeg offwer wand
Könning Magnus torde thet ey undsætte
Saa fick jeg ther oc alle slött
Thennem torde meg inghen nechte,
Anno ante quam noster se historiam scripsisse, supra
p. g5 testatus est, prodiit Stockholmiæ : Någer stycker
aff then Danskt Cr'ôneke &c. leslikest the Swenskes rät-
ferdelige och oumgängellgt genswar &c.— ubi hasc habest
Ja, hvadh tack Swerige ther pä wan
Theris Crönicke icke lörLiye karl.
The säye sigh haffue det fått igeit,
Medh härsköld och mandom tithân meen,
Konung Magnus (saye the) thorde them ey Undsette.
The höre Danmarck til medh rette.
Ilnru kunde Konung Magnus sigh feigd förmode
Alf them han så mijkit gjorde til gode.
Cfr. quoque supra pag. g4. lin. 7 .
c) Codd. 4, 5, 7 , 8 , malet Jöns.
d) Cfr. Chronol. N:o i 4 , et notul. ad Er. 01. p. io 8 -

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.