Full text: Scriptores Rerum Svecicarum Medii Aevi (Tomas 2)

1 
/ 
* 
96 
LAURENTII TETRI 
at thet ähr een ganska farlig ting rneclh falsk och di ch ta t uppenbarelse stadfesta något ären-* 
de j ehuru rådeligit thet och vara kunde, ty thet felar ofta för the menniskior som thet plä 
ga göra, lika som thet och här lör St. Brigitta fast felade. 
Sä ändoch Rijkes Råd gerna hade for förberörde saker skuld varidt af Inedh Kon. Mag 
nus regemente, ville the icke heller så strax settia sigh Up emot honom, uthan gingo till och 
utvalde hans Son Hertogh Erich till Sveriges Konung, ändoch han icke på then tijdh äldro 
var ähn pä fempte åhr, och then andre hans son, Hertogh Hakan, som ähn ett åhr yngre 
var, Utvalde the till Noriges Konung, thetta valet synes väl såsom thet hadhe varit Konun- 
genom till ähro giordt, lichvel elfter han väl merckte hvadh upsâât ther var medh, var thet 
honom intet behagftligit, therföre lät han och utgå itt bod, at man förberörde hans son 
Erich, icke skulle kalla Konung uthan Hertoga. 
Och hadhe Konungen upsatt för Hertogh een af sina tiänare, bertemd Bingt, och fått 
honom in the besta slott och lähn som i Rijket vore, men elfter samma Hertogh Rengt var 
af een ringa adel, och icke heller syntes medh någhon manlig gerning hafva sådhafra ähro 
förtient, var thet fast morlgom förträtsligit, som ther båro afvtind vidh, ty halp och thet tili 
sakene at tå Hertogh Erich , som Rijkes Rad så ung till Konung utvalt hade, ntl var kommen' 
till någhon alder, begynte samma Rijkes Råd ocli Here holla sigh in till honom, och så myckit 
mindre achta Konungen; tnetl hvad bestånd såclhana andslag hade innebära, thet vorde the 
sedhan varse, ty thet köm straV. till een uppenbara fVygde emellan fadren och sonen, ther 
medh Hertogh Bengt, medh alt thet Konungen honom förlänt hadhe skild och ilrå landet 
fördrifven vardt, in till Skåne. Sådhana handel säijes Kon. Magnus emot sigh lmfva slorli-* 
ga förtrutit, och Drotniilgen ähn tå halfva meera, therföre skall hon ock tå sielf uthi'egen 
person, hafva dragit in till Danmark, sökiandes ther hiälp hoos Kon. Waldemar, och på 
thet hon thes snarare skulle beveka honom ther till, ähr een meening boos någre, at hon 
skall tå hafva på sills Herras Kon. Magnus vegna utlofvat, at Skåne sarnpt medh the andre 
land skulle komma under Danmarks Chrono igen. Om nu thetta skall hafva varit i sanning, 
eller och icke? är ovist; dock ähr thet vist, at Kon. Waldemar begynte strax rusta sigh, men 
thesförinnan han thetta för händer hade, vart Hertogh Bengt öfverfallen och dräpin i Skåne 
af Hertogh Erichs medhollare, och blef ther medh Kon, Waldemar een tijdh long stilla, 
Men emellan Kon, Magnus och hans son Hertogh Erich, bief tvedrechten altsâ stândandes ; 
thesförinnan mycket ondt sigh förorsakade i llijket, som icke annars kunde vara, ther tvä 
Konungar tillika regera skola, ty Hertogh Erich bief nu aliment hollin och kallat för Ko 
nung. Doch kom thet omsider till itt upslag uthi itt mötlie sotn liollit yardt i Jöneköping, åhr 
i5Ö7 om St. Mariae tijdh om våren u) ther ock mange fremande herrar, såsom förnemligha 
gamle Hertogh Albrecht al Mechelborg, Grefve Adolf af Holsten, hans måg och andre fle 
re församlade vore, tå blef saken så föredragen, at Rijket skulle skiftas emellan Fadren och 
Sonen, så at Kon. Magnus skulle beholla Stockholm, alt Upland, Öland, Gotland, Vester- 
götland] v) , Vermeland, Daal och norre Halland, men Hertogh Erich fick på sin deel Skåne, 
Bleking, söder Halland, Calmare och alt Småland, och ther till Findland. Uthi samma möte 
skall ock hafva blifvit beslutat, at Kon. Magnus skulle lefrere ifrå sigh all bref som lydde på 
Skåne, och vordo tå förordinerade otto fulmyndige, fyre af Bisperna och fyre af Ridderska- 
pet, som samma bref skulle hafva i förvaring. Ty then misstanken säijes tå hafva varit pä 
färde at Kon. Magnus skulle låta villia komma brefven i Waldemars, Dana Konungens hea 
der, och at Drotning Blanka skulle thet i sin Danmarks reesa hafva utlofvat, men ehuru her 
om vara kan, brefven blefve tå hoos Kon. Magnus och under hans förvaring. 
Någhon tijdh ther effler thenne förening, hadhe Kon. Magnus bod till sin Son Her 
togh Erich, begärandes at han ville komina till honom for några Rijksens vårdande ärender 
skuld, som han sade sigh medh honom handla villia. Effler samma sins faders bod och be 
gäran 
k) D. s5 Martii, Co tid. 1, 5 , 7, 8; Marci, D. 
a 5 April. Cod. 4 : Matthæi. D. 21 Sept. Sed Litter® 
ipsae , quas edidit Hadorpli. ad Cliron. Rythm. Majus. 
D. 2. p. 42 . Die Vitalis Martyris. D. 28 April, 
i') Cod. 3: iri margine eadem manu: ock Öster 
götland. sed male ut, testantur Litterae apud Hador- 
phium,
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.