1
/
*
96
LAURENTII TETRI
at thet ähr een ganska farlig ting rneclh falsk och di ch ta t uppenbarelse stadfesta något ären-*
de j ehuru rådeligit thet och vara kunde, ty thet felar ofta för the menniskior som thet plä
ga göra, lika som thet och här lör St. Brigitta fast felade.
Sä ändoch Rijkes Råd gerna hade for förberörde saker skuld varidt af Inedh Kon. Mag
nus regemente, ville the icke heller så strax settia sigh Up emot honom, uthan gingo till och
utvalde hans Son Hertogh Erich till Sveriges Konung, ändoch han icke på then tijdh äldro
var ähn pä fempte åhr, och then andre hans son, Hertogh Hakan, som ähn ett åhr yngre
var, Utvalde the till Noriges Konung, thetta valet synes väl såsom thet hadhe varit Konun-
genom till ähro giordt, lichvel elfter han väl merckte hvadh upsâât ther var medh, var thet
honom intet behagftligit, therföre lät han och utgå itt bod, at man förberörde hans son
Erich, icke skulle kalla Konung uthan Hertoga.
Och hadhe Konungen upsatt för Hertogh een af sina tiänare, bertemd Bingt, och fått
honom in the besta slott och lähn som i Rijket vore, men elfter samma Hertogh Rengt var
af een ringa adel, och icke heller syntes medh någhon manlig gerning hafva sådhafra ähro
förtient, var thet fast morlgom förträtsligit, som ther båro afvtind vidh, ty halp och thet tili
sakene at tå Hertogh Erich , som Rijkes Rad så ung till Konung utvalt hade, ntl var kommen'
till någhon alder, begynte samma Rijkes Råd ocli Here holla sigh in till honom, och så myckit
mindre achta Konungen; tnetl hvad bestånd såclhana andslag hade innebära, thet vorde the
sedhan varse, ty thet köm straV. till een uppenbara fVygde emellan fadren och sonen, ther
medh Hertogh Bengt, medh alt thet Konungen honom förlänt hadhe skild och ilrå landet
fördrifven vardt, in till Skåne. Sådhana handel säijes Kon. Magnus emot sigh lmfva slorli-*
ga förtrutit, och Drotniilgen ähn tå halfva meera, therföre skall hon ock tå sielf uthi'egen
person, hafva dragit in till Danmark, sökiandes ther hiälp hoos Kon. Waldemar, och på
thet hon thes snarare skulle beveka honom ther till, ähr een meening boos någre, at hon
skall tå hafva på sills Herras Kon. Magnus vegna utlofvat, at Skåne sarnpt medh the andre
land skulle komma under Danmarks Chrono igen. Om nu thetta skall hafva varit i sanning,
eller och icke? är ovist; dock ähr thet vist, at Kon. Waldemar begynte strax rusta sigh, men
thesförinnan han thetta för händer hade, vart Hertogh Bengt öfverfallen och dräpin i Skåne
af Hertogh Erichs medhollare, och blef ther medh Kon, Waldemar een tijdh long stilla,
Men emellan Kon, Magnus och hans son Hertogh Erich, bief tvedrechten altsâ stândandes ;
thesförinnan mycket ondt sigh förorsakade i llijket, som icke annars kunde vara, ther tvä
Konungar tillika regera skola, ty Hertogh Erich bief nu aliment hollin och kallat för Ko
nung. Doch kom thet omsider till itt upslag uthi itt mötlie sotn liollit yardt i Jöneköping, åhr
i5Ö7 om St. Mariae tijdh om våren u) ther ock mange fremande herrar, såsom förnemligha
gamle Hertogh Albrecht al Mechelborg, Grefve Adolf af Holsten, hans måg och andre fle
re församlade vore, tå blef saken så föredragen, at Rijket skulle skiftas emellan Fadren och
Sonen, så at Kon. Magnus skulle beholla Stockholm, alt Upland, Öland, Gotland, Vester-
götland] v) , Vermeland, Daal och norre Halland, men Hertogh Erich fick på sin deel Skåne,
Bleking, söder Halland, Calmare och alt Småland, och ther till Findland. Uthi samma möte
skall ock hafva blifvit beslutat, at Kon. Magnus skulle lefrere ifrå sigh all bref som lydde på
Skåne, och vordo tå förordinerade otto fulmyndige, fyre af Bisperna och fyre af Ridderska-
pet, som samma bref skulle hafva i förvaring. Ty then misstanken säijes tå hafva varit pä
färde at Kon. Magnus skulle låta villia komma brefven i Waldemars, Dana Konungens hea
der, och at Drotning Blanka skulle thet i sin Danmarks reesa hafva utlofvat, men ehuru her
om vara kan, brefven blefve tå hoos Kon. Magnus och under hans förvaring.
Någhon tijdh ther effler thenne förening, hadhe Kon. Magnus bod till sin Son Her
togh Erich, begärandes at han ville komina till honom for några Rijksens vårdande ärender
skuld, som han sade sigh medh honom handla villia. Effler samma sins faders bod och be
gäran
k) D. s5 Martii, Co tid. 1, 5 , 7, 8; Marci, D.
a 5 April. Cod. 4 : Matthæi. D. 21 Sept. Sed Litter®
ipsae , quas edidit Hadorpli. ad Cliron. Rythm. Majus.
D. 2. p. 42 . Die Vitalis Martyris. D. 28 April,
i') Cod. 3: iri margine eadem manu: ock Öster
götland. sed male ut, testantur Litterae apud Hador-
phium,

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.