Full text: Scriptores Rerum Svecicarum Medii Aevi (Tomas 2)

SVENSKA CHRÔNIKA. 
93 
thetta sporde, vardt theras sorg ähn sa myckit större, sä at the icke lenge ther effter lefva 
kunde, och sedhan effter theras död rörde begrafven i Ringstadaholm a). 
Thermed hafver ock thenne gräseliga historien om Kon. Eyrger och hans brödher, 
Hertogh Erich och Hertogh Waldemar sin ända, hvilke af Gudhs retvise dom vordne ähre 
till itt vidunder och gräseligit exempel, såsom tilförene omtalat ähr, at man för välde och 
förgengelig ähro skull, icke så öfverdadeligha all badhe naturlig och gudomlig lagh förachta skall. 
Uthi Kon. Byrgers tijdh ähr ioo5 blef Biskop Nils Allonis död, som var then 12 Er- 
chiebiskop i Upsala. Ähr i 3 i 4 dödde Biskop Nils Catilli y mcdh thet vedernampnet Hvijt t 
som var then i 3 Biskop i Upsala b). Ähr 1017 blef Biskop Brymolf 1 Skara död. 
Magnus y Hertogh Erichs Son vardt Konung i Sverige näst eßter Kon. Byrger, och blef gg, 
uthvald och hyllat vidh Morasteen ähr effter Christi byrd 1019, tå han eij äldre var ähn på Ma « HUÄi 
tridie ähr, ty effter hatet till Kon. Byrger var så stordt vordet hoos the Svenska, at the 
hvarken honom eller hans Son, Hertogh Magnus, som doch aret näst tillörene både af 
Rijksens Råd och Hertogarne till Konung effter sin fader utvald var, men nu satt fangen, 
ingalundha till Konung hafva ville, och likvel sadhe nödhen så till at the Konung halva mo 
ste, vardt han sä ung tagen till Konung, först öfver Sverige, och sedhan vidh pass tu ähr 
ther effler tå Kon. Hakan hans morfader död var, öfver Norige ock, ty ther var tå mgen 
närmare arfvinge på färde. Men regementet stod alt i Herr Matts Ketilmundssons hender så 
lenge Konungen kom till lagha .åhra, och gick thessförinnan ganska väl till i Rijket, ther 
man hadhe nu een stadig frid och hvar förkofrade sig i sin stad, vardt ock så Konungens 
Fatebur mycket förbettradt och upfyldt medh allahanda halvor och rikedom c). ' 
Någhon tijdh ther effter vardt Kon, Christopher i Danmark med een ganska svar feyg- 
de andfechtat, så at han sampdt medh hele sitt land ther igenom utarmat vardt, icke allenast 
till Guhl, Sölf, penningar och allehanda löösöhra, uthan ock så at han nödgades utsetta till 
panta mong slott, län och land i fremande herrskap, bådhe i Ilolslen och annorstädes i 
Tydsklandj uthi så motto kom och tå Skåne, Halland och Bleking i the Holsters hender, 
men thet var fast lijtet the ther pâ båtade. Ja, så hårdeligha vorde the landen af thenna si 
na herrar plågat, skinnat och beskattat at thet gick utöfver all.motto, ther till vore och the 
Skâniske d) i stordt bekymmer på the fångars vägna, om hvilka tilförene rördt ähr, effter 
the ännu vore oransonade hoos the Svenska, och eskades för them een stoor summo pen* 
ningar» Uthi sådhana theras lägenheet och stora tvång, hadhe the Skâniske theras bodh till 
Sverige, begärande3 ther hielp och förlossning, medh thet skäl at the sigh under Sveriges 
Chrono gifva ville, såsom the och ther under medh rätto hörde och tilförene legat hadhe. 
Men elfter thet the Svenske icke ville här uthinnan företagha, medh mindre thet tilförene af 
Konungen och Rijksens Rad i Danmark samtyckt och stadfest vorde, drögdes ther medh så 
lenge, at och så skedde, nembl. at förberörde land Skåne, Halland och Bleking vordo the 
Svenske af Kon. Christopher och Rijksens Råd i Danmark upbudin. 
Ther medh gingo tå ock the Svenske till och löste landen in till Sveriges Chrono, för 
mycket som the stode uthe före, och vardt thetta ulgifvit på åtskillige tijdher, förs« 
,000 lödige mark Sölf, Cölnisk vicht, livilket Grefvcn af Holsten uphaar; ther näst 10,000 t) 
lig mark; een annan tidh ie,ooo, och sedhan thet andra; sä hele summan reeste als t,11 
,,„00 lödige marker Sölf, föruthan thet the Skâniske f) fångar skulle lösas före, lmlket 
h lop till itt stordt stycke peuningai*. 
Tlienno handelen begynte» ähr elfter Christi byrd . 352 , then tijdh Kon. Magnus var v.dh 
5 åhr gammal, och ändades ähr i545 g) och giordes thetta köpet med sådhana vbko , 
Skärm. 
a) Ita omnes nostri Codd. sed male. Notum est 
illos in oppido Itingsted Daniæ scpiiltos fuisse, ubi ad- 
liuc cippus eorum conspicitur, 
b) Codd, 5 , 7 desunt: Ahr i 3 i 4 . . . i Upsala. 
c) Cfr. Comment. /. H. Schröder de Luxu Aulæ 
Magni Smek, in Növ. Act. Soc. Scieiit. Upsal, Vol. YIU. 
Tom . 11 . 
d) Codd. 5, 7 : banske. 
c) Cod. 3 : 1600. Cod. 4 : 16,000. Cfr. not. ad Er. 
01. p. 102. 
f) Codd. 5 , 7 : Danske. 
g ) Codd. 5 , 7: i 342 . 
ii. 24.
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.