92
LAURENTII PETRI
sin Son Hcrtegh Magnus blifva tjuarr elfter sigh pâ Stakaborg, ther han och strax vardt be-
stallat, och någhon tijdh tlier c fiter, tå Körningen inetlh fetalie och folcfc achtade göra ho
nom undsettning, korn thet altsammans ficnderne i hender, tiierföre rustade han skip uth ähn-
nu annan gangen, medii tlict mästa £olck han kunde astad komma, och gorde sin DrotJiete
Herr Johan Brunke till Höfvidsman ther ÖFver, när the ta koinpne voro in emot Stäkaborg,
mötte them ther Hertogarnas folck, och lychtades them icke bettre medh them nu ähn till-
förene, förty the vorde ther alle slagne och fångar, och theras skip upbrende; ibland them
som gripne vore, var theras Höfvidsman Herr Johan Bruneke, Item Ulf Svalebek, Lyder Fest
och Walram t) Skytti r, alla tliesse fördes strax till Stockholm, och sattes i fängelse, ther blef-
vo the och någhon tijdh sittiandes, så länge the alla vorde satte på stegel. Brunkeberg pä
Stockholm skall hafva fådt thet nampnet af thenne Johan Bruneke, therföre at han sampt
medh the andre vart ther pa steglader, sadhana säijes ta hans endalycht, som säijes mest
thertill radt och liulpet hafva, at Kon. Byrger så trachterade sina bröder.
Ther elfter inedhan Kon. Byrger nu var skild ifrån Rijket, kom Rijksens Råd tillio-
pa, och skickade Matts Ketilmundsson, som var een snell och förnumstig man, till Rijksens
Föreståndare, hvilken och strax foor omkring Rijket till at see om thess bästa, och dref ther
medh saken sa fierran, at thet innan een koort tijdh, genom hans försichtigheet och godha
råd kom till stadga igen.
Men elfter tijden tycktes fast fördröijas för Konungens folck, som bestallat låg pä Ny
köping, sa at the nu ingen undselning förmoda kunde, begynte och nu fattas för them then
deel the skulle lefva vidh, vordo the ganska bekymbrade, icke rätsliga vetandes livad the
skulle åthalvas, doch voro the till, och uptogo Hertogarnas lijk af tornet, lade them på bå
rar, och satte uth för muren, nienandes ther medh stilla Hertogarnas folck, således at när the
sagho them dödhe vara, som the stridde före, 6kulle the slå thermed af ocli gifvat platt uht—
öfver, men thet var intet bevendt, ty the som uthan före läge, togo lijken, och låto föra
them till Stockholm, ther the uthi Bykyrkione begrafne vordo, och höllo lichväl bestalningen
fram, säijandes sigh strida for Hertogh Erichs Son, then the till Herra hafva ville, och hvar-
ken Kon. Byrger, som så grymmeligha handlat hadhe, eller någhon af hans barn och effter-
koinmande, (her medh nödgades och tå the, som på Slottet lågho, någhon tijdh ther elfter
gifvadt up, men thet vardt tå strax i grund nederlagdt, thet samma skedde och medh Stäka
borg, som strax elfter vardt upgilvidt medh sådhana vilkor, at the som ther uppå legat ha
dhe, skulle gå af medh beholdue håfvor, så när som Hertogh Magnus, Kon. Byrgers Son,
han allena moste gå af för een fånge, och vart tå strax upsendt till Stockholm och satt i
hecktelse. Och eliter thet the Skåniske halva varidt medh Kon. Byrger then tijdh han så
svikeligha förraskade Vestgötherne, som tilförene berördt ähr, försambladhe Herr Matts Ke-
tilmundsson ganska mycket folck, och drog ther medh in i Skåne, brende och skölflade så at
thet vardt reent förderfvat, och tå hau drog heem igen, hadhe han 5oo fånghar, medh sigh
ibland hvilka voro monge «) Riddare och Riddersmän v). När tå Kon. Byrger fick veta at the
Svenske ville theslikes hemsökia honom tlier han vistades, nembl. på Gotland, gaf han sigh
thädan in till Danmark, och vardt ther af Kon. Christopher (ty Kon. Erich var nu död) så
hofsampt x) väl undfängen, doch fick lian i förläning Spikaborg sampt medh tu lierade, och
bief ther medh sin Förstinna in till dödha daghar, men Gotland togho the Svenske strax in.
Sedhan åhret i52o y) vidh St. Simonis och Judæ tijdh s), vardt iiollit et möthe i
Stockholm, ther blef tå Hertogh Magnus, Kon. Byrgers Son, dömd till döden, och inosle så
undgella sins faders misshandel, ändoch han intet hadhe varit, såsom nog ståår till troendes,
i råd medh honom. På Helge Ands Holmen i Stockholm blef han halshuggen och begrafven
i Gråmunka vidh Kon, Magnus Ladulåås graf. När nu Kon. Byrger och Drottning Märeta
thetta
*) C°d- 3 ; Woldemar. .v) Codd. 5 , 7: passerliga.
u) Codd. 5 , 7: mgre. y) Cod. 4 male: i3 17.
v) I. e. Riddares män ut habet Cod. 7. Er. Ol. p. 2) D. 28 Octob. Er. Ol. D. 2 r Oclob. Cfr. notul.
6g: CCC. Milites et militares. ad Chron. Rythm. Majus p. 5 1.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.