SVENSKA CHRÖNIKA.
89
a£ Danmark, Kon. Byrger, Hertogen af Mechelborg s), och någhre andre Furstar och Ridda
re, eij mindre till talet ahn hundrade. Medh thetta myckla folcket kom ta Kon. Erich dra
gandes in i Sverige, men effter han var sa mechtig, ville Hertogarna intet gifva sigh till
slags medh honom, uthan brukade then lernpa at the läte undlöra all fetalie ther hären
skulle dragha fram. Thermedh the och giorde Kon, Erich och hans häär bekymber nogh, ty
på tlieras stråt och farvegh kunde folcket intet bekomma till spijsuing, och strax någhot
partij gaf sigh ifrå then vcldiga hopen effter fetalie, vorde the slagne af Hertogarnas folck,
som allestädes hadhe ther acht uppå, lichväl hölt Kon. Erich sin retta lcoos fram, och hadhe
ta Hertogarna achtat slagit till honotn när han var komtnin till Holaveden a), men thet vart
afrådt för een ringa saak skull, som var at hans häst, som hufvudbaneren förde, rakade
stupa, så at hufvudbanere staken gick ther sönder vidh. Thermedh skildes tå the Svenske
åth, Hertogh Erich gaf sigh till Calmara och Hertogh Waldemar till Stockholm, tliessförin-
nan drogho fienderne sitt radha hold b ), så lenge the komne vore till Nyköping, ther lägra
de the sigh ta för Slottet, men the som ther på läge, varde sigh ther manligha, uthi me-
deltijdh tå Hertogh Erich var kommen till Calmara, kornmo ther till Iiggiandes, tu skip full
medh Tydskt krigsfolck, som bödh sigh till uthi lians såld, thet tog Hertogen till sigh, och
drog strax medh thet in för Jönköping Slott, stormade ther till, och fick thet in och strax
brändet af, sedhan gaf han sigh medh samma folck in i Vestergöililand, församlade myckit
meera folck ther till, och blef Iiggiandes ther medh in för Axevald c), sa lenge han kunde
få veta livad the Danske företogo.
I thet samma kom up i Kon. Erichs häär een ganska stoor tvedrecht, ty effter tij-
den fÖrlop, och kunde likväl intet uthrettas, rådde een stoor part af thet Danska Rid-
derskapet Konungenom at han skulle dragha tilbaka igeu, synnerligha inedhan alt var up-
tärdt i landena ther omkring, men tå Ridderskapet förmerkte, at Konungen icke ville ly-
dha tlieraa råd effter, öfvergofvo the bestalningen och Konungen, och drogho tnedh tliet
Danska folcket heem åth Danmark igen, thermed kom Kon. Erich i then faran, ot han när
motte hafva kommit uthi sina fienders hender, hvar Hertogen af Mechelborg icke medh
thet Tydska folcket hade varit honom till undsettning ocli tröst, therfore moste han och dra
gha af effter the andre, medh outrettat ärende, ty medh alt thetta så myckla krigsfolcket lia-
de han plat intet beskaffat, annat ahn landet tlier the framdrogho var thermedh utödt och
forderfvat, men i thet Kon. Erich var så på toget heem igen, kom Hertogh Erich och böd
sigh till handels medh honom, och begynte the åther talas venligha vidh. Hertogens begäran
var, at Kon Byrger skulle blifva vidh thet Contract, som them imellan tillförende giort var,
och skildes ther medh åth venner, Kon. Erich och Hertogen.
Medhan Kon. Erich således var in i Sverige, och Hertogarna hade medh honom till at
skaffa, lat Kon. Håkan åther bestalla Kongella, och fick thet in, men strax Hertogarna ha
dhe giort frid medh Kon. Erich, förskickade the sitt folck in till Norrige och intogo Kong
ella igen, tlier med nödgades Kon. Håkan till, at låta Hertogh Erich behålla till Hustru sina
dotter, Jungfru Ingeborg, såsom han tilförene til eventyrs utlofvat hade, Undoch han thess-
förinnan hadhe gifvit Hertogh Magnus , Kon. Byrgers Son handslag pä henne, och utlofvat
medh henne i Brudskatt till 6000 lödig marker Silfver; och blef så een fast frid emellan Kon.
Håkan och Hertogarna. Ähren låio, St. Maria Magdalenæ tijdh d), stod ett möthe i Hel-
singaborg, ther vardt tå saken af Kon. Erich och Hertogen af Mechelborg så föredragen e-
mcllan Kon Byrger och hans bröder Hertogarna, som tå ork ther voro medh tilstädes, at
Konungen skulle beholla tridie parten af Rijket, efiter thet Contract, som them emellan giordt
var
z) Henri eus. Ol. Petr. p. 261. c) ArX olim munitis, ima Vestrogôthiæ, baud pro-
ci) Silva Ostrogotliiam inter et Smolandiam. Cod. cui ab urbe Scara.
5 . 7: till hâlvegen; ad convallem angustam. d) 22 Julin
b) Hostes recta perrexerunt. Badh , Germ. Ger ad:
rectus a Bad: linea, olilo. Vid. Ihre in voc. Bad.
Tom. TI,
It 23.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.