8B
LAURENTII TETRI
them som skulle heetas vara venner, ahn emoot fieiiclerne, tliesslikos och sedhan the vore
komne tilbaka och lagde omkring i städerne, giorcle the allestedes stordt ölvervold in uppå
bönderne som näst bodde och gick doch ingen näpst elfter.
Ähret thereafter som var elfter Christi byrd 1007, församblade Kon. Erich i Danmark
ganska myckit folk, achtandes bådhe hempna then skadha, som Hertogarne hadhe giordt i
Skåne, och så göra Kon. Byrger löös, om lyckon ville så tilsäija, ther medh kom han tå
dragandes in till Sverige, honom mötte Hertogarna medh theras häär vidh Liunga by, men
effter Konungen förnam, at the Svenske vore full hogade, ocli hadhe allsingen fara lorhans
myckla folck, som han hadhe ther til hopa, Tydska och Danska, lät han kominat i dagh och
dagtingan; och bief handlat at Kon. Byrger skulle gilvas löös, ther medh drog ta Kon. Erich
tilbaka igen till Danmark.
Åhr elfter Christi hyrd iao8 y), stampde Hertogarna Rijksens Rad samrnan till Öre-
broo, på thet handlas skulle om Kon. Byrgers förlossning, och medh hvad vilkor och för
ord han skulle blifva löös låtin, och gick in summa handelen ther uth uppa, at hvar Kon.
Byrger ville vara tillfrids medh then parten af rijket, som honom vardt effterlåtit, och gifva
all misstycke till, så at han alrig någhot anten stemplade eller löretoge emoot rijket och
Hertogarna, göra ther uppå sins eeds förplichtelse, och medh bref och segel stadfestat, skulle
han varda löös och komma i sitt frija vilkor igen ; när nu alt sådhant var Kon. Lyrger, som
ähnnu fången låg, förehollit på Nyköping aff Hertogarne och Rijksens Råd, som för then
saken skull eeukannerligha tijt dragit hadhe, vardt han glad, var och så strax redhebogen till at
göra all then förplichtelse, som man af honom i sakene eskade, han svor på Gud, Sacramen-
let och alt thet i Himmel' och Jord heligt ähr, at han alla artiklar, som honom ta vore fö-
regilna, fast och aldeles obrotsligha holla ville, och gaf ther olvan pa, sasorn begärat Var,
bref och segel; ther medh vart han ta löös. Strax medh thet samma gingo Hertogarne till
sampt medh Rijksens Bad, och svoro honom på nytt igen huldskap och manskap. Men
hvad Kon. Byrger har således lofvade, vart af honom intet hollit. ly icke longdt ther elfter
foor han uthaf rijket till Danmark , och vart ther väl undfången af Kon. Erich , och töfva-
de han så ther på någhon tijdh, ty honom var lofvat hielp ther till, at han skulle komma
frijt till alt rijket igen.
Th essförinnan var Kon. Håkon i Norige begärandes, at Hertogh Erich skulle komma
till orda medh honom, therföre giorde han sigh och redho, achtandes dragha till honom, ty
at han och förhoppades, at Kon. Håkon nu skulle villia göra een enda medh thet giffter-
måål, som man förmodde emellan honom och Kon. Håkons dotter. Men effter han vart för
varat ut ther skulle vara annat på ferde, nembl. at Kon. Håkon nu ville hafva igen Yard-
berg och Kongella, hade han then resone fördrag, ty han ville icke gerna sleppa thet han
hender emellan fått hadhe. När tå Kon. Håkon thetta förnam, drog han medh een stoor
hoop (oick inför Kongella, och beladet, men effter tijdhen förlöp, och han såg sigh ther
intet kunna utretta, gaf han then bestalningen öfver, och låt byggia Bavohuus, och tå thet
redho var, antvardade han thet Grefve Jacob. Ther strax eliter giorde Hertogh Erich sigh
redho medh ganska myckit folck, och drog in i Norige, ther giorde han stoor skadha, tog
in Oslog och belade Âkershuus, och tå Kon. Håkons folck, som tå 3 ooo starck vore, kom
ther till och skulle undsettia slottet, vordo the ther afslagna. Någhot ther effter blef Her-
togh Eiich ganska illa siuk, therlöre moste han dragha tillbaka heem igen till Sverige, men
sa snart flertogen var afdragen, församblade the Norske sigh, och slogo in på D/ral, och
giorde ther myckin skadha och drogo sedhan tillbaka heem igen.
Någhon tijdh elfter Kon. Byrger var rym dt ifrä Sverige till Danmark, församblade Kon.
Erich allabanda krigslblck, bådlie af Danmark, Tydskland och annor land, väl till 60,000,
på thet han nu skulle vara mechtig nogh till at gå sakena igenom, och settia Kon. Byrger
m i Sverige igen för een fulmechtig Konungh. I thenne hären voro sampt medh Kon. Erich
af
y) ha 6od. i. et recte quidem, Cod. 4: Samma âr , Ceteri: i3o7-

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.