SVENSKA CHRÖNIKA. 8/
Yelgerningar och goda förskyllan, och hadhe förthenskull bordt vordet medh honom öfversedt,
doch verlden moste holla sin sedh.
När nu sä handladt var medh Marsken, och alt ondt som emellan Konungen och hans
bröder varit hadhe, tycktes genom hans dödh, lijkavist som genom itt slachtoffer stillat
och uthslekt varda; see, som minst vårdades, tå brast thet osäret up igen, och blef större
och farligare ähn thet någhon tijdh tilförende varit hadhe, ty Hertogarne voro till och togo
Konungen fången, tvingandes honom till, at han moste upseija rijket, och antvardat i theras
hender ; ja, thet hadhe the allaredho tå i sinnet när the gingo Marsken sä hårdt eflter, ty
tho lörmodde yäl, at så lenge Kon. Byrger hadhe honom medh sigh, skulle the alrig haf-
va kommit här till väga medh, och hafver thenne gräseliga misshandel sigh så förlupit.
Någliot lijtet före Michelsmesso, åhr i3o6, giorde Hertogarne på quantsvijs itt ståteli-
git bryllop till någhra sina tiänare på Bielbo i Östergöthland, at ingen annars skulle tenkia,
ähn at the ju ther hadhe theras folck och tiänare hoos sigh. Men the hadhe tå allaredho
skickat störste parten af them fram för sigh up till Hundhammar och lâto bestella båthar
och fordenskap, sielfve korarao the ock strax effter, så at the vore framkompne ther till,
när som bryllopet stod som best tj,. och sökte strax till Konungsgården, som tå var på Hå -
tuna landet, ther Konungen sielf, Drottningen och hans barn, och sedhan een stoor part af
Ridderskapet på then tijden voro tilhopa, och kommo ther uppå S:t Michaels dagh u), om
middagstijdh tå Konungen satt öfver bord, dock läto the sigh i förstonne icke annars berner-*
kia ähn lijka som the tijt kompne voro på någhon handel medh Konungen. Therföre vordo
the och yäl undfångne, och lingo huus och herberge, ther the medh theras folck uthi vara
skulle. Men när thet led moot aftonen, väpnade the sigh och theras tiänare hemligha,
föllo till Kon. Byrger medh hast och grepo honom, hans Furstinna och barn, Item Biskop
Nils af Vesteråås och af Ridderskapet och Frelset, som tå ther tillstedes voro, öfver tiugu
personer, så at af alla som ther vore ingen kunde undslippa, annan ähn Konungens Ulsta
son Hertogh Magnus, ty när een Konungens trogne tiänare, som heet Arfvid Smolenningv)
såg livad på ferde var, fick han samme Hertogh Magnum, som ännu var itt litet barn, i
sin fampn, och kom medh honom sin koos undan; sedhan skyndade han sigh natt och dagh,
så al han icke staddes, förr ähn han till Konungen i Danmark kornmin var, men när han
tå kom lör Kon. Erich, satte han tå then unga Hertogen i hans skiöth medh gråtande tårar.
Sedhan var icke annat tå på ferde, ähn at Kon. Byrger moste upseija rijket, och förr ähn
åhret var uthe, hadhe Hertogh Erich all rijksens slott inne, Stockholms stad fick han strax
men slottet vart icke strax upgifvit uthi Hertogh Erichs bender. Sedhan fördes Kon. Byrger
till Nyköping, och blef der så hollin för een fånge, doch medh ett ärligit och fursteligit fen-
gelse. Ther effter giorde Kon. Erich i Danmark redho, medh all then macht han kunde
åstad komma, till at giöra Kon. Byrger undsetning. Thesslikes redde Hertogarne och sigh och
mötte honom vidh Boosund , doch kom thet icke till någhon slachtning i then gången, uthan
vardt satt them emellan uthi een åhrs dagh; thessemellan drog Hertogh Waldemar öfver till
Tydskland, så at thet skulle hertas vara pelegrimsfärd, men hvad thet var för een pele-
grimsreso, och hvad ther medh var för gudehgheet fi man ta Yeta nar han kom tilbaka
igen, ty han hadhe heem medh sigh goo tyska hoflblck, och strax han medh samma folck
kommen var i landet, och dagen var uthe, drogho bådhe Hertogarne in i Skåne medh mord,
roof och hrand, och i samma resone kommo the hasteliga på Kon. Erichs broder x), ther
hnn lågh 100 ryttare starke, och fingo honom ther till fånga medh allom them som han ha
dhe tå när sigh. Och var i then resone, icke allenast Skåne förderfvat, som Konungen i
Danmark tå innehade, uthan så och Halland och Vestergöthland, vordo utödd och förar-;
madt, ty the Tyske, som Hertogarne hadhe medh sigh, höllo sigh icke stoort bettre emoot
them
t) Mendi aliqnid heic irrepsisse videtur, non enim
ad nuptias celebrandas sed celebratis nuptiis venerunt
Duces. Cfr. CUron. Rhythm, p. 33. Er. 01. p. 38. 01.
Petr. p. a (io.
u) D. 29 Sept.
v ) Cod. 3. desunt: som .... Smolänning.
x) Cliristophorus Dux. Cfr. Lagerbr. T. II. p. 5oi

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.