86
LAURENTII PETRI
tet hielpa, ty Hertogarne giorde alt Iijka stoor skadha pä hela then landsendan medh mord
och brand, och ibland annat myckit ondt som the ta giorde, var thet icke itt thet ringeste,
at the afbrende Lädesöö slott, och gi’epo honom som ther var Lagman uthi Yestergöthland,
benembd Herr Bengt , ther till togho the ock in een plats pä Daal, och bygde ther itt fäste,
thet the kallade Dalaborgh.
Tå sende Kon. Byrger åstad itt stordt taal folck, som samma slott intagha och then
landsendan beskerma skulle, thetta folket lägrade sigh uth medh then Norske gränsen och
kastade up Agnabroo, at Hertogarna icke skulle komma af Norige in på Daal, till at undset-
tia slottet. Tå thetta blef Hertogarna kunnogt, skickade the åstad theras troo man Matt!
Ketilmundsson medh någhot folk, som försökia skulle om the kunde synda n) öfver älfvene ;
the rida alle dristeligha till, och komma så alle oskadde öfver på een karl när som borto
blef. Som nu Kon. Byrgirs folk lågo i theras besta sömpn, och kunde ingen fara liafva för
fienden, elfter broon var upkastadt, och älfven var elliest sådhan, at omögeligit tycktes vara,
at någhon skulle komma ther således öfver ; kom Hertogarnas folk hastigt uppå them , och
blefvo så the som förre stadde voro bådhe slagne och gripne o), så at the voro icke monge
som undkommo, och voro ibland the gripne otta riddare och riddersmän.
Ther elfter församblade Kon. Byrger myckit folck, och kom ther medh siclf dragan
des väl 10,000 starck, till at hempna sin skadha, och till at beleggia Dalaborgh, men Her
togarne som tå hadhe fått een hoop folck till undsettning af Kon. Håkon, vore och
strax redho, drogo uth ernoot Kon. Byrger och slogho sitt lägre icke långt ifrå hans lägre,
och var nu så när kommit at the drabba skulle. Men elfter thetta hadhe itt så iemmerligha
andseende, at thesse bröder, som sielfve naturen till inhyrdes kärleek, semio och alt gott
förplichtade, nu tvert emoot till itt sa mordeligit haat kompne vore at hvarthere aslundade
then andre dräpa, vore monge på bådhe sidhor som sigh ther öfver bekymbrade och fast
myckit gåfve, ty gingo och någhre p) gode och ärligh män till, och begynte handla tilllrids ocli
förlikning them emellan, livilke och så lierran drefvo sakena, at Kon. Byrger gaf sigh tå
till frids, tog sina bröder Hertogarne till venskap igen, och lät them komma till all then deel
som theras var, och the tilförende hallt hadhe, och ändoch at Hertogh Erich nu hadhe alt
sitt igen i Sverige, lät lichvel Kon. Håkon honom beholla Kongella, ja, han fick honom
ähn tå ther till Varberg och halft Halland, som han af Grelve Jacob q) för itt stycke pen
ningar löst hadhe r).
Sedhan Konungen och hans bröder nu vore uthi så motto förlikte, och begynte någhot
better talas vidh, Iychtades thet tå ther medh, at all skullen blef viken in på Marsken Herr
Torgil Knutsson, therföre vart han och gripen i Vestergöthland i Läna lijtct för Jul, och
förd fangen till Stockholm, och Fastelags tijdh näst elfter afhuggen på Södremalm och ther
sammastedes begrafven, ty så harmse var Konungen vorden på honom, at han icke ville un
na honom Kyrkiogården, förr ähn Pingestdag näst elfter, tå blef för mong mans böön skull
effterlatit af Konungen , at han motte varda begrafven i Gråmunka Kloster (her i staden.
Thessförinnan at så vardt förhandlat medh Marsken, giordes och een åtskillnat emellan
Hertogh Waldemar och Marskens dotter, under thet nampnet, at ther skulle vara andelig
skyldskap pa färde, lijka som ingen skulle vijst af sådhana hinder tilförende, när the först
kommo tilhopa, men thet gick så tå till, som här mestedeles plägar på verldene, och som
man säija plägar: När enom missgåår, så missbiuds honom ock, och var tå thetta Marskens
endalycht, som så myckit omaak hadhe halft för Sveriges rijke, och synnerligha för Kon.
Byrger och hano bröders besta, ther han theras förmyndare så longan tijdh varit hadhe, och
ändoch medh honom väl hafver kunnat finnas någhon brist (ty boo är then som uthi så hög
handel alrig skulle kunna någhot feela?) lickvel elfter hans brott icke ähr vorden kunnog
och uptecknat, gifver thet väl itt betenekiande s) at the ringare varit hafva ähn hans förra
velgierningar
n ) i. e. natare. Cod. 4: symia, 8: symma.'
o) Codd. 3. 4. male : dräpne.
p) Cod. 3: monge.
q) Cfr. Er. Ol. p. 8i e t 01. Petr. p. 25g.
r)
Anno
*)
Cod. i. addit: och skedde
i3o5.
Cod. 3: btmerkiande.
theima förlijkmng

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.