SVENSKA CHRÖNIKA.
85
honom ther pä theras breef, så lydandes som han ville liafvat e) och ta allaredho stelt var ther
lör handene. Af sadhana Konungens tiltaal vordo Hertogerne i förstone hepne, doch svarade
the sedhan livad them tychte lijkt vara, men the motte ta väl tala och svara i sakene hvad
the ville, ther blef thes heller intet annat af, ähn at the ju moste löllia Konungens villia efl-
ter, och gifva honom thet breef som han på äskade, nembligha sa lydandes:
Först: At the uhtaf landet uthan Konungens vettskap och villia icke fara skulle.
Item: Icke komma till honom okallade och icke starkare ähn han sade them lore.
Item: At the hvarken medh budh eller breef, utlendes eller inlendes naghot emoot honom
stempla skulle , uthan skulle honom i alla motto och hans hustru och barnom vara huile och
trogne.
Breefvet var gifvit på Aranääs S. Philippi och Jacobi dagh f), åhr som föreskrifvit ståar;
uthi samme bref skref Erich sigh för Sveriges Hertogh, och Waldemar för Hertogh i Finland.
Ta nu sadhana bref utgifvit var, skildes the âth, och Konungen foor till Visingsöö, men Her»
togarne till Rackaby.
Någhra fåå dagar ther effter stempde Konungen åther Hertogarne till sigh , till förbe
rörde Visingsöö , at the skulle komma och svara till någhra Articlar som lian hadhe emot
them , och ändoch Konungen hadhe sagdt them een frij leigde till, ville the thosheller icke troo
ther på, doch vågade sigh Hertogh Erich medh någhra fåå tiänare ther till, men Hertogh
Waldemar kom ther intet; när ta Hertogh Erich kom fram till Konungen, vardt han härde-
ligha tiltalat, och lät Konungen upläsa någhra Articlar för honom, ther han klagade ofver :
Then förste: At Hertogen g) skulle hafva sendt ätande varur af landet h), emot Konun
gens bodh.
Then andre: At han skulle hafva folgdt Konungens ovenner genom landet, väpnat och
väriande, och giordt thessförinnan rnyckit öfvervold.
Then tridie : At Hertogens tiänare sknlle hafva slagit Konungens portenär, för thet han
icke* ville låta honom inn.
Then fierde : At Hertogen förde sa stoordt stååt at Konungens gård icke kunde liknas
vidh hans gård.
Hvad nu Hertogh Erich her till svarat hade, ähr intet vordet kunnogdt, doch elivad thet
var så blef han likvel icke hörd, uthan Konungen stod strax up, och sadhe i sine vredhe,
till honom: Hvar min leigde icke vore, tå skulle I sn ärligen i) fät then lööner, som I förtiendt
hafven, men then skall idher dock icke lenger hollin varda, ähn till sool satto ahr i dagli.
När tå Hertogarne i så motto voro vordne fridlöse, gafve the *>gh strax uthaf landet
till Kon. Erich i Danmark, förhoppandes, at elfter han var theras svåger, skulle han hafva
varit, effter som thet sigh väl hadhe hordt, een god mäklare i sakene; men Kon. Erich var
them intet benägen, livilket effter Hertogarne tå väl förnummit hadhe, gafvo the sigh hem-
lftha (medhan bådhe Konungarna vore till orda k) på then plats som kallas Fagra Daal/))
uthaf Danmark igen, in till Kon. Håkon i Norige , medh thet samma lät tå Kon. Byrger ken-
nas vidh all then deel theras var, bådhe i löst och fast, och tog in Nyköpings slott, som
Hertogh Erich hade hafdt i fÖrläning. Men Kon. Håkon undfick them ganska väl, så at han
icke afienast sadhe them säkerhet till, uthan ock så at han ville förarbetha ther på, at the
skulle bekomma frid, och fåå sitt igen; och fick han them thesförinnan i fÖrläning Kong-
hella m) slott och stad. När Kon. Byrger thetta sporde, tenekte han thet som tå lijkast var,
at här icke skulle villja blifva rnyckit gott naborskap af, therföre lät han upbyggia emoot
them på then gräntzen itt slott, thet han kalladhe Gulberg, men thet kunde thess heller in
tet
e ) Cod'd. 5. 7 . desunt: och ta . . . för handene. i) Cod. 3: sannerligen.
/) 1). 1 Maj. Leguntur Litteræ apud Er. Ol. p. h) Cod. 3: tilhopa oc ti or a.
il pndi. C„L Maij , e. D. 3a Ap„ W- 4 CetJ„tV
lnVe T) S Codd. 5. 7 = Hertogama, et ita in articulo ter- cis, quæ in sequentibus occurrant cir.notulas ad Chron.
tio et quarto. Rhythm, majus.
h) Codd. 3. 8 . desunt: emot . . . bodh.
Tom. Il
li. 22.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.