SVENSKA CHRÔNIKA.
83
monge q) andre, till morgongofvor fick Drottningen Enköping stad, Ficdrundalancl r)^
och ther till een sälhegård i Buseby Trögd. Strax bryliopet utbe var, beredde man
een stoor hoop skip och folck, och skickade öfver till Finland emoot Ryssarne, som åther
harllie fallit in i Karelen, och skeriny talat medh the Svenske, som ther tâ lågo i landavärn,
och när thetta folckit var framkommit, toglio the een plats in belägen emellan Nyen sJ och
Svartåån, och bygde ther itt velcligt feste, thet the kallade Landskrono, men strax thetta
skcdt var, eller och för än thet var val fullkompnat, församblade sigh Ryssarne till een
ganska stoor häär , och komm o dragandes bådhe till land och vaten, at the samma fäste åter
vinria, och niderbryta motte, dock utrettade the ther intet i then gången, nlhan moste elf
ter stoor skadha the af the Svenske lidit had he, draga af igen. Sedhan bespijsadhe the Sven
ske slottet och bemannade thet medh gott krigsfolck, och stego sä till skips och foro heem
igen, men så snart Rysserne sporde at the Svenske vore affame, församblade the sigh åther,
och bestallade slottet, och elfter muren ännu var ny och icke myckit val genomtorkat, kunde
hvarken fetalien blifva vidh sigh eller folket, ty drögdes eij myckit lenge ther medh, förr
ähn Rysserne vunno slottet, och brutot nid i grund. Thessförinnan tlietta skedde, förlöp sigh
tijden, så at när the heemkomme som på sama reesan varit hadhe, låg Drottningen i barn-
seng elfter sin första son Magnus.
Vidh thenne tijden, eller och någhon tijdh tilförende, hafver Kon. Byrger hatft Sveri
ges Iåagbook för bender, och medh förståndige mäns rådh giordt ther uthi någhon fören-
dring settiandes af och till hvadh honom tychte gott och lijkt vara, elfter som han och sielf
bekenner i lörspråket, och elfter samma Lagbook fick ther medh itt annat skick, så at hoon
nu syntes eendeles I) vara förnyat, och sedhan Uplänningom, thet är allom them som byg-
gia och boo, på Öster och Vester emellan halvet och SaguntsJ, på söder och norr emellan
Stockholm och Ödmarken, bbsjmneriigha af Kon. Byrger tillskrilven, hafver inan kallat then
ne Kon. Byrgers Lagbok, Nya Lagen, och Upländska Lagen. Ibland annat som tå vart för
vandlat, är then lagen om trälar, ty ther man tillförende plägade köpa och sällia allabanda
trälar, så väl Christna som ochristna, vart ta al Kon. Byrger förbudit, och i lagbokene in
satt at ingen Christen skulle ytterligare för trä! bortsåld eller köpt varda. Och elfter någlira
ähre som så läst porsayj, och göra sigh theröfver misslynt, at man säger trälar plägade i
förtijden köj>as och sällias så väl i Sverige, som annor land, synes icke vara af vägen at man
then Articklen såsom han ståår i lagbooken här insätter, så lydandes: Ilafve ingen Christen
void Christnan man at sällia, ty tå Christus var sålder, löste han alla Christna och föllier
straxt eliter: nu säl Christen man Christnan, och ähr han dock trääi, tå varder han freist som
sålder är, ocli vari alrig ofrelst sedhan. Flär af är ju klart nogh, at man för then tijdhen
liafvcr plägat sällia folck i Sverige, och var tå först förbudit, så fierran soin någhon träl var
Christen vorden, men ochristna motte man väl sällia så sedhan som förr, dock ståår väl till
troende at ingen Svensk man eller qvinna hafver plägat här i Sverige antingen köpas edler
sällias xj, hvarken förr än Christendomen Jhjt kom, eller sedhan, uthan allenast lremlingar,
Estnr och Hakar t/), Kareler och Ingrer; thetta stycket vart och sedhan uthi Kon. Magnus
Erichsons tijdh förnyat, och uthi Vestgötha Lagbooken insatts;.
Ähren effter Christi hyrd 1002, stod itt tnöthe uthi Söderköping, ther vart Kon. Byr
ger sampt medh sin Furstinno, Drottning Märetha, krönt, och IJertogh Waïdemar Konun
gens broder slagen till Riddare, vart och sa hans bryllop ther liollit medh Jungfru Christina
Marskens Herr Torgil Knutsons dotter, men thet echtenskap blef sedhan ogillat och åtskilt
för andel i gh skyldsknp skull, som man här elfter vijdare fåår höra. Medhan thetta hoffvet
stod, kom breef till Hertogh Erich ifrån Kon. Håkon i Norrige, at han skulle kijinma till
Oslog, och bolla ther Juul medh honom, och var ther een gissan, at samma Hertogh Erich
skulle
q) C o äd. 5. 7: någlira.
r) Cod. 4. ocli Frotzhmda. Litteræ donationis le
guntur apud Er. Ol. p. 7 'J--
s) Nevam. Vid. Hupe!, Nordische Miscellan. St.
VIII , XIV, p. u5.
t) Cod. 3 : abides.
u) Amnis, Uplandiam a Vestmannia dividens. Öd-
marken, vid supra p. 53.
v) Fremere, väsnas.
x) Codd. 5. 7, desunt: hvarken .... sedhan.
y) Cod. 4. de'est.
z) Mandr. ft. i4 H.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.