A
t
8a
LAURENTII PETRI
lenge Hertogh Ryrger skulle komma till (ullan IJ, ålder, och tå han alt efter sin vill ia be
stell hadhe, bief han dödh, åhr e fiter Cliristi hyrd 1290; och effter han hadhe utkorat sin
legerstad uthi Gråmunka Klöster i Stockholm, therföre togho bönder hans lijk på Visingsöö,
ther han vart dödh blefven, och bare thet alt in till Stockholm, ther thet tå bcgrafvet vart.
Uthi tlienne Kon. Magni tidh åhren 1281 m) blef Biskop jfacab Erlandsson dödh, som
var then 10 Erchiebiskop i Upsala. Item åhren 1289 bief Biskop Magnus Booson dödh, som
Var then 11 Erchiebiskop i Upsala, uthi hans tijdh bygdes Upsala quarnarn).
85 . B yr ger, som i sins Faders Kon. Magni tijdh var utvalt tog vidh rijket elfter lians
^ yigu dödh, men effler han ähn var ung och öfvermagha, therföre förde Marsken Herr Torgil Knut
son regementet på lians vägna, eff’ter såsom han aff hans Fadher Kon. Magnus, honom och
the andra hans bröder till förmyndare (örordinerat var, samme Torgils var een snäll och för
numstig man, ty stodh han rijket och the unga Konungabarnen mechta väl före, så at han
behöit fridh ocli rooligheet, och förskaffade livar man lagh och rätt, tå vart och efi’terlâtit ,
at Kon. Waldemar, som äntå leide, motte hafva någliot racera vilkor, ähn lian tilförende
hallt hadlie, doch moste han likväl blilva för fånge, och kom intet af Nyköpings slot, ty
man baar ju fahra för honom , at han skulle komma obeståndh åstadh, hvar han hadhe varit
löös , ty lian var liveckel 0) eller ostadigh, såsom tilförende sagt ähr, och blef hvarken vidh
ord eller breei, och elfter man hadhe samma fahran af hans son Erich, vart han ook gripin
och insatt på Stockholms slott, om och någhon annor saak hafver varit till hans fengdse, eller
hvadh honom uthi så motto ähr skedt rett eller orett, är blindt om döma, elfter här om fins
intet beskrifvit,
Vidh then tijden tå man taalde effter Christi byrd 1291 , var stoor hunger och Pesti-
lentie här i rijket, och blefvo tå ganska rnonge dödhe, bådhe höga och låga, medh the
(Örnembligste vore tinsse; Johannes som var postulerat till Erchiebiskop i Upsala, Biskop
Bengt i Lindköping Kon. Magnus Ladulaas broder, Biskop Amund i Strängnääs, som ther
lät byggia Doinkyrkiona, hvilken och samme dagh han henne vijgt hadhe, altsammans brann
utaf. Item af Adelen och Rkhlerskapet blefvo ganska monge dödhe såsom Herr Amund
Karlson, Herr Gustaf Tureson p) ; säijes och at på samma åhr skall vatnet i Motala ähn i
någhra dagar nider vidh Norrköping ståudit stilla, och platt intet strömt, såsom och medh
monge andre älfver, thet samme skall och tå hendt varda.
Ta åhr ther effter fÖrsamblade Marsken Herr Torgil niyckil folk, och drogh ther medh
öfver till Finland emoot the Kareler, ty effter thet the än icke vore Christne vordne, i öllo
the offta in i Tavasteland och Finland, görandes ther svåra skadlia och blefvo the Svenske i
then reso ihem öfvermechtige så at the intogho heela Karelen, och bygdes ta Viborgs slolt
moot Rysserne, och till at holla the Kareler ander och i tvång, så vordo och tå Karelerne
om vende till Christen troo och doop. Alt thetta giorde Marsken och Biskop Peder i Vester-
åås, och drogh så heern till Sverige igen, doch lät Marsken een deel af folckit blifva ther
quart, hvilke när the åther hadhe varit till slags medh Rysserne, och vunnit them een stoor
slachtniilg af, fingo the ock in Kekisholins slott, men elfter thet fattades fetal ie, och stodh
icke till i så motto snart undsettia, fingo Rysserne sioltet igen, ty the yore ganska monge,
men the som ther på läge och försvara skulle huset vore fåå, och blefvo ther medh the
alle, sampt medh theras Höfvitsinan, som Sigge heet, slagne, doch förr än ther till kom,
hadhe fast monge Rysser satt hklsen till, ty the varde sigh manligha. Samma åhret thetta
skedde, nembligha 129.0, blef Kon. Waldemar dödh.
Någhon tijdh ther effter, åhr 1298 hölt Kon. Byrger sitt bryllop i Stockholm medh Jung
fru Märetha, och skedde thet medh stååt och herligheet, sådhana som een slijk högtijdh kräf-
ver, ther Öfvacles ock tå ganska rnong hofverk och ridderspel bådhe af inlendske och ut-
lendske. Hertogh Erich Konungens broder vart och tå slagit till Riddare, sampt medh
monge
Ï) Coct. 4: mSgaiule. o) vacillans, volubilis.
m ) Cod. 4: 1282. p) Legiferi. Er. Ol. p. 70.
n) Chron. de Arcluep. apud Benzclium in Mo-
num. p. 3g. et Chron. Archiep. a Celsio edit. p. 3.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.