/
SVENSKA CHRÔNICA.
Si
for dörena g). Doch skaffar ock Gudh medh ibland naghra fromma och gudfruchtiga Fur-*
star, som sigh och sä om thesse stycker vårda låta, effter som skrifften ock säger at Ko
nungarna skola vara Christenheetenes lostrar, och Drottningarna hennes ammor.
Thenne här Kon. Magnus säijes ock så hafva förbettrat Sveriges Lagbook, och at under
hans regemente var så starker aglia och näpst allestädes i rijket, at ingen torde göra androm
oretfc eller öfvervold. Therföre skall han och aiment sedhan vordet kallat Ladhalacts , nemb-
ligha, at han medh then starcke agha och näpst som han allestädes hölt, var lijka som itt
laås för hvars mans ladho så at ingen dristade sigh ingå i bondens Iadho uthan hans villie.
Någhot sadhant talar ock then Danske Chrönikan om theras Konungh Frodhe h) , och säger at
han skulle hafva utgifvit een sådhana lagh, at ingen skulle bevara sina ägodelar under låås
och nöcklar, vidh boot een lödigh mark gull; ty Konungen förplichtade sigh i samma lagh
villia gifva dubbelt igen, livar någbor ther öfver någhot miste, men om thenne lagen må
vara huru thet kan, så myckit gifs här lichvel tilkenna, at then Herre hafver största loford
både aff Gudli och menniskior, som mest och best ther uppä aclitar, thet Ôfverheetenes
ämbethe egenteliga kräfver, nembl. at hon, såsom S, Paulus säger, straffar the onda och
beskiärmer the godha.
Vidh thenna tijdhen, nembligha, ahren 1288, skall een af the Vestgötha Herremän, Herr
Foteke Algotsson , gått till och tagit medh void eens Prysk Herremans dotter, Herr Svante
Polks, Jungfru Ingrid benembd, som troolofvat var eenom Riddare i Danmark, kallat
Herr David Torstensson, och så skall han hafva medh henne rymdt in till Norrige, ther öf-
ver vart samme Herr Folekes fader, Herr Algot Lagman i Vestergöthland, och hans broder
Herr RSricka Algotson, bådhe fångna, men the andra Herr Folekes bröder, Herr Peder,
Herr Bengt, och Herr Karl kommo undan och så in till Norriges, och är thet intet kunnigt
vordet, hvadh thenne Herr Algot ocli hans söner skola hafva giordt, hvadli heller thet skall
hafva varit therföre, at the hetes vara i råd medh Herr Folcke, eller skall och naghra andra
saker hafva varit på ferde. Biskop Brynolf i Skara stodh ock ganska illa medh Konungen
för sin fader och broder skull, och moste han göra ther uppå stoor beplichtelse i) , at han
intet bijstånd skulle göra sina bröder, som landsflychtige och fridlöse vore, och vart honom
thet sedhan medgifvit, at han motte vara god för sin Fader Herr Algot, och fââ honom
löös uthaf fengilset.
Thet hende och vidh thenne samme tijdhen, at emellan Bönderna på Gotland och Bor
åarna på Vijsby, upkom een tvedrecht så skarp, at the theröfver kommo till slags, och fin
go stoor skadha uppå bådha sijdhor, doch Bönderne jempt meer. Then rumoren stilte ta
Kon. Magnus, och sakfelte bådhe partenar, Bönderne gåfvo 1000 marker penningar och 100
lödi" marker sölf, men Borgarna gåfvo 200 lödig marker sölf och 5 oo marker penningar,’
bådhe för uproren skull, så och therföre, at the hade bygt murar kringom theras stad Ko-
nungenom oåtspordt, och förplichtade the sigh ähn ta ther ofvan uppå hvar parten till
10,000 kJ lödige marker sölf, at the sigh ingen annan Herra taga skulle, ähn Konungen i
Sverige.
Tå nu Kon. Magnus förnam, at hans dödsstund var för handene, kallade han in till
sigh, ther han låg i sin soteseng, sitt rijkes råd, och hadhe medh them mongehanda taal och
förmaningar, synnerligha ther om, at the skulle hafva inbyrdis semio och kärlek. Och effter
alle tree hans söner (nembl. then förste, Byrger, hvilken nu allaredo till Sveriges Konung
effter honom utvalt var; then andre Erich, som Sveriges Hertogh vara skulle; och then
tridie Waldemar,) voro ännu unge och öfvermage, therföre utkorade Konungen een ärlig
riddare, som heet Herr Torgil Knutson till theris förmyndare och rijksens förståndare, så
lenge
rr) Codd.5. 7- addimt : ocli lida nödli.'
%) Saxo, L. V. p. 92.
j) Litteras de hac re Archiepiscopi Magni, datas
Tom . II.
Jpsal. d. i5 Dec. 1288. vid. apud Lagerbring.
», 6o5.
X) Cod. 3; xooo, Cod. 4. Nijo thusende,
11 . 21 .
T. fl;

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.