!
8o LAURENTII PETRI
skulle the t fritt och quitt, och all dries lör honom obehindrat beholla, ther gaf han och sitt
öpna bref uppä , och änlä till medh (örpliohtade sigh under hans straft’, hvar noghot annat
eff'ter then ne dagen kunde varda n-edh honom befunnit. Sådhana lyffte och starke vijthe ha-
dhe man af Kon Waldemar och elftest offta , bädhe sedhan och förre hördt, men han hölt
icke thes meere ther af, uthan sa offta han såg någhot alrig sa lijtet tillfälle, föll han strax
ifrå, och kom i sä motto oftta stoort obestond astadh i rijkena, ty han var een lättferdigh ,
ocli altinges ostadigh man, therföre, än doch Kon. Magnus väl hadhe varit tillfrids medh rijket
och regemente, såsom han och uthi rijksens rådhs åhöro een tijdh uthtryekeliga lät sigh för
nimma, at han rijket uthi siris broders Kon. Waldemars hander antvarda ville; lickväl kom
thet icke för thenna Kon. Waldemars ostadighets skull ther till, ty samma rijksens rådh
stodo ther hardt emoot, och bådhe Kon. Magnus at han thet ingalunda göra ville. Ja, the
rådde honom och på thet sidsta ther till, at han skulle sättia Kon. Waldemar fengsligh;
hvilket han och så giorde, nemhl. ahr eff’ter Christi hyrd 1288 b) , och sattes han tå in pä
Nyköpings slot , ther han och blef emedan Kon. Magnus lefde. Dock vart han ther väl och
försteligha holfin.
När man skref eff’ter Christi hyrd 1282 åhr, vart Hertogh Byrger, Kon. Magnus son
uthvald till Sveriges Konungh, och sa på samme tijdh bundit echtenskap emellan samme Her
togh Byrger och Jungfru JlJcfretha , Kon. Erichs dotter ifrå Danmark, ändoch hon på then
tij.ili var ganska ung, hvarföre hon och strax elfter hennes Faders Kon. Erichs dödh , som
icke longt elfter bief ihiälslagen, bief hemptat ln'jt in i landet, och bief sedhan här upSödd
01 h hollin till thes boon kom till laga åhra ; så vart och någhon tijdh ther elfter Kon. Mag
ni doth r, Jungfru Ingeborg , gilvin then unga Konungh Erich i Danmark, Kon. Erichs son,
som slagin vart. Alt tint ta var giordt i then acht, at thet fridsförbnndet , som rijken emel
lan uprettat var, then tijhh bådhe Konungarna voro till möthes vidh landamärit, skulle vara
thes fastare.
Ther effter höl t Kon. Magnus itt mechta stoort hof i Stockholm, och ibland alt annat
inerkeligit som father skedde, var lliet itt, at han slogh Hertogh Byrger till Riddare. Sam
ma Hertogh Byrger, som till Sveriges Kon. til fö rende utvald var, slogh och sedhan till Rid
dare Hertogh Albrecht af Brunsvijk, och ähntå 4 o andra bådhe Tydska och Svenska, ty
Kon Magnus var myckit befryndat i Tydskland, och var theslikes i förbund medh monga
Tydska Förstår, såsom medh Margrcfve Johan , Margrefve Otto och Margrefvc Conrad , så
at hvar skulle komma then andre till undsettning, ther så behofdes; Konungen i Danmaik
var hans Mååg, Grefve Geerd i Hollsteen var hans Svär, och Schowenbc rg haar hans åhr-
ligha sold up till 600 mark r). Samme tijdh stichtade Kon. Magnus S. Clara Klöster på Nor-
re malm, och sedhan thet upbygdt var, gaf han ther in sina Dotter Rikissä, han säijcs och
hafva stichtat mong annor Kloster här i rijket, såsom Grårrmnka Kloster i Stockholm, på then
holmen som sedhan hafver varit kallat Grårnunkaholm, men tillförende beet Kädia slcaär d\.
Item Gråmunka i Arhogha och Lijriköping, och myckit annat sajes han hafva stiehtat
och giordt i then meening, ha.11 hadhe om Gudstiänsten, effler Påfveslca läro och heliglieet.
Kan henda hvar han hadhe bettre varit undervist om then retta Gudstiänsten , hadhe han
ock så väl bellijtat sigh om henne, nembligha, förskaffat«) sina undersåther godha och trog
ne lärare, uprettat Christeligha Scholar, ther barn och unga personer mågha uthi lofliglia
konster, Christeligha läro, och goda seder upfodde varda. Item låtit bestclla om the fa 11 i -
gha , siuka, halta och blinda, medh Hospitaler och Siukstugor , och theras timeliglia under-
hold. Åndoch verlden är icke heller myckit (Gudh hetret) så till sinnes, at boon ther på
kosta vill, som retsiiga är effter Guds bodh/), ty then arme Lazarus moste ju alticlh liggia
för
å) Codd. 4 . 5 . 7. 1282. e) Codd. 5 . 7. 8. förskaffat sig godhe och fromme
c) Ita omnes nostri Codd. sed mala verborum lärare.
transpositione pro: Grefve Gerdt i Hollsten och Scho- f) Cod. 1. nfhan heller så, at hon snarare skal
wenberg som var lians svär, bar hans Ärliga sold upp &c. väga ther pä hundrade eller ock än tusende marek, som
d) Nunc Riddarholmen ubi etiam in templo, quod är efter meunisko bodh och stadgar, än ena eller tvä
solum ex monasterio hodie superest, exstat Magni Re- pä thet som retsinnigt är ocli efter Guds bodh, ly
gis coenotaphium. deu arme Ik c.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.