SVENSKA CHRÔNXKA.
76
af hans tillskyndan, och af then kundskap och umgenge som Konungen medh forberörda
Jungfru Jutta i kommin var, hende omsijder, at han henne belägrade och alte medii henne
barn, thermedh han tå kom uthi itt stoort misshagh och forachtelse hoos alle rijkscns inbyg-
giare; sä fick tå Drottningen theraf een sa stoor hierlans sorgh, at henne alt-förföll, bådhe
hull y) och hy, ty hennes spott och spee var ta kommit henne sielfva heem, såsom och sa
Guds besynnerliga hembd altijdh mest skee plägar på the menniskior som sigh uthi sådhana
last och odygd myckit öfva. På samme tijdh liadhe hoon och sielf try barn medh sin man,
Kon, Waldemar, een son som Iieet Erich och två döttrar, liijkissa och Marina. Rikissa fick
een Hertogh till man benembd Primhtout, som sedhan vart Konungh i Påhland, men then
andra Marina fick een Furste af Depholt eller Dewenholt, som heet Rodoljf, och säijes
Magnus, sedhan han Konungh vorden var, hafva hollit begges theras bryllop.
Nu som sagt var, at oviliie upkommen var emellan Konungen och hans bröder, then
ßamme vexte tå meera och meera, till thess hoon så stoor vardt, at ingen våån kunde nu
vara till venskap, ändock fast monge och the myndigste i rijkc-t myckit ladhe sigh ther util
om, och arbetade synnerligha ther myckit uppa, uthi ett möthe sorn vart hollit i otrcngness)
Shr effter Christi hyrd 15270 a), ther Konungen sielf, hans bröder, och sedhan the besta
af heela rijket, badhe Biskopar och Ridderskap voro Jörsambladlie, och säijes then eene hro
dren Bengt, sorn Biskop var i Linköping, tå hafva tillbudit, at han medh een godh villié
them uplåta ville alt sitt arfvegods, badhe medh land och lälm som honom tillkom, på thet
the sigh emellan grille förlijkas, men så förbittrat var Konungen uppå the två brödren, at
ingen b deel tå ville bielpa, ty skildes han och ther vidh them, lijka som begges theras huf-
vudfiende, medh hoot och myckin undsäijelse.
När ta Hertogh Magnus förnam, at här af intet Lettre varda ville, begynle han tenkia
till, huru han sigh försterckia motte; ther medh drogh han ock strax nid till Danmark, och
försambladhe ther een ganska stoor hoop folck, badhe Tydske och Danske; thertill fick lian
och till hielp af Kon. Erich 100 b) godhe Ryttare, förpliclitandes sigh medh breef och segel
till een fullkomligh vederleggning f), som skulle vara in summa (iooo lödigh mark söIfT, och
kom så medh thet folket dragandes in i Véstcrgöthland, och gafs ther ulli för itt anskri;,
at han annat hvart skulle hafva heela Sverige in, eller theröfver låta sin hals. När Kon.
Waldemar sådhant sporde, liölt han thet för intet annat an för geckerij, och talade stoor
ordli och huru han ville slåås medh Tyske och Danske medhan the badhe itt finger helt, ther
medh församblade han tå ganska myckit folck, och kom mechta starck dragandes in till Tijve-
den, achtandes rnööta Hertogh Magnus i Vestergöthland. Och motte lian väl medh een sä
veldigh Iiäär myckit hafva uLhrettat, livar han oiliest badhe burit sigh ther medh vijsligare
åth, än han giorde; men genom sitt oförstånd och försummelse försågli han sigh och förspille
thenne skantsen allsamnian. Ty när han kom till Rommannabodha, som liggia ther milt på
skogen d), holt han sigh ther medh drickande ocli sofvande så alstinges saker, lijkavist som
platt ingen fahra hade varit för handen, een stoor part af hären liadhe lian skickat öfver
skogen till Hofva, then andra hoopen medh besta krigsfolket badhe han quar boos sigh. I
thet samme kom tå Hertogh Magnus dragandes, och slogh strax till Konungens folk, som nu
alt mäst framkommit var till förbem. Hofva, och effter Konungen var sielfver tillhaka, och
ingen var förordinerat som hären skicka ocli anföra skulle, vart han tu strax slagen paflych-
tene och ther mäst niderlagdh ocli platt förskingiat, thtsslöi innan Konungen sof, och Drott—
ningen leeckte Skaftafvel, och skedde thetta alir 1277 t).
Tå nu thetta slaget således var öfverståndit, kom een f) hastigt rijdandes till Konun
gen blodigh och illa faren, then honom haar tienden huru tillgångit var, och rådde at han
, strax
yN ç oc !. j ; hamn. c) Compensatio , Cod. 7. wedhergeldningb.
z) Ita omnes nostri Codd. Vulgo Tränjanäs 1. cl) Cod. 1. lät lian meniga hoopen af sitt folck
Tranöjauäs. Cfr. Chron. Rhythm, p. ia. Er. 01. p. draga föral öfver skoghen til Hofva.
57 . Ol Petr p. 24g. e) Ita Olaus Petri. 1275 habent Enens Olai et
fi) Cod. 3. 1273. Chronol. 12, i4, 17, 19- < :fr - Lagerbring S. R. H.
h) Cod. 7. ettusende. Chron. Rhythm, ejuhun- T. II. p. 438.
3 ra ^ Ci f) Cod. 4. en hingestrijder rijdaudes,

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.