SVENSKA CHRÔNIKA.
han och uthafF honom mestadeles uthi all vårdande ährender brukat, så »t regementet
stod sa gott som altsammans i hans hender, och bief nu altijdh så låtit ochgi^rdt, som han
giordet. När tå alting voro till redho, stegh Byrger Jarl medh alt sitt folk till skips, och
drogh öfver in till Finland, kom ther till slags medh Tavasterne, och blef them öfve’tmech-
tigh, så at the nödgades begera fridh och dagtingan, men han ville till ingen dagtingan medh
them, annars än the ville taga vid Christen troo. Men effter ingen annor rådh var på far-
de, så frampt the skulle få fridh och lefva, gingo tå Tavasterne ther under och låto sigh dö
pa, och blefve icke allenast thermedh Christne, sådanna som the tå kunde, uthan the vordo
Sveriges Chrono medh thetsamme underdånige, effter som the och alt sedan varit hafva; strax
medh thetsamma lät Byrger Jarl byggia Tavastehuus , och satte ther folk uppå som then
landsendan achta, och folket vidh lydno hålla skulle. Thessförinnan Byrger Jarl thettahadhe
för hender i Finland, blef Kon. Erich dödh på Kyndermessodagh g ), ähren elfter Christi
byrd iu5 o, sedan han i otta och tiugu åhr regerat liadhe.
I thenna Kon. Erichs tidh blef Biskop Olof Basatomer eller Låsakambtr K) (som var Ko-
nungh Erichs frände} dödh åhrom 1254 och var han then siette Erchiebiskopen, och kom i
hans stad parler, som siunde Erchiebiskop var i Upsala.
Någhon tijdh ther effter, nembliga åhren ia4o i) y var een Påfvena Legat här in i Sverige
benempd Guilhelmut Sabinensis , hvilken iblandh annor Påvisk reforinerningh som han tå giorde,
var thenna then förnembligste, at han förböd Clerkom Echtenskap, ty alt intill then tijden
hadhe thet här i rijket varit fritt, så väl Clerkom som androm, effter som och rett var, ty
skriften sägher ju klarliga at livar och een, till at undvijka bolerij, skall hafva sin egen hu-
stro, och lärer förthenskull at man iblandh alla skall hålla echtenskap ährligit, betyghar och
at then lära är Diefvulens lära, söm echtenskapet förbiuder , ty moste hoon och så vara e-
huru the Påveske henne förgylla. Men thet echtenskapet var aiment fritt här i landet förr äa
förbem. Sabinensis hijtkom, thet vittnar han allenast icke sielfver medh sitt öpne bref A), hvil-
kens tenor och innehold ännu är for handene, uthan och så the Lagböcker som på then tijdh i
rijket gefve och gengse vore, hvilka om Presta- och Biskopaarfvingar och arf enestädes så tala
ord frän ord. Döör Svensker Prester, tagi barn hans arf och orf, är eij barn till, tagi then
arf och orf honom är nester och kyni kunnaster /). Döör uthländsker prester Ônsker m) eller
Dansker, tagi barn hans arf och orf, är eij barn till, tagi Biskoper arf och orf hans. Döör
Svensker Biskoper, tagi barn hans arf och orf, är eij barn till tagi den arf och orf som honom är
nester och kyni kunnaster. Döör uthländsker Biskoper, stonde arf och orf under Staaf och
Stol. Någhot sådant skall man och finna annorstedes i Lagböckerna , serdeles i then Östgötha-
lagh. Man säijer och at i thenne Kon Erichs tijdh skall Lybeck stadh hafva varit bestallat
af Konungenom i Danmark och Grefven af Hollsteen, och tå the Lybeske icke kunde kom
ma till siöös för een kädio skull som Konungen i Danmark hade låtit slå Öfver Trawenn),
kommo the Svenske them till undsättningh i så motto, at the lupo till medh nâghre skip o),
som företil jernade voro, och lupo samme kädio af. Samme the Svenskes undsättningh,
hets tå thet hafva vollit eller åstadh kommit, at the alt sedan hafva varit ther tollfrij p).
Waldemar , Byrger Jarls son, vart till Konungh tagin effter Erich Läspe, medhan Jarlen 8S
ännu var på rijksens reesa i Finlandh, ty effter Kon. Erich hade inga barn effter sigh , och Wald«,
thenne Waldemar var hans nesta skyldeman, nembl. hans systerson, tycktes här till inge n
vara lijkare än han. Och var tå een myndigh och myckit nampnkunnigh Riddare i Sverige
Herr Joar Blå, af Gröneborgh vidh Eneköpipgh, som thenne handelen mest bedref men tå
Byrger Jarl spordt hadhe hvadh tijdt var i Sverige, b est el te han hvadh af nödenne var i Fin
land
g) D. 2 Febr. I) Cod. 4. nester och "skyllaster. Cod. 7. nester
h) Solus est Noster qui hoc co«nomen, Olavo och åkominin. Ila quoque paullo infra.
1 1 . ° \ t' 2 , t? i—
huic addat. Cfr. Chron. 19.
i) Ita Olaus Petri, constat tamen celebratum esse
Concilium Skenningense A. i 248.
h ) Vide Celse Bullar, p. 70.
m) Cod. 1. Engsker.
n) Cod. i. Trâvern.
o) Cod. 4. och gjorde tiljförningh , och för then
undsättningh hafver sedan. &c.
p) Joh. Magn. L. XIX. C. i5.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.