7 °
LAURENTII PETRI
Swerker, ocii skall besynnerliga uthi Konungsliga hegn och försvar anammat hafva Cler-
keriet i Yestergöthlandh för någhras skuldh af adelen, som them skulle velat öfverfalla. Han
blef dödh på Visingsöö, och begrafven i Alvastra elfter Christi bördh 1222.
Âhret o) näst före thenne Kon. Johan Unge kom till regementet, blef Valerius Biskop i
Upsala, som var then fempte Erchiebiskopen, dödh och begrafven i Upsala. På första âhret
al thenne Kon. Johans regemente, skola thesse två, Hertogh Karl och Biskop Karl i Linkö-
pingh, sampt medh någbre andre merkelige män, hafva blifvit ihiälslagne af siööröfvare som
ther giorde infall, och skall thet vara skedt i Retalom eller Rekalom £), som thet elliest
nempnes. Thesslikes vart och tå vidh samme tijden tillefventyrs ihiälslagen een som heet
Hertogh Hans, af Estar, och skedde thet på ÄkerÖön vidh Askanäas förste natt at han heem-
kommen var af örligh, som han nu i nijo åhr fordt hadhe medh Rysser och Ingermän, men
hans hustro som tå undslap, och kom ölver till Hundhammar, fick medh hast något krigs
folk tillhoopa och slogh dristeliga till samma Estar ther the lågo i land på ett skiäär, och
lade them ther allesammans nider, så at icke een undkom, theraf vart samma skiäär kallat
Estaklippa alt intill thenna dagh f).
Erich Oricii Erichsson, medh thet vedernampnet Laspe, vart tagen till Konungh elfter Johan
EäspeUnge, tå man skref åhr elfter Christi byrd, 1223, han var halter och läsper, theraf han
fick thet vedernampnet Läspe. Men han regerade i Sverige eij thess sijdher bådhe väl och
lenge, äntå at lian hadhe thessförinnan någhon vedermödho och försökelse af ett parti som
kallas Folkungar. Ty elfter the voro ganska mechtiga i rijket, och thertill medh fast stoor-
sinnade, förachtade the Konungen för hans missfelle och lythe skuldh, så at the ock achtade
afsettia honom af regementet, och upsettia i hans stadh een af thera slechtingar, som heet
Knuth , hvilken var een snell, förslåndigh och vältalande man, och hade Konungens syster
Elin till hustro. 1 thet spelet säijes hafva varit the förnembligste och lijkasom Capitenare två
Konungens systersöner, hennes som heetMaretha, och hade till man then fromme Herr Niels
på Poffta. Item een myndigh man benemd Hollinger, ock uthal Folkungaslechte, någhre meena
at han skall hafva yarit forbem. Knuths son d) j Thesse alle och fleere medh them gaddade sigh
tillhoopa, och rustade sigh up émoot Konungenom, medh een veldig hoop folk, oeh kommo
medh honom till slags vidh Olastra*), elfter Christi bördh 122g, Ther blef Kon- Erich af-
slagen, och flydde undan till Danmark. Ty vart ock Herr Knuth upsat för Konungh af
the Tolckungar, men sasom han ther till vrongvijsliga kommen var, så blef och hans Konun
gavälde icke myckit gammalt. Ty Kon. Erich församblade åtheritt stoort taal folk, och kom
oförtöfvat tillbaka igen, alt up till Sparrsettra, som ligger icke fierran ifrån Eenköpingh,
ther mötte honom Knuth , the Folckungars Konungh, och striddes ther tå manliga på bådhe
sijdor, men Kon. Erich fick likväl öfverhanden , så at Knuth vart ther sielf slagen medh alt
hans besta krigsfolk. Och fingo såjhenna uproriska männerna, af Guds rettvijso, theras
förtiente lön, allom them till een stark och skeenbarligh förvarningh, at man sigh emoot
Guds ordningh medh högmodh och öfverdådigheet icke upsettia skall. Hollinger kom och tå
undan in i Gestrikelandh, men han vart gripin tillbaka och miste hufvudet, och vart sedan
förd till Skogs-Klöster, och vart begrafven effter sin egen begeran.
Tå nu Kon. Erich var kommen till rooligheet genom thenne segren, begynte han ten-
kia till, huru han motte betvinga Tavasterne, som än voro ochristne, och offta giorde infall
och skada här på rijket, förthenskull församblade han een ganska stoor hoop folk, och satte
theröfver för een Höfvitsman Byrger f) af Bielboo, som sedhan ailment vart kallat Byrger Jarl.
Thenne Byrger hade then tridie Konungh Erichs syster, som heet Ingeborgh, till hustro, och
var hart een förståndigh och vältalande man, Konungenom altijdh rettrådigh, therföre vart
han
ct) C odd. 6. 8. Rätt näst fore. «ibus ea fere intacta prseiernhsimus, in quibus ab bis
h) Cfr. Clironol. i 5 , 17 et 19. ducibus baud discessisse deprehenditur,
c) Cliron. Rhythm, p. 10. Ab hoc deincèps tem- d) Cfr. Lagerbring S. R. H. T. fl. p. 34 o.
pore, quo incipit Chrort.' R hy thin. Majus, illud ut plu- é) Cod. 3 . OJustra. Cfr. Chronol. N:o i 5 , 17,
rimum exscripsere Ericus Olai et Olaus Petri, quos 19,
postea Noster secutus est. Quare etiam in observatio- /) Codd. 4 , 6, 8. en Höfvitsman, Byrger Jerl.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.