SVENSKA CHRÔNJCA.
69
näpliga någhon tijdh tillf ören de makin varit hafver, och vart tå Kon. Swerker alslagen,
och the Danska sampt medh theras Höfvitsman Ebbe vordo ther mestadeles allesammans slag
na, Konungh Swerker undkom medh naghra ganska fåå af sitt folk, thetta skedde åhrom 1208.
Och hafver thenne strijden varit een medh the störste och nampnkunnogaste som på någhre
hundrade åhr i Sverige skedt hadhe, ty at alt sedhan in till thenne dagen hafver man vist
theraf till at säija och siunga «).
Sedhan försterkte sigh Konungh Swerker åther på nytt igen, medh all then macht han
kunde âstadhkomma, och kom till slags medh sin vederpart på Ges ti lr een. Och vart hans
lycka äntå sä myckit värre, at han och sielfver sampt medh alt sitt folk vart ther slagen.
Thermedh vedergalt han tå sin öfverdådugheet och jemmerliga roordh", som han begick på
the oskylluga, allom till vedersyna oeh förvahrningh, at man genom orett och upenbara
misshandel, någherhandha oviss vilkor och fördeel icke sÖkia skall ; och vart thenne Swerker
begralven i Alvastra, åhrom 12 i o.
Man finner ock i naghra skrifiler v) at thenne Kon. Swerker skall hafva effterlåtit Clerke
rijet then frijheeten, at the för inge andre domare skulle stå till retta än för theras Bi
skoper; slijkt håller Johannes Gothus x) så öfvermåtton selsynt och spåtskt, at man på ho
nom stoorliga undra må, ty han låter sigh så tyekia, at sådant skulle vara omöijeligit, ther
medh gifver han och för, att sådana frijheeter icke hängia på naghra verldsliga Herrars eff-
terlåtelse, uthan på Gudomligh och naturligh lagh. Men så lulstoppat hafver thenne Chrö-
nickeskrifvaren varit medh Romerska högmodh, at han therföre icke kunde see huruledes uthi
förberörde skriffler platt intet varder talat om hvadh heller thetta är skedt elfter gudomeligh
la^h eller icke, ulhan thet allena, at så skedt är. Dock lät skee, at så skall vara som han
allenast seger, och intet bevijsar; skulle thet äntå vara så selsynt, at thenne Kon. Swerker
effterlät och tillstadde at Clerkerijet sådana af Gudh gifna, och likväl alt intill hans tijdh
them förholdna frijhet niuta och bruka motte! Vill han ock thet säija, at aldrigh någhorste-
des skall annat hafva varit, än at Clerkerijet ju sadana frijheeter hrfver niutit och brukat,
tå hafver han alla historier emoot sigh , som klarliga betyga, at sa altijdh icke hafver varit
i Christenbeetene, ja, then Danske Saxoy) Bekenner görliga, at Kon. Knuth i Danmark,
then the kalla S. Knuth, var then första, som then samme frijheet Clerkerijet förgynte och
effterlät, hvilket och thenne Johannes om samme S. Knuth tilliörende z) bekent hafver, och
likväl på thetta rumet forglömpt. Men om retten i sakene.görs icke behoff här myckit di
sputera thet är dock klart af S. Pauli ord, at vqrldsligl) pfverheet är af Gudh skickat,
the godhe till beskerm och onda till straff, ehvadh the äro Clerker eller Leekmän.
Uthi thenne Konungh Swerkers tijdh, var Oluff medh thet vedernampnet Lambetunga Bi
skop i Upsala, och Yar then fierde Erchiebiskopen, han blef dödh åhrom elfter Guds byrd,
1300 .
Erich , Konungh Knuths son, och S. Erichs sonason, blef Konungh i Sverige efffer g 6 .
Konungh Swerker. Hans regemente var ganska gott och fridsammeligit. Thesslijkes voro och
i Sverige, af een besynnerligh Guds velsignelse, godh och fruchtsam åhr emedan han regera-
dhe. Thenne Konungh Erichs Förstinna heet Rijkirsa, och var Konungh Waldemars dotter 1
af Danmark, medh henne åtte han een son som heet Erich och tree döttrar, Elin, Måretha
och Jngeborgh , men sedhan thenne Konungh Erich i siu åhr regerat hadhe, blef han dödh på
Visingsöö, och vart begrafven i sins Faders graf uthi Vamheem, åhr effter Christi byrd
1216.
Johan Unge, Swerkers son, togh vidh rijket elfter Konungh Erich, han säijes hafva va- 81.
rit from och godh, therföre vart han och kalladh Johan Milde. Intet annat synnerligit haf- 0iiaM
va vij i Chrönikorne om honom, ty hans regementstijdh var icke Tough, nembl. i try åhr,
dock säijes han och skola hafva gifvit Clerkerijet naghra privilegier, såsom hans Fader Kon.
Swerker
u) Cfr. Danske Viser fra Middelald. T. II. p. 107. 1 x) L. XIX. Cap. 11.
v ) Exstat de hac re Diplgma Sverkeri A. 1200, y) L. XI. Cap. 66 -
apud OrnhjeJin Hist. Eccles. p. 58 1. et Feringd'ôld z) Joh. Magn. L. XVUi. C. 1 .
Monuin. T. I. p. 166.
Toni. TI.
IU 18.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.