SVENSKA «^KRÖNIKA.
67
fienden vaf hart irt vidh Upsala, ther Konungh Erich pâ then tijdh stadd Var. Men tå
thenne tijdenden för honom kommin var, försambladhe han medh hast thet ringa folk ta var
vidh handene, och gaf sigh thermedh strax uth emoot fienderna, som allaredho ta voro kom-
mpne in uthi Upsala , och höllo the tâ ther een ganska liârdh skärmytsej, sa at monge föllo
pâ bådhe sijdor, dock elfter fienderne voro sä myckit starkare, (ty Kon. Erichs krigsfolk
var icke tå tillstädes), lychtades thet så, at Konungh Erich vart ther först gripin, och se
dhan strax af huggen, och skiedde thetta i Nya Upsala icke långt ifrån ther Doomkyrckian tå
funderat var, ähr elfter Christi bördli 1160 på Helge TorsdaghpJ, sädhan fördes hans lijk
till thet man nu kallar gamble Upsala, och bief så ther begrafven.
När tå Konungh Erich således dräpin var, uphofvo strax the, som thetta giordt hadhe,
Magnus Hinrichson, Skatelers son för Konungh i Sverige, men hans konungavälde fick een
snar ända, och gick honom så och till, som han thertill hadhe rett, ty så snart thetta var
Vordet kunnogt i landet, vordo alle svårliga bedröfvadhe, och öfver sådan oskiäligh, vrång-
vijs och förrädeligh handel emoot theras elskelige Herre och Konungh, ganska hardeliga
förbittrade och harrnse, thermedh vart thet och hoos alle ihess snarare beslutit, at matt thet—
ta skulle hempnas, och församblade sigh tå strax ganska myckit folk af alla landsendar, syn
nerliga af Helsinglandh, ther then dräpua Konungh Erichs folk ock medh voro, och när tha
nu således voro tillhoopa koinpne, slogo the strax till förberörde Magnus Ilenrichson, och
vart han tå medh alt sitt folk slagen, på vallen som nu stäår Danmarks kyrkio. Ty man
sägeroch, at af thet bytet, som the Svenske ther fingo elfter the Danska, skall samme kyr
kio bygdli vara , och theraf fått thet nampttet Danmark.
Karl, Konungh Swerkers son then Üstgötherne till Konungh tillförende valût hadhe, ^
och lijkväl för Konungh Erich vijka måste, vart nu åther kalladh till regementet igen, han
hadhe lust till fridh och roligheet, förthenskull förhant han sigh medh Konungh Waldemat
af Danmark genom Svågerskap, och behölt så thermedh fridhen medh the Danske, emoot
the Svenskes villia, och therföre höllo the Svenske sigh meera intill S. Erichs sonKnuüt Uthi
hans tijdh vart Upsala skickat till Erchebiskopssäthe, ty at han sampt medh TJljf , söm tå
kallades Sveriges Hertoge, hadhe bodh till Rom, och begingo thet så medh Pafve Alexander
then tridie, at i Sverige skulle så väl vara Erchiebiskop som i Dannemark och Norrige) och
var Staphan, som var en Engelsk man, then forste iblandh alla Erchiebiskopar i Upsala, hvil-
ken thertill kallat vart när Kon. Karl regeradhe på tridie ähret, elfter Guds byrdh 116Ö.
Och vart sedan samme Staphan elfter sin dödh begrafven i Alvastra Kloster, ther han tilllo-
rendhe munker varit hadhe.
Thenne Kon. Karl synes hafva Varit myckit benagert till Påfveska helighfeet, ty öfver
thet han sigh så fast befiijtadhe om Erchiebiskopsstolen i Upsala, begick han öch at 5 . Elin i
SkSdwj q) vart canoniceradh, soin man hafver pläga nämpnadht; han säijes öch halva funderat
Yreta oeh Juletta Kloster, item och myckit llafva bygt uppå Alvastra, llvilket hans Fader
Kon. Swerker funderat Iiafver, rich hafver thet till eventyrs varit eCn orsak, till sådanä Kon»
Karls flijt i thesse stycker, at han intet ringare ville synas i Gudstiänsten, än S» Erich, el
ler och at han thermedh ville bota öch försona then syndh, som han bedrifvit hade in på
Kon. Erich, i thet at han i rådh ocli dådh medh them Vnrit hadhe som honom dråpo, Mert
then booten motte giöra hvadh boon elliest giöra kunde, thet kunde hoön likväl icke förtaga,
at Kon. Erichs dödh icke skulle på honom hempnadh varda, Ty effter Knut, Konungh Erichs
son, var fulleliga i then meeningen, at thenne Konungh Karl hadhe varit hans Faders död
vollande, satte han sigh up emoot honom, föll honom öfver i harts gårdh på Visingsöo, och
drap honom ther, och vart hart sädhan begrafven i Alvastra uthi sin Faders Konungh Swer
kers graf, åhrom 1168.
Knuth, S. Erichs son, vart Konungh i Sverige elfter Karl, then han dräpit hadhe, mett
han kom ther till medh stoor plats och vedermödho, ty then tijdh han sampt medh andre Knuth
rijksens inbyggiare, hadhe liempnadt sins Fadhers dödh, på then som honom afdagatagit ha
dhe
p) Festo Ascensionis, quoct line anno in t). 5 Maj i cj) S. Helena Schedevicensis. — Cod. 4 , Sködhavip
incidit. Obiit autem D.18 Maji, Cir.Benzel. ad Vastov.p. 24 . a. 7. Skechvij. Hodie Sköfde, oppidum Vestrogothi*.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.