66
LAURENTII PETET
the icke allenast af honom fridh, och mångahanda friheeter, uthan och sa, hvadh som halst
the af honom medh lijko begära kunde, och på thet the uthi Christeliga troo och läro these
bettre motte lärde och underviste varda, lät han ther quarr elfter sigh hoos them , sin el-
skeliga vän och trogna râdh S. Henrjch Biskop i Upsala, hvilken allsonistôrsta flijt ther till
vände, at thenna nya troones planteringh skulle sla vidh macht , och sigh förkoflffa , intillthess
at samme fromme och helge Biskop S. Henrich ther af någre arga och otrogna skalkar drä-
pin vart. Hvar af man klarliga see må, huruledes thenne fromme Konungh Erich uthi ingen
motto sökte sin egen nytto och fördeel, uthan först Guds prjjs och ähro, och sedan arme
yillfarandhe menniskiors rettilse och eviga saligheet.
När tå thenne Finske reesan således endadh, och han heemkommen var, saijes han mon gli
tingh hafva lagat och ordinerat Christendomen till godho och förkoffringh, och skall han
myckit hafva förfordrat then byggningh som företagin var medh Upsala Doomkyrkio, så at
meeningen är, hvar han hadhe mott länger lefva, hadhe saimna Kyrkiobyggningli förr kommit
till endha , som sädhan så longh tijdh, nembliga icke fierran tuhnndradlle åhr fördrögdh vart/)
1 hetta alt, och sadant rneer, sta om thenne Konungh Erich väl till troendes, och bör medh
retto lijka som een from Förstes, och rettsinnigh Christen mans värk prijsat och lofvat vara,
allom androm Christnom Förstom till exempel och effterdöme.
Men thet om honom uthi hans Legendam) och sagt varder, at han skall medh allahanda
tunga och bitterheet sielf plågat sin lekamen, såsom medh håårkledhe, medh ijskalt vatn ,
medh svara vako och fasto, slijkt är thet som man sagt hafver, smaka af then Påveska siitir-
degen. Icke at man motteligheet och ett tuclitcliga Icfvcrne, som allom Christnom är af nö-
dene, icke gilla skulle, uthan at man väl veet, huruledes the Påveska sådana ringa, och som
offtast skrymteska gerningar rächna pläga för then retta och sanskylliga gudstiänsten , låtan
des thessförinnan thet andlira, nembliga sådant, som liär tillförendhe omtalat är, blifva till
baka, lijka som fast ringare, och må nian förthenskull väl säija, at hvar thçtta hâârkledet, och
kalla badet, och annat hvadh som the Paveske så högt afsiunga pläga, icke varit hadhe, ha
dhe thenne Kon. Erich aldrigh kommit till then titul som han nu allena, iblandh alla Sven
ska Konungar, bär, nembliga at han kallas Heligh, ty man hadhe oeh elliest andra fromnia
Christna Konungar i Sverge, som sigh uthi rett Christeliga dygder ganska flijteliga bevijst
hafve, kallat också heliga, thet dock icke skedt är, therlöre låter man och then deelen af
hans historia, lijka som fåfengh och låfenga menniskiors tillsettningh, bestå, ty ändock the
Paveske sådant myckit upblåsa, och thenne Kon. Erich, lijka som een ganska stoor ähro
verdh, thet således tilläggia, så hafver thet sigh i Sanningene tvert emoot, nembliga, så at
hans retta och sanskylloga heligheet, varder lijkavist, som medh een blygeligh skamlleck be
smittat.
När ta thenne fromme Konungh Erich i Sverige, 'vidh pass i tijo åhr regerat , ocb sigh
sa ährliga och väl emoot livar man bevist hadhe, vordo honom hans godlie gerningar och sä.
belönte, som allmeent plägar skee i verldene, nembliga uppa thet verste, och skall så hafva
tillgått. Pa then tijden var een i Danmark benembdh Henrich Skateiern), samme -Henrich
var på möderne Svensk, ty lian var Kon. Ragwalds, soin i Vestergöthlandh slagen vart,
dotters son, therföre läts han och tå hafva till Sveriges Chrono såväl rett, som honom ic—
ke fattades villian , kan och så väl vara, at någre här inrijkes hafva varit i rådh och handel
med honom o), ty giordhe han sigh och redho medh itt taal folk, togh medh sigh sin son
Magnus, och fleere af silt anhangli , och kom hijt indragandes till Sverige. Men sa listcliga
foors här medh, at Konungh Erich icke kunde rettsliga få veeta hvadh på färde var, förr än
fienden
T) Templum Cathédrale pro Templo S. Trinitatis postlit Magn. v. Celse in Apparat, ad Ilist. Sviogotli.-
male posait, illud enim Urici tempore nondum exstrui Sect. III. MS. ia bibi. Upsal. Svetice Legendam Erici ha—
coeptum erat. . bent Langeb. 1. c. et liandi, rörande Skandinaviens Hi
rn) Legendam St. Erici, quam ex Registro Upsa- storia. T. IX. p. a.
liensi edid. Sehe ff erus sub Tit: Vita et Miracula S. n) Cod. i. 8 . Scateler, 3. Schateler, 7 . Sea taler.
Enci Regis Sveciæ per Israël. Erlandi fil. Latine de- Sed vide quæ- observavimus aci Chron. Pros, p» 216 . et
scripta. Exstat in Breviariis nostris omnibus et etiam Eric. Olai p. 46.
exterorum. Vide Laugeb. Script. Rer. Danicar. T. JV. o) Joli. Magn. L. XIX. C. 5. Carolum Sverkeri
Quæcunque vero hujus ceterorumque Patriæ Sanctorum fil. cædis Erici conscium fuisse tradunt Cliron. Pros, et
vitas et cultum tangant, omnium optime collegit et dis- Chron. Rhythm. Minus. Cfr. etiam Nostrum paullo infra-

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.