64
LAURENTII PETRI
Om Konungh Sverkers endalycht skrifver Saxo c), at han vart dräpin af sin Dörasvän
om nattena vidh han såff. Men vij hafva i våra Svenska Chrönikor, at han om Julanatt, tå
han foor till Ottasångs, vardt dräpin a£ sin Stallsven, emellan Alsbeck och Tolffstadh anrom
ii 4 i, och vart begrafven i Alwastra Kloster, hvilket han sampt medh Yarnheem i Vester-
göthlandh säijes hafva låtit byggia.
Uthi thenne Kon. Swerkers tijdh ähr u 48 , hadhe Påve Eugenius sin Legat, som var
een Cardinal, och heet Nicolaus Albanensis, hijt i thessa landen, hvilken och i Linkiöpmgh
hölt Provinciale Concilium, men hvadh hans värff hafver varit, och hvadh uthi samme Con
cilio vart beslutit, kan man icke så egenteliga veeta d). Een part meena, at han skall velat stich-
ta Erchebiskopsdöme här i rijket/}, elfter thet sådant här icke ännu varit hadhe; dock kom
thet icke thes heller then gången till någon endha. Medh thenne samme Legaten, som var
een Engeländer och ifrån Engelandh nyss kommen, skall S. Henrich vara inkommen i landet,
och vordit förordineradh till Biskop i Upsala, ther icke meer än tree Biskoper för honom
varit hadhe, nembliga Everin, Nicolaus och Sven , men emellan S. Henrich och Staffan , som
uthi Upsala var första Erchiebiskop, var icke meer än een Biskop benembdh Köpman.
Thet skall och hafva skiedt uthi thenne Kon. Swerkers ti'jdh , at man hafver begynt
till at byggia fasta städer uth medh then Tyska siöösidon, och besatt them i förstone medh
allahandafolk, dock mestedeles medh Tyska. Ty alt här till hadhe the Vendiska halft all
then landen inne, som liggia uth medh then siöösidon. Dock hadhe ther och väl tillforende
varit några mechtige städer såsom Vinet och Julin uthi Pommerlandh, hvilka bådha lor
högmodh och tvedrächt skull hadhe vordit förstörde af Konungen i Sverige och Danmark,
såsom uthi then Vendiska Clirönikon e) berördt är,
Ahr elfter Christi byrdh nio, begynte man byggia Lybeca Stadh ther han nu staar,
ty tillförende een godh tijdh, säijes han hafva stått på itt annat rum, in uthi Holster landh.
Rostock vart funderat af éen Vendisk Förste, benembdh PrimislaUS , åhr 1170.
Rijga togh till byggias, åhr 1186.
' Sedan åhr i 20Ö gj vardt Strålsundh funderat af Jarmer h) > then Landsherre var på
Rygen.
Relie begynte Kon. Waldemar i Danmark, then förste af thet nampnet, ahr » 2 * 3 .
Wissmar vart sedan bygt åhr iaa8 eller som een part meena 12 24 .
Erich Jedwarson, then sedan vart kalladh S. Erich, vart Konungh effter Swerkers dödh;
ty ändock Östgölherne säijas hafva valt Swerkers son Karl till Konungh, så blef likväl thet
‘valet tillbaka, och thetta som Uplänningarna medh thenna Konungh Erich företagit hadhe,
gick fram, dock var thenne tvedrächten een root till myckit ondt, som här sedan afväxte,
effter som man väl förnimmandes varder. Thenna Erich hafver varit een välboren man,
och een medh the myndigaste i rijket, therföre hadhe han och fått till lmstro unge Kon. In
ges dotter, förr än han kom till regementet i Sverige i), och åtte medh henne een son be
nembdh Knuuth, likväl hafver och varit en sägen, at han skulle varit en Bondasonf),
hvilket (elfter thet ingalundha lijkt är) synes thet talet uthgångit vara af hans afundsmän, som
meera hafva varit benägne till Karl Swerkers son, än till honom, ändock all machten thes
heller ligger icke på bördene, uthan vårdar fast meer, hurudana seder, umgänge och åthäfvor
een sådana person hafver medhfara.
Om thenna Konungh Erich hafver myckit hoos oss varit bådhe talat och skrifvit, iblandh
hvilket sompt hafver sin rätta art, sompt är och sådant, at förståndit folk rnå taga ther
af så myckit them lyster, ty thet hafver een starckan smak af then Paveska suurdegen, ther
före måste man sigh och här så skicka, som uthi allehandha menniskiors skrifvelse, nembli—
ga effter S. Pauli rådh: Pröfva alt, och thet behåll t allena som rätt och gott är. Thet nu
e) L. XIV. p. 271.
d) Habitum est hoc Concilium A. 11 52 . Qu« au
tem ibi acta fuerint intelligere licet ex Bullis duabus
Anastasii IV. Vide Celse Bullar, p. 34 .
e ) Helmoldi Chronioon Slavorum ; L. !■ C. 2.
f) Saxo, L. XIV. p. 263.
g) Cod. 4 . 7. 8. i 3 o 6 .
A) Cod. 1. 3 . Jerner.
i) Cod. 1. desunt, förr .... S venge-
l) Catal. Reg. 2. Chron. Pros, p- *«•

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.